Anders Peterson, Linköping University

Linköping University Dept of Science and Technology

Author Of 1 Presentation

Kapacitetstilldelning och lösning av kapacitetskonflikter på järnväg Kollektivtrafik och järnväg

3.5.3 - Olika aspekter av tidtabellskvalitet – kan vi få allt?

Abstract

Bakgrund

Det är Trafikverkets uppgift att konstruera en tidtabell och tilldela kapacitet till tåg och banarbeten på ett bra sätt. Men vad är egentligen ett bra sätt? Hur kan man väga tågoperatörers behov mot varandra? Eller mot banarbetsbehov? Eller mot robusthet eller reservkapacitet? Det finns många mål att beakta när man ska konstruera en tidtabell. Vissa mål är samstämmiga, medan andra mål ligger i direkt konflikt med varandra.

I den här presentationen ger vi exempel på olika kvalitetsmått som publicerats inom forskningslitteraturen och undersöker hur dessa förhåller sig till varandra. Fokus ligger på linjära mått som går att mäta på tidtabellen och tillhörande ansökningar under tidtabellskonstruktionen (dvs. innan trafiken har körts). Målet med litteraturöversikten är att skaffa underlag till att välja ut ett antal mått som kan implementeras i ett ramverk för att identifiera målkonflikter och analysera tidtabellslösningar utifrån olika kvalitetsaspekter. Ramverket är även tänkt att innehålla analysfunktioner som använder optimering, vilket är anledningen till att endast linjära mått beaktats i litteraturöversikten.

Metod

En Web-of-Science sökning med söksträngen “timetable* AND (rail* OR train) AND optimi*ation” utgör grunden för de artiklar som studerats. De mått som publicerats i dessa artiklar, eller i närliggande artiklar, har samlats ihop och delats in i fem kategorier: “genomförbarhet och robusthet”, “konkurrenshantering”, “reservkapacitet”, “ansökningsuppfyllnad” och “banarbeten”. Antalet mått i varje kategori diskuteras, och likaså hur de olika måtten förhåller sig till varandra.

Resultat och slutsats

I kategorierna “genomförbarhet och robusthet” och “ansökningsuppfyllnad” finns ett flertal publicerade mått. Vissa av dessa har en naturlig motsättning då t.ex. mer tidstillägg i gångtider leder till långsammare tåg. I övriga kategorier är antalet publicerade mått färre och speciellt är antalet mått för “reservkapacitet” väldigt få. Det är därför värdefullt att fokusera mer på dessa senare kategorier i framtida forskning.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Verdefoajén (150) Luftfarten och samhället
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Room
K&K, Verdefoajén (150)