Birgitta Thorslund, VTI

VTI Driver and vehicle

Author Of 2 Presentations

Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet 

5.3.5 - Interaktion mellan cyklister, motorfordon och infrastruktur: En simulatorstudie om cyklisters beteende vid korsningar

Session Name
Room
K&K, Spegelsalen (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Bakgrund

Allvarliga olyckor med cyklister och motorfordon inblandade är vanligt förekommande vid korsningar. I många fall handlar det om högersvängande fordon som inte ser cyklisten. Endast få strukturerade undersökningar finns, där interaktionen mellan de två studerats. Det finns således ett behov av att undersöka hur infrastruktur och fordonsegenskaper påverkar cyklistens beslutsfattande och beteende.

Metod

Metod

En simulatorstudie har genomförts där variablerna fordonstyp, cykelfältsmarkering och utrymme bredvid fordonet varierades systematiskt i ett scenario där cyklisten närmade sig ett fordon väntandes vid en korsning med rött ljus. Samtliga 33 deltagare cyklade genom åtta korsningar representerande kombinationer av de tre variablerna. Cyklisternas rörelsemönster, stopposition och hastighet analyserades tillsammans med enkätdata och semantiskt kategoriserade verbala svar på frågor om strategier gällande stopposition.

Resultat och slutsats

Resultat och slutsatser

Resultaten visar att samtliga tre faktorer (fordonstyp, cykelfältsmarkering och utrymme bredvid fordonet) signifikant påverkar cyklistens beteende (lateral och longitudinell position), hastighetsval och verbalt uttryckta medvetna strategier.

Collapse
Utryckningskörning och digitalisering Digitalisering

10.3.5 - Körsimulatorer och utryckningskörning: Erfarenheter från en förstudie

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Risken för olyckor i samband med utryckningskörning för polis, ambulans och räddningstjänst är stor. Trots den lagstadgade skyldigheten för övriga trafikanter att lämna fri väg för utryckningsfordon inträffar ofta incidenter som kan ha sin förklaring i trafikmiljön i kombination med höga hastigheter, övriga förares bristande uppmärksamhet eller i deras oväntade och ibland oönskade beteende. Denna studie är därför inriktad huvudsakligen på två delområden: Det ena handlar om att kartlägga behovet av att säkert kunna träna utryckningskörning. Det andra området handlar om att utreda på vilket sätt träning av utryckningskörning i körsimulator kan nyttjas som metod för att förebygga incidenter och olyckor.

Metod

Olyckor som involverar fordon under utryckningskörning har analyserats. Fokusgrupper med utryckningsförare har hållits där förarna har diskuterat olycksprevention och simulatorträning.

Resultat och slutsats

Resultaten innebär en kartläggning av vilka olyckstyper och olycksorsaker som förekommer i samband med utryckningskörning. Vidare ges en bild av vad utryckningsförarna själva ser som risker och hur körsimulatorer kan användas i förarutbildningen som ett hjälpmedel för att träna på riskfyllda situationer och omständigheter.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhet 

5.3.5 - Interaktion mellan cyklister, motorfordon och infrastruktur: En simulatorstudie om cyklisters beteende vid korsningar

Session Name
Room
K&K, Spegelsalen (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Bakgrund

Allvarliga olyckor med cyklister och motorfordon inblandade är vanligt förekommande vid korsningar. I många fall handlar det om högersvängande fordon som inte ser cyklisten. Endast få strukturerade undersökningar finns, där interaktionen mellan de två studerats. Det finns således ett behov av att undersöka hur infrastruktur och fordonsegenskaper påverkar cyklistens beslutsfattande och beteende.

Metod

Metod

En simulatorstudie har genomförts där variablerna fordonstyp, cykelfältsmarkering och utrymme bredvid fordonet varierades systematiskt i ett scenario där cyklisten närmade sig ett fordon väntandes vid en korsning med rött ljus. Samtliga 33 deltagare cyklade genom åtta korsningar representerande kombinationer av de tre variablerna. Cyklisternas rörelsemönster, stopposition och hastighet analyserades tillsammans med enkätdata och semantiskt kategoriserade verbala svar på frågor om strategier gällande stopposition.

Resultat och slutsats

Resultat och slutsatser

Resultaten visar att samtliga tre faktorer (fordonstyp, cykelfältsmarkering och utrymme bredvid fordonet) signifikant påverkar cyklistens beteende (lateral och longitudinell position), hastighetsval och verbalt uttryckta medvetna strategier.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Duetten (50) Gods och logistik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Duetten (50)