Stefan Heyne, CIT Industriell Energi AB

CIT Industriell Energi AB

Author Of 2 Presentations

En mångfald av drivmedel för hållbara transporter Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.2.2 - Bio- och e-OME3-5 - framtidens förnybara Diesel?

Room
SF, St Larssalen (140)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Polyoximetylen dimetyletrar (OME3-5) utpekas som lovande drivmedelsalternativ för dieselmotorer. De kan blandas in i hög utsträckning eller användas som rent (bio)drivmedel i befintliga motorer, samt leder till en avsevärd minskning av utsläpp av både kvävedioxid och partiklar. De kan framställas från metanol via olika processvägar. I denna studien jämför vi olika produktionsprocesser för OME3-5 – både från biomassa (bio-OME3-5) och från el (e-OME3-5) via elektrolys – med fokus på energi och växthusgasprestanda (koldioxidekvivalenter). Processintegrationsvinster för en samlokalisering av biomassa resp. el till metanol och metanol till OME3-5 processerna visas upp. Även en hybridprocess där CO2 från den biobaserade processen används som råvara före-OME3-5, i syfte att maximera kolutbyte från biomassa till OME3-5, presenteras och utvärderas.

Metod

Baserat på publicerade data för de olika delstegen i processerna för framställning av OME3-5 har mass- och energibalanser for de olika processvägarna beräknats. Åtgång av elenergi för de olika processkedjorna har också tagits fram och produktion av el via en ångcykel som använder överskottsvärme har tagits hänsyn till. Produktion av OME3-5 sker via metanol och analysen har gjorts för både fristående anläggningar för metanol och OME3-5-framställning samt en integrerad anläggning där hela processen från biomassa respektive el och CO2 till OME3-5 sker. Energieffektiviseringsvinster som erhålls från att integrera de två delprocesserna har utvärderats med hjälp av processintegrationsverktyg. En förenklad analys av växthusgasprestandan för produktion av OME3-5 har gjorts mot bakgrund av olika möjliga framtida energisystem. I analysen värderas CO2 utsläpp från biomassa baserat på en alternativ marginalanvändning av biomassa som t.ex. sameldning i kolkraft. Detta möjliggör en värdering huruvida bio- och e-OME3-5 står sig emot varandra samt emot fossil diesel för olika möjliga framtida bakgrundsenergisystem.

Resultat och slutsats

Bio-OME3-5 uppnår en totalverkningsgrad kring 46% som ökar upp till 52% när man har en integrerad anläggning för OME3-5-produktion från biomassa via metanol. För e-OME3-5 ligger verkningsgraden kring 34.5 % och ökar till 36 % om man integrerar metanolanläggningen med vidareförädling till OME3-5. För hybridprocessen är motsvarande siffror 41.8% respektive 44.1%. Integrationsvinsterna är därmed klart störst för det biobaserade alternativet där betydande överskottsvärme finns från biomassa till metanol processen. Växthusgasprestandan påverkas klart mest av hur man värderar CO2-utsläpp från biomassa för bio-OME3-5 samt vilka utsläpp elproduktionen har för e- OME3-5. För att bio- OME3-5 ska ha lägre koldioxidavtryck än fossil Diesel (88.6 g CO2eq/MJ) krävs att CO2-utsläpp från biomassa värderas lägre än ca 45 g CO2eq/MJ biomassa. För e- OME3-5 krävs mindre än 30 g CO2eq/MJ el för att det är ett bättre alternativ än fossil diesel ur klimatperspektiv.

Collapse
En mångfald av drivmedel för hållbara transporter Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.2.3 - Framtida alternativa bränslen: resultat från ett nationellt samverkansprojekt

Abstract

Bakgrund

Det övergripande målet för projektet är att identifiera bränslen som kombinerar utmärkta förbränningsegenskaper med hög långsiktig hållbarhet. Eftersom det tar lång tid och är förknippat med beteendeförändringar och kostnader att byta ut en fordonsflotta har vi lagt huvudfokus på bränslen som kan användas i befintlig fordonsflotta (flytande drop-in-bränslen). Ett arbetspaket fokuserar på grundläggande förbränningsegenskaper för att öka förståelsen för möjligheten att kombinera nytt bränsle med nytt framtida motorkoncept (varken bensin eller dieselmotor, WP1). Bränslealternativ för diesel- och bensinmotorer testas och analyseras på Chalmers (WP2) och KTH (WP3). Utöver den experimentella forskningen görs även systemstudier för att bedöma bränslenas produktionskapacitet, kostnader och miljöprestanda (WP4, WP5).

Projektet är ett nationellt samverkansprojekt, finansierat av Energimyndigheten, med aktörer från akademi, bränsle- samt sjöfart- och fordonsindustri, dvs Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik, Chevron, f3, KTH, Lantmännen, Lunds tekniska högskola, Perstorp AB, Preem, Scania AB, st1, Saybolt Sweden AB, Stena Line, Volvo AB och Volvo Cars.

Metod

Studierna startar med att identifiera intressanta bränslematriser utifrån teorin kring bränslens egenskaper. Detta ger ett stort antal bränsleblandningar som systematiskt testas och analyseras. I WP1 testas varje blandning utifrån frågorna “is it sensitive?”, “is it consistent?”, “is it transferable?”, Beroende på om frågorna kan besvaras med ja eller nej tas bränsleblandningen vidare till stegen “update mix specification” eller “Test more fuels” och slutligen “Final mix description”. I WP2 testas blandningar av framför allt kemikalierna 2-ethylhexanol, n-octanol, n-decanol and 2-proylheptanol. I WP3 testas blandningar av metanol, etanol, n-butanol, iso-butanol, MTBE och ETBE. Egenskaper som undersöks är bla verkningsgrad, utsläpp, tändningsfördröjning, förbränningshastighet, knackning. WP4 och WP5 fokuserar på de alternativa bränslena 2-etylhexanol (2-EH), OME3-5, 2-methyltetrahydrofuran (2-MTHF), n-oktanol, n-dekanol, di-n-butyl ether (DnBE), samtliga producerade från lignocellulosa. Stort fokus har även lagts på elektrobränslen (bränslen från el, koldioxid och vatten). Metoder som används i kostnads- och miljövärderingarna är exempelvis livscykelanalys, resursanalys, mass- och energibalans, processintegration, kostnadsminimeringsmodellering och multikriterieanalys.

Resultat och slutsats

Testresultat visar att samtliga blandningar, jämfört med fossil diesel, minskar utsläppen av koldioxid och sot utan att försämra varken verkningsgrad eller utsläppen av kväveoxider (NOx) och kolväten (HC). Jämfört med bensin ses en förbättrad verkningsgrad och en minskning av samtliga utsläpp. WP4 och WP5 har detaljstuderat tre utvalda produktionskedjor för 2-etylhexanol från lignocellulosa, genererat mass- och energibalanser och räknat fram de totala växthusgasutsläppen ur ett livscykelperspektiv. Känslighetsanalyser har fokuserat på mängden samproduktion av biprodukter, värme och el. Möjligheterna att integrera produktionskedjorna i befintlig processindustriell infrastruktur utvärderas. Utvärdering visar väl fungerande miljö- och energiprestanda för 2-etylhexanol. Slutsatser från den kostnadsminimerande energisystemmodelleringen, där fokus var att analysera under vilka förutsättningar som elektrobränslen kan bli konkurrenskraftiga, är att elektrobränslen inte är en kostnadseffektiv lösning för att klara klimatmålen om ifall koldioxid kan lagras i underjorden (CCS). Om lagringsmöjligheten skulle vara begränsad (tekniska skäl eller brist på acceptans), kan elektrobränslen fylla en viktig, kompletterande, roll i den globala bränslemixen för att nå ambitiösa klimatmål.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

En mångfald av drivmedel för hållbara transporter Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.2.2 - Bio- och e-OME3-5 - framtidens förnybara Diesel?

Room
SF, St Larssalen (140)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Polyoximetylen dimetyletrar (OME3-5) utpekas som lovande drivmedelsalternativ för dieselmotorer. De kan blandas in i hög utsträckning eller användas som rent (bio)drivmedel i befintliga motorer, samt leder till en avsevärd minskning av utsläpp av både kvävedioxid och partiklar. De kan framställas från metanol via olika processvägar. I denna studien jämför vi olika produktionsprocesser för OME3-5 – både från biomassa (bio-OME3-5) och från el (e-OME3-5) via elektrolys – med fokus på energi och växthusgasprestanda (koldioxidekvivalenter). Processintegrationsvinster för en samlokalisering av biomassa resp. el till metanol och metanol till OME3-5 processerna visas upp. Även en hybridprocess där CO2 från den biobaserade processen används som råvara före-OME3-5, i syfte att maximera kolutbyte från biomassa till OME3-5, presenteras och utvärderas.

Metod

Baserat på publicerade data för de olika delstegen i processerna för framställning av OME3-5 har mass- och energibalanser for de olika processvägarna beräknats. Åtgång av elenergi för de olika processkedjorna har också tagits fram och produktion av el via en ångcykel som använder överskottsvärme har tagits hänsyn till. Produktion av OME3-5 sker via metanol och analysen har gjorts för både fristående anläggningar för metanol och OME3-5-framställning samt en integrerad anläggning där hela processen från biomassa respektive el och CO2 till OME3-5 sker. Energieffektiviseringsvinster som erhålls från att integrera de två delprocesserna har utvärderats med hjälp av processintegrationsverktyg. En förenklad analys av växthusgasprestandan för produktion av OME3-5 har gjorts mot bakgrund av olika möjliga framtida energisystem. I analysen värderas CO2 utsläpp från biomassa baserat på en alternativ marginalanvändning av biomassa som t.ex. sameldning i kolkraft. Detta möjliggör en värdering huruvida bio- och e-OME3-5 står sig emot varandra samt emot fossil diesel för olika möjliga framtida bakgrundsenergisystem.

Resultat och slutsats

Bio-OME3-5 uppnår en totalverkningsgrad kring 46% som ökar upp till 52% när man har en integrerad anläggning för OME3-5-produktion från biomassa via metanol. För e-OME3-5 ligger verkningsgraden kring 34.5 % och ökar till 36 % om man integrerar metanolanläggningen med vidareförädling till OME3-5. För hybridprocessen är motsvarande siffror 41.8% respektive 44.1%. Integrationsvinsterna är därmed klart störst för det biobaserade alternativet där betydande överskottsvärme finns från biomassa till metanol processen. Växthusgasprestandan påverkas klart mest av hur man värderar CO2-utsläpp från biomassa för bio-OME3-5 samt vilka utsläpp elproduktionen har för e- OME3-5. För att bio- OME3-5 ska ha lägre koldioxidavtryck än fossil Diesel (88.6 g CO2eq/MJ) krävs att CO2-utsläpp från biomassa värderas lägre än ca 45 g CO2eq/MJ biomassa. För e- OME3-5 krävs mindre än 30 g CO2eq/MJ el för att det är ett bättre alternativ än fossil diesel ur klimatperspektiv.

Collapse