Martina Wikström, Energimyndigheten

Energimyndigheten

Author Of 2 Presentations

Utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige – nuläge och diskussion kring framtiden Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.6.1 - Utvecklingen av laddinfrastruktur i Sverige

Room
SF, Tellus (65)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Laddinfrastruktur, eller bristen på den, framhålls ofta som ett betydande hinder för elektrifieringen av fordonsflottan och därmed omställningen av transportsystemet. Dock är det få som vet att Sverige har en generellt sett bra utbyggnad av laddningsmöjligheter, det finns investeringsstöd för att bygga laddstationer och att Sverige har den största marknadsandelen av laddbart i nybilsförsäljningen i EU. Sverige, och Norden, framhålls ofta som en föregångsregion i arbetet med att främja laddbara fordon[1],[2]. Syftet med denna session är att ta avstamp i vad som bidragit till Sveriges framflytande position på området, med fokus på laddinfrastruktur, och utifrån det diskutera hur utvecklingen framåt kan se ut.

[1] IEA 2019, Global EV Outlook www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/

[2] IEA 2018, Nordic EV Outlook https://webstore.iea.org/nordic-ev-outlook-2018

Metod

Energimyndigheten är nationell samordnare för laddinfrastruktur. Datainsamling från arbetet med investeringsstödet Klimatklivet, erfarenheter från Trafikverkets regeringsuppdrag gällande utbyggnad av snabbladdare längs större vägar[1] och Boverkets utredning om införandet av kommande EU-krav på laddinfrastruktur[2]. Utifrån dessa erfarenheter kommer också Energimyndigheten diskutera slutsatser som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige.

[1] https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/48899/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_172_infrastruktur_for_snabbladdning_langs_storre_vagar_regeringsuppdrag.pdf

[2] https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf

Resultat och slutsats

Sedan 2015 har Energimyndigheten varit utpekade av regeringen som nationell samordnare av laddinfrastruktur. Med en forskningsportfölj på området har Energimyndigheten god kunskap om den tekniska utvecklingen, så väl som de ekonomiska och politiska förutsättningarna samt användarbeteenden. Samordningsuppdraget har kopplats till investeringsstödet Klimatklivet, som introducerades 2015. I mars 2019 hade beviljat stöd till ca 30.000 laddningspunkter, publika men främst icke-publika laddningspunkter[1].

Klimatklivet har fr.o.m hösten 2019 nya medel och under hösten öppnar Klimatklivet igen för nya ansökningar. Resultaten från dessa omgångar kommer även att presenteras på Transportforum.

Föredraget syftar till att ge en nulägesbild men även få inblick i vilka aktörer som beviljats stöd och var denna laddinfrastruktur kommer att byggas. Detta presenteras av Energimyndigheten, bla. genom att visa på den uppdaterad bild av den geografiska fördelningen av olika laddeffekt för publik laddning.

I rollen som nationella samordnare av laddinfrastruktur har Energimyndigheten även varit involverad i Trafikverkets regeringsuppdrag gällande utbyggnad av snabbladdare längs större vägar[2] och Boverkets utredning om införandet av kommande EU-krav på laddinfrastruktur[3]. Utifrån dessa erfarenheter kommer också Energimyndigheten diskutera slutsatser som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige.

[1] https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/lagesbeskrivning-klimatklivet-201904.pdf

[2] https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/48899/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_172_infrastruktur_for_snabbladdning_langs_storre_vagar_regeringsuppdrag.pdf

[3] https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf

Collapse
Utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige – nuläge och diskussion kring framtiden Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.6.2 - Länsstyrelsens uppdrag om framtagandet av regionala planer för infrastruktur för laddfordon och förnybara drivmedel

Room
SF, Tellus (65)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Sammanfattning

Syftet med sessionen är att ge en bild av hur utbyggnaden av laddinfrastruktur ser ut i Sverige idag, en inblick i vilken laddinfrastruktur som har beviljats statliga investeringsbidrag samt diskutera hur laddinfrastrukturen i Sverige, både för lätta och tunga fordon, kan komma att utvecklas och se ut framgent. Diskussionen föreslås innehålla företrädare från Regeringskansliet, Länsstyrelsen, Energimyndigheten och Chalmers tekniska högskola.

Bakgrund

Laddinfrastruktur, eller bristen på den, framhålls ofta som ett betydande hinder för elektrifieringen av fordonsflottan och därmed omställningen av transportsystemet. Dock är det få som vet att Sverige har en generellt sett bra utbyggnad av laddningsmöjligheter, det finns investeringsstöd för att bygga laddstationer och att Sverige har den största marknadsandelen av laddbart i nybilsförsäljningen i EU. Sverige, och Norden, framhålls ofta som en föregångsregion i arbetet med att främja laddbara fordon[1],[2]. Syftet med denna session är att ta avstamp i vad som bidragit till Sveriges framflytande position på området, med fokus på laddinfrastruktur, och utifrån det diskutera hur utvecklingen framåt kan se ut.

[1] IEA 2019, Global EV Outlook www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/

[2] IEA 2018, Nordic EV Outlook https://webstore.iea.org/nordic-ev-outlook-2018

Metod

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som regionala planer för infrastruktur för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur[1]. Slutrapporteringsdatum för uppdraget är 31 december 2019. En representant från deras samordningskansli LEKS föreslås beskriva syftet med uppdraget och ge en bild av vilka avväganden inför framtiden. Förutsättningarna för fossilfrihet skiljer sig mellan länen, denna presentation föreslås fokusera på laddinfrastruktur, dess roll utifrån ett regionalt perspektiv och hur detta underlag är vägledande för kommuner och andra aktörer i länen.

[1] https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19621 uppdrag 3:9

Resultat och slutsats

En representant från länsstyrelsens samordningskansli LEKS föreslås beskriva syftet med uppdraget och ge en bild av vilka avväganden inför framtiden. Förutsättningarna för fossilfrihet skiljer sig mellan länen, denna presentation föreslås fokusera på laddinfrastruktur, dess roll utifrån ett regionalt perspektiv och hur detta underlag är vägledande för kommuner och andra aktörer i länen.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige – nuläge och diskussion kring framtiden Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.6.1 - Utvecklingen av laddinfrastruktur i Sverige

Room
SF, Tellus (65)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Laddinfrastruktur, eller bristen på den, framhålls ofta som ett betydande hinder för elektrifieringen av fordonsflottan och därmed omställningen av transportsystemet. Dock är det få som vet att Sverige har en generellt sett bra utbyggnad av laddningsmöjligheter, det finns investeringsstöd för att bygga laddstationer och att Sverige har den största marknadsandelen av laddbart i nybilsförsäljningen i EU. Sverige, och Norden, framhålls ofta som en föregångsregion i arbetet med att främja laddbara fordon[1],[2]. Syftet med denna session är att ta avstamp i vad som bidragit till Sveriges framflytande position på området, med fokus på laddinfrastruktur, och utifrån det diskutera hur utvecklingen framåt kan se ut.

[1] IEA 2019, Global EV Outlook www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/

[2] IEA 2018, Nordic EV Outlook https://webstore.iea.org/nordic-ev-outlook-2018

Metod

Energimyndigheten är nationell samordnare för laddinfrastruktur. Datainsamling från arbetet med investeringsstödet Klimatklivet, erfarenheter från Trafikverkets regeringsuppdrag gällande utbyggnad av snabbladdare längs större vägar[1] och Boverkets utredning om införandet av kommande EU-krav på laddinfrastruktur[2]. Utifrån dessa erfarenheter kommer också Energimyndigheten diskutera slutsatser som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige.

[1] https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/48899/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_172_infrastruktur_for_snabbladdning_langs_storre_vagar_regeringsuppdrag.pdf

[2] https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf

Resultat och slutsats

Sedan 2015 har Energimyndigheten varit utpekade av regeringen som nationell samordnare av laddinfrastruktur. Med en forskningsportfölj på området har Energimyndigheten god kunskap om den tekniska utvecklingen, så väl som de ekonomiska och politiska förutsättningarna samt användarbeteenden. Samordningsuppdraget har kopplats till investeringsstödet Klimatklivet, som introducerades 2015. I mars 2019 hade beviljat stöd till ca 30.000 laddningspunkter, publika men främst icke-publika laddningspunkter[1].

Klimatklivet har fr.o.m hösten 2019 nya medel och under hösten öppnar Klimatklivet igen för nya ansökningar. Resultaten från dessa omgångar kommer även att presenteras på Transportforum.

Föredraget syftar till att ge en nulägesbild men även få inblick i vilka aktörer som beviljats stöd och var denna laddinfrastruktur kommer att byggas. Detta presenteras av Energimyndigheten, bla. genom att visa på den uppdaterad bild av den geografiska fördelningen av olika laddeffekt för publik laddning.

I rollen som nationella samordnare av laddinfrastruktur har Energimyndigheten även varit involverad i Trafikverkets regeringsuppdrag gällande utbyggnad av snabbladdare längs större vägar[2] och Boverkets utredning om införandet av kommande EU-krav på laddinfrastruktur[3]. Utifrån dessa erfarenheter kommer också Energimyndigheten diskutera slutsatser som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige.

[1] https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/lagesbeskrivning-klimatklivet-201904.pdf

[2] https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/48899/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_172_infrastruktur_for_snabbladdning_langs_storre_vagar_regeringsuppdrag.pdf

[3] https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf

Collapse

Moderator Of 1 Session

SF, Tellus (65) Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar