Alexander Ståhle,

Author Of 2 Presentations

Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.1 - Smarta gator

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

- Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter

- Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna.

- Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll.

- Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster.

- Segregationen måste minska och där kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Det pågår dock ett intensivt arbete med utveckling av nya gatutyper världen över. I USA har man kommit särskilt långt både när det gäller gatuutformning och analys av hur gatorna kan komma att påverkas av självkörande fordon. Organisationen NACTO (www.nacto.org) har tagit fram ”Urban Street Design Guide” som har blivit standard i amerikanska storstäder och USA:s trafikmyndighet, samt rapporten ”Blueprint för Autonomous Urbanism” som visar hur framtidens gator kan omvandlas och anpassas för självkörande fordon. I Sverige finns VGU (Vägar och gators utformning), GCM-handboken och TRAST (Trafik för attraktiv stad), som inte längre är aktuella i och med teknikskiftet mot smarta städer. Varken VGU, kommunal VGU, GCM eller TRAST beskriver tydligt hur gatan bör utformas i sin helhet med hänsyn till alla funktioner, i jämförelse med exempelvis Urban Street Design Guide, som har börjat spridas i svenska trafik- och stadsplanerarkretsar. Flera stora trafik- och stadsbyggnadsprojekt planeras i svenska städer där nya gator ska byggas och där vägar ska omvandlas till gator. Här behövs vägledning och en både kort- och långsiktigt framtidstänk så att projekten successivt kan bli utformade på ett smart sätt.

Metod

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

Resultat och slutsats

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation:

Projektet ska:

- Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.

- Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.

- Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet

- Ta fram en simulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg

- Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Collapse
Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.5 - Trender och scenarier för framtidens gator

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

I forskningsprojektet Smarta gator på KTH kommer nya gatutyper att tas fram under en treårs-period. En viktig utgångsunkt för projektet är vilka trender och scenarier som kommer att forma framtidens städer, transporter och gator.

Metod

En genomgång av de trendanalyser och scenariostudier nyligen genomförts om framtidens städer, transporter och gator visar på följande slutsatser. Dessa slutsatser lägger en viktig grund för forskningsprojektet Smarta gator på KTH.

Resultat och slutsats

Det finns trender och drivkrafter som begränsar möjligheterna i olika scenarier; energitillgång, klimat, miljö, ekonomi, samhälle, kultur sätter ramar för utvecklingen. Historien visar att samhällen kan i hög grad påverka stadens utformning och utveckling, med stöd i teknik och politik. Bilstaden byggdes och förverkligades med starka visioner, god ekonomi och lagstiftning. Digitalisering och elektrifiering möjliggör minskat bilberoende, mindre fordonstrafik och hälsosammare stadsmiljö, men det kräver offentlig reglering av transportsystemen och gaturummen. Utrymme måste ges till nya typer av fordon och delning av fordon och ytor i gaturummet. Transport och leverans av varor och gods på en gata kräver angöringsmöjligheter av en mångfald av fordon. Urbaniseringen ökar kraven på bättre miljö, livskvalitet, ekonomisk tillväxt, rättvisa, integration och inkludering, men det kräver offentlig reglering av transportsystemen och gaturummen. Givet dagens infrastruktur och fordonsflotta och resandekultur (Business as usual) så är trafikkaos och överbelastning ett högst sannolikt scenario. Politiska beslut, lagstiftning och handböcker på nationell och kommunal nivå är nödvändiga för att förändra städernas gatu-infrastruktur.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.1 - Smarta gator

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

- Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter

- Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna.

- Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll.

- Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster.

- Segregationen måste minska och där kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Det pågår dock ett intensivt arbete med utveckling av nya gatutyper världen över. I USA har man kommit särskilt långt både när det gäller gatuutformning och analys av hur gatorna kan komma att påverkas av självkörande fordon. Organisationen NACTO (www.nacto.org) har tagit fram ”Urban Street Design Guide” som har blivit standard i amerikanska storstäder och USA:s trafikmyndighet, samt rapporten ”Blueprint för Autonomous Urbanism” som visar hur framtidens gator kan omvandlas och anpassas för självkörande fordon. I Sverige finns VGU (Vägar och gators utformning), GCM-handboken och TRAST (Trafik för attraktiv stad), som inte längre är aktuella i och med teknikskiftet mot smarta städer. Varken VGU, kommunal VGU, GCM eller TRAST beskriver tydligt hur gatan bör utformas i sin helhet med hänsyn till alla funktioner, i jämförelse med exempelvis Urban Street Design Guide, som har börjat spridas i svenska trafik- och stadsplanerarkretsar. Flera stora trafik- och stadsbyggnadsprojekt planeras i svenska städer där nya gator ska byggas och där vägar ska omvandlas till gator. Här behövs vägledning och en både kort- och långsiktigt framtidstänk så att projekten successivt kan bli utformade på ett smart sätt.

Metod

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

Resultat och slutsats

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation:

Projektet ska:

- Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.

- Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.

- Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet

- Ta fram en simulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg

- Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Kulturen (120) Cykling och gångtrafik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Kulturen (120)