Sebastian Bäckström,

Author Of 1 Presentation

Potential för godstransporters energieffektivitet? Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.13.1 - Svenska godstransporters energieffektivitet

Speakers
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Energieffektivare transporter är ett viktigt medel för att nå utsläppsmålet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp till år 2030. Biodrivmedel och elektrifiering bidrar till minskade utsläpp, men transportsektorn måste samtidigt minska sitt totala energibehov. Projekt ”Transportinköp och energieffektiva godstransporter” finansieras av Energimyndigheten och har som mål att ta fram ett index för svenska godstransporters energieffektivitet.

De senaste åren har svenska godstransporters inte blivit energieffektivare. Det kan exempelvis bero på att effektivisering av motorer och drivlinor hos fordon och farkoster har tagits ut av ökad motorstyrka i fordonen eller mindre effektiv logistik. En kraftig effektivisering av godstransportsystemet krävs för att nå svenska miljö- och klimatmål.

Metod

Svensk offentlig statistik över energianvändning, transportarbete och drivmedel har kombinerats med egenutvecklad modell för att skatta sjöfartens energianvändning baserat på hamnanlöp. HBEFA-modellen har använts för att skatta lastbilars energieffektivitet, vilket har kombinerat med data över svenska lastbilars trafik- och transportarbete från Trafikanalys.

Både inrikes transporter och transporter på väg, järnväg och till sjöss till och från Sverige ingår i projektet.

Resultat och slutsats

Projektdeltagarna har utvecklat en metodik för datainsamling och har sammanställt energianvändningen, andelen förnybar energi, koldioxidutsläpp och transportarbete. Slutligen har ett utkast på ett energi- och miljöindex för svenska godstransporter tagits fram. Indexet har utformats genom att ställa nuvarande nivåer av energianvändning (MJ per tonkilometer) och koldioxidutsläpp (kton CO2) i relation till beslutade svenska energi- och miljömål samt potentialer för energieffektivisering från litteraturen.

Svenska godstransporter (både inrikes och utrikes) hade 2017 en genomsnittlig energieffektivitet av 0,7 MJ/tonkilometer med en total andel förnybar energi på 19-26 %. Spannet för andelen förnybart beror på att det finns en viss osäkerhet i hur stor andel av höginblandade biodrivmedel som används i vägtrafik (till skillnad från t.ex. tåg och arbetsmaskiner) och hur stor del av vägtrafikens användning som går till godstransporterna.

För väg- och järnvägstransporter är osäkerheten i de sektorsvisa resultaten låg, medan det finns en större osäkerhet för sjötransporterna. För sjöfartens totala energi- och miljöprestanda är val av allokeringsmetoder för utsläpp från kombinerade gods- och passagerarfärjor av stor betydelse då en stor andel av trafiken inom samt till- och från Sverige utförs av färjor. Det finns möjligheter till att bättre mäta och modellera energianvändning och koldioxidutsläpp för sjöfart genom tillgång på MRV-data (övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp av koldioxid från fartyg) och AIS-data.

På föredraget presenteras det viktade indexet, beräkning av energieffektiviteten för respektive trafikslag samt hur långt från energi- och klimatmålen svenska godstransporter var 2017.

Collapse