Johanna Takman, VTI

VTI

Author Of 1 Presentation

Hur kan det svenska klimatmålet uppnås i godstransportsektorn? Gods och logistik 

7.1.3 - Fossil Free Freight (Triple F) - Uppnås klimatmålet för godstransporter?

Abstract

Bakgrund

Triple F (Fossil Free Freight) är ett nationellt forskningsprogram med syfte att utveckla kunskap som kan bidra till minskade klimatutsläpp från godstransportsektorn. Projektet Systemövergripande uppföljning syftar till att följa upp hur godstransportsektorn närmar sig Sveriges mål om minus 70% växthusgasutsläpp till 2030 jämfört med 2010. Rapporten tas fram under hösten 2019 och har bland annat som syfte att ligga som underlag till framtida forskningsprojekt, inom och utom Triple F.

Metod

Studien tar fram indikatorer över godstransportsektorns utveckling mot 2030-målet och analyserar olika faktorers påverkan på godstransporternas växthusgasutsläpp. Indikatorerna baseras på officiell statistik. En workshop med relevanta aktörer har även genomförts.

Resultat och slutsats

Växthusgasutsläppen för godstransporter minskade mellan 2010–2017 med 23,6%, vilket inte är tillräckligt för att i en linjär takt kunna minska växthusgasutsläppen med 70% mellan 2010 och 2030. Tunga lastbilar bidrar med majoriteten av växthusgasutsläppen. För att uppnå utsläppsminskningar där de ger störst effekt är det därmed viktigt med styrmedel som angriper de tunga lastbilarnas växthusgasutsläpp.

Utvecklingen av växthusgasutsläpp och godstransportarbete för tunga lastbilar har historiskt följt varandra, men efter 2013 kan ett potentiellt trendbrott observeras där transportarbetet ökar medan växthusgasutsläppen minskar. Flertalet prognoser visar att 2030-målet inte kommer att nås med dagens beslutade styrmedel och åtgärder. Trendbrottet för tunga lastbilar visar dock att det finns potential att minska växthusgasutsläppen trots ett ökande godstransportarbete, men det kommer krävas fler och/eller kraftigare styrmedel och åtgärder.

Triple F fokuserar på tre övergripande utmaningar för att minska växthusgasutsläppen: överflyttning till energieffektiva trafikslag, ett mer transporteffektivt samhälle, samt ökad andel förnybara drivmedel.

Sedan 2010 har överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart varit marginell, och enligt Trafikverkets prognos förväntas andelen godstransportarbete per trafikslag vara relativt konstant fram till 2040. Trots detta finns det potential för överflyttning då förutsättningarna för överflyttning framförallt finns på avstånd längre än 300 km. I Sverige transporteras 9% av all godsmängd på sträckor över 300 km, vilket motsvarar 41% av alla tonkilometer.

Exempel på effektiviseringar i godstransportsektorn är ökade fyllnadsgrader, samordning och samlastning av godstransporter, samt nya affärsmodeller. Studien visar dock att det finns flera luckor i statistiken på detta område. Ett fåtal indikatorer har ändå tagits fram. Det framgår bland annat att den transporterade mängden gods för tunga lastbilar i genomsnitt har minskat med 0,6 ton per lastbil mellan 2010–2017, vilket kan indikera att transporterna har blivit mindre effektiva. Vidare har transportarbetet varit relativt konstant, men det har blivit vanligare att transportera godset med lätta eller med de tyngsta lastbilarna.

Sedan 2010 har andelen förnybara drivmedel ökat kraftigt i Sverige, vilket är en av de tydligaste förändringarna bland indikatorerna. Framförallt användningen av HVO har bidragit till denna ökning. Den ökade andelen förnybar energi kan därför tänkas ha fyllt en viktig roll i minskningen av lastbilarnas växthusgasutsläpp över tidsperioden.

Ett flertal luckor i statistiken har identifierats i studien. Statistik som bör samlas in för att möjliggöra bättre beslut kring styrmedel är bland annat: godstransporternas användning av förnybara drivmedel, godstransportarbete för lätta lastbilar, samt fyllnadsgrad och andra effektivitetsmått för alla trafikslag.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Hur kan det svenska klimatmålet uppnås i godstransportsektorn? Gods och logistik 

7.1.3 - Fossil Free Freight (Triple F) - Uppnås klimatmålet för godstransporter?

Abstract

Bakgrund

Triple F (Fossil Free Freight) är ett nationellt forskningsprogram med syfte att utveckla kunskap som kan bidra till minskade klimatutsläpp från godstransportsektorn. Projektet Systemövergripande uppföljning syftar till att följa upp hur godstransportsektorn närmar sig Sveriges mål om minus 70% växthusgasutsläpp till 2030 jämfört med 2010. Rapporten tas fram under hösten 2019 och har bland annat som syfte att ligga som underlag till framtida forskningsprojekt, inom och utom Triple F.

Metod

Studien tar fram indikatorer över godstransportsektorns utveckling mot 2030-målet och analyserar olika faktorers påverkan på godstransporternas växthusgasutsläpp. Indikatorerna baseras på officiell statistik. En workshop med relevanta aktörer har även genomförts.

Resultat och slutsats

Växthusgasutsläppen för godstransporter minskade mellan 2010–2017 med 23,6%, vilket inte är tillräckligt för att i en linjär takt kunna minska växthusgasutsläppen med 70% mellan 2010 och 2030. Tunga lastbilar bidrar med majoriteten av växthusgasutsläppen. För att uppnå utsläppsminskningar där de ger störst effekt är det därmed viktigt med styrmedel som angriper de tunga lastbilarnas växthusgasutsläpp.

Utvecklingen av växthusgasutsläpp och godstransportarbete för tunga lastbilar har historiskt följt varandra, men efter 2013 kan ett potentiellt trendbrott observeras där transportarbetet ökar medan växthusgasutsläppen minskar. Flertalet prognoser visar att 2030-målet inte kommer att nås med dagens beslutade styrmedel och åtgärder. Trendbrottet för tunga lastbilar visar dock att det finns potential att minska växthusgasutsläppen trots ett ökande godstransportarbete, men det kommer krävas fler och/eller kraftigare styrmedel och åtgärder.

Triple F fokuserar på tre övergripande utmaningar för att minska växthusgasutsläppen: överflyttning till energieffektiva trafikslag, ett mer transporteffektivt samhälle, samt ökad andel förnybara drivmedel.

Sedan 2010 har överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart varit marginell, och enligt Trafikverkets prognos förväntas andelen godstransportarbete per trafikslag vara relativt konstant fram till 2040. Trots detta finns det potential för överflyttning då förutsättningarna för överflyttning framförallt finns på avstånd längre än 300 km. I Sverige transporteras 9% av all godsmängd på sträckor över 300 km, vilket motsvarar 41% av alla tonkilometer.

Exempel på effektiviseringar i godstransportsektorn är ökade fyllnadsgrader, samordning och samlastning av godstransporter, samt nya affärsmodeller. Studien visar dock att det finns flera luckor i statistiken på detta område. Ett fåtal indikatorer har ändå tagits fram. Det framgår bland annat att den transporterade mängden gods för tunga lastbilar i genomsnitt har minskat med 0,6 ton per lastbil mellan 2010–2017, vilket kan indikera att transporterna har blivit mindre effektiva. Vidare har transportarbetet varit relativt konstant, men det har blivit vanligare att transportera godset med lätta eller med de tyngsta lastbilarna.

Sedan 2010 har andelen förnybara drivmedel ökat kraftigt i Sverige, vilket är en av de tydligaste förändringarna bland indikatorerna. Framförallt användningen av HVO har bidragit till denna ökning. Den ökade andelen förnybar energi kan därför tänkas ha fyllt en viktig roll i minskningen av lastbilarnas växthusgasutsläpp över tidsperioden.

Ett flertal luckor i statistiken har identifierats i studien. Statistik som bör samlas in för att möjliggöra bättre beslut kring styrmedel är bland annat: godstransporternas användning av förnybara drivmedel, godstransportarbete för lätta lastbilar, samt fyllnadsgrad och andra effektivitetsmått för alla trafikslag.

Collapse