Håkan Berell,

Presenter Of 1 Presentation

Rättvis kollektivtrafik? Metoder för att arbeta med barnperspektiv, genus- och fördelningsfrågor i kollektivtrafiken Kollektivtrafik och järnväg

3.2.3 - Rättvis kollektivtrafiktillgänglighet analyserat med ”logsummor”.

Speakers
Room
K&K, Duetten (50)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

Kollektivtrafik bistår med, till en del samhällsbetalda, nyttor som bör fördelas på ett rättvist sätt. Både i de nationella transportpolitiska målen och i enskilda regionala kollektivtrafikmyndigheters styrande dokument understryks att en god fördelning och ett tillgängliggörande av kollektivtrafiken för alla är ett mål. Dessa mål har dock varit svåra att konkretisera och använda i planeringen av ny och förbättrad kollektivtrafik. Fördelning är ofta multidimensionellt och normativt vilket historiskt tenderat att resultera i vaga och icke kvantitativa bedömningar snarare än tydliga standarder och mått. Det är också olika lätt i olika delar av en kollektivtrafikregion att erbjuda boende tillgänglighet med kollektivtrafiken till relevanta målpunkter inom kort tid och till låg kostnad. Tätt befolkade bostadsområden och bostäder nära den regionala kärnan ger underlag för effektiv och högfrekvent kollektivtrafik medan glest bebyggda områden på långa avstånd från staden är svåra att trafikera med kollektivtrafik. Det är frågan om det ens är rimligt att kräva att exakt samma tillgänglighet ska erbjudas över en hel region utan hänsyn till bebyggelsestrukturen.

Metod

I den här studien har fördelning av tillgänglighet med Region Stockholms kollektivtrafik studerats med hjälp av viktade tillgänglighetsmått (så kallade logsummor) från den nationella transportmodellen Sampers. Dessa tillgänglighetsmått tar hänsyn till restider, reskostnader och attraktiviteten i resans destination (om resan är en arbetsresa så är t.ex. destinationer med många arbetsplatser mer attraktiva än de med få). Studien föreslår även en definition av rättvis fördelning av tillgänglighet där utgångspunkten är att jämförbara områden ska ha jämförbar tillgänglighet. Vi presenterar resultaten av hur den totala tillgängligheten i Stockholm är fördelad samt hur införandet 2018 av skip-stop trafik på pendeltågen påverkade fördelningen.

Resultat och slutsats

Kontrollerar man för boendetäthet och avstånd från regionkärnan så är kollektivtrafikens fördelning något ojämnt fördelat, fast på ett sätt som gynnar de med lägre inkomster snarare än de med högre. Införandet av skip-stop gynnade resande som startade längre ut i systemet (de fick kortare restider) och missgynnade vissa mer centralt boende resenärer (de vid stationer som hoppades över och därför fick minskad turttäthet). Skip-stop gav därför effekten att den ojämna fördelningen av tillgänglighet förstärktes, men även att de med lägre inkomster gynnades i ökad utsträckning. Vi finner att vår föreslagna metod är ett välkommet konkret verktyg för målarbete och planering inom kollektivtrafiken.

Collapse

Moderator Of 1 Session

SF, Vintergatan 2-3 (150) Luftfarten och samhället
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Moderators