Anna Niska, Swedish National Road and Transport Reserach Institute

Swedish National Road and Transport Reserach Institute Infrastructure Maintenance

Author Of 1 Presentation

Mätning och kartläggning av cykling Cykling och gångtrafik

11.2.1 - Skatta cykeltrafikarbetet - utveckling av metod

Room
K&K, Spegelsalen (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Cykling och gångtrafik

Abstract

Bakgrund

Nationellt, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns en målsättning om ökat cyklande. Cyklandets omfattning kan följas upp med antingen resvaneundersökningar (RVU) eller cykelflödesmätningar. En nationell RVU genomförs men för cykelflödesmätningar finns i dagsläget ingen enhetlig metod som gör det möjligt att följa upp cyklandet på systemnivå. Myndigheten Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utvecklat och föreslagit en enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå, med avrapportering i januari 2018. Innan den enhetliga metoden tillämpas behöver den anpassas utifrån kommunala förutsättningar och VTI har fått i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting att genomföra en första förberedande del av en pilotstudie, vilken presenteras i denna rapport. Syftet har varit att ge förslag på vad som behöver testas och utvärderas i en kommande pilotstudie för att kunna skatta cykeltrafikarbetet med hjälp av cykelflödesmätningar i kommuner.

Metod

Kunskapsinhämtning har skett genom kontakter med experter och praktiker från kommuner, regioner, Trafikverket och andra berörda myndigheter och företag. Vi har använt flera olika forum för kunskapsinhämtning och projektet har knutit till sig både en styrgrupp – med representanter från slutanvändarna - och en expertgrupp. Förutom diskussioner i dessa grupper, har vi bland annat genomfört intervjuer med kommuntjänstepersoner och genomfört en workshop.

Resultat och slutsats

Urvalsramen består av hela det cykelbara vägnätet inom en kommun, vilket enligt Trafikanalys innefattar alla länkar där det är rimligt att cykla. Länkarna behöver delas in efter olika vägkategorierna (t.ex. gång- och cykelväg, gata, landsväg). Utifrån vår förberedande studie föreslår vi att i princip alla vägkategorier ska ingå i urvalsramen i pilotstudien, för att vi sedan ska kunna avgöra om det finns kategorier som kan uteslutas i den slutligt fastställda metoden. På grund av mättekniska begränsningar kommer dock vägar med hastighetsbegränsning 80 km/h eller högre samt skogsbilvägar att uteslutas i pilotstudien.

Trafikanalys föreslår i den tillämpade metoden att man bör mäta under hela året och det innefattar även exempelvis jullov och sommarsemester. I pilotstudien kommer vi av mättekniska skäl att begränsa mätningarna till barmarkssäsongen. För att ändå kunna skatta cykeltrafikarbetet för ett helt år kommer vi använda de helårsmätta punkter som kommunerna redan har för att indexera cykelflödet från de tillfälliga mätningarna.

Vi föreslår vidare att minst 100 länkar bör mätas i varje kommun i pilotstudien, där mätning görs i minst en vecka på mättekniskt lämpligt ställe på varje vald länk. Pilotstudien kommer även kunna visa på om man behöver mäta på så många länkar som vi föreslagit eller om det går att ta bort ett antal länkar, utan att det påverkar osäkerheten i skattningen.

Kommunen behöver minst en mätstation som räknar antalet cykelpassager året runt för att möjliggöra indexering. Dessutom behöver de även kunna lista länkarna i det cykelbara vägnätet och dela in dem i olika grupper efter antagen flödesstorlek, för att få ner den slumpmässiga variansen i skattningen. Efter att det slumpmässiga urvalet av länkar genomförts behöver kommunen kontrollera att det är praktiskt möjligt att mäta på dessa.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Spegelsalen (150) Workshop
Date
Wed, 08.01.2020
Time
17:15 - 18:30
Room
K&K, Spegelsalen (150)
Session Description
Information: Välkomna till Träffpunkt Cykelcentrum! Här kan du träffa doktorander och mer seniora forskare, representanter från Sveriges Riksdag, Svenska Cykelstäder, Linköpings kommun m.fl. Under första timmen ges möjlighet att i ”speed-dating-format” höra korta presentationer om doktorandprojekt och andra pågående eller kommande forskningsprojekt och initiativ. Allt med någon form av koppling till cykling förstås! Ni har också möjlighet att träffa Cykelcentrums föreståndare och diskutera några aktuella frågor inom cykelforskningen. Avslutningsvis erbjuds tillfälle att mingla lite mera fritt och njuta av dryck och snacks. Kom och låt dig inspireras till idéer, hitta nya samarbetspartners och träffa nya och gamla cykelvänner!