Maria Mustonen, Ecoloop

Ecoloop

Author Of 1 Presentation

Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.1 - FOGA-projektet  – Hur skapar man fossilfria och multimodala transportkedjor?

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Projektet FOGA (Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö) har vidareutvecklat Stockholms stads lösning för masshantering i Norra Djurgårdsstaden (NDS). Projektet har genomförts med finansiering från Naturvårdsverkets program Stadsinnovationer av Ecoloop, LTU, Stockholms stad, Volvo och Bellmans Åkeri & Entreprenad. Utgångspunkten har varit NDS samordnad masshantering och masslogistikcenter (MLC). Syftet har varit att kartlägga befintliga och utveckla nya dellösningar och knyta dem samman till en multimodal, på sikt fossilfri transportkedja. Projektet omfattar en demonstration av en tyngre lastbil (HCT City), en förstudie om alternativ för förnybara bränslen i transportkedjan och en kunskapssammanställning om kommunala styrmedel för fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor.

Metod

Effektivare lastbilstransporter demonstrerades med en femaxlad lastbil med 39 tons bruttovikt enligt finländsk standard. Transporteffektivitet och koldioxidutsläpp mättes, användbarheten utvärderades och mätning av vägslitage genomfördes på en testbana med en optisk mätning. En handlingsplan för övergång till fossilfria bränslen togs fram utifrån en rimlighetsbedömning där ett antal faktorer som kostnader, ledtider och tillgång till bränslen vägdes samman. Styrmedel som fungerar kartlades genom litteraturstudier och intervjuer.

Resultat och slutsats

Resultaten från demonstrationen med HCT City -lastbilen är lovande. Lösningen är tekniskt mogen, har bra användbarhet och besitter rätt använd en stor potential att öka transporteffektiviteten och minska utsläppen i urbana transporter. Vägslitagemätningen visade att en längre testperiod med årstidsvariationer behövs för att kunna utvärdera slitaget i verklig miljö. Hinder för förverkligande är regelverket där bärighetsklass 4 inte tillämpas i urbana miljöer.

En handlingsplan för omställning till fossilfria transportkedjor i NDS masslogistiksystem togs fram- Den rekommenderar en stegvis övergång till förnybara bränslen. Val av förnybara drivmedel är en komplex fråga eftersom flera tekniska, logistiska, tillgångsrelaterade och hållbarhetsmässiga dilemman behöver lösas. Detta gäller både för lastbilar och för fartyg. Det pågår flera parallella utvecklingslinjer för att ersätta de petroleumbaserade bränslena, och troligtvis kommer flera olika drivmedel användas för olika ändamål i framtiden. Flera lösningar som håller på att utvecklas har inte nått teknisk mognad i dagsläget. Därför rekommenderas att den planerade sjötransportlösningen först implementeras med befintliga fartyg för att få till en fungerande logistiklösning. Upphandlingen av sjölogistikleverantören ska utformas så att minskning av koldioxidutsläpp ger leverantören bonus. På det sättet uppmuntras bränslebyte till förnybara alternativ som kan användas utan ombyggnation av fartyg, och då är HVO som ett lättillgängligt alternativ för det första steget. I andra steg när sjölogistiksystemet har testats och fungerar kan en ny upphandling med mer miljöanpassat fartyg genomföras.

Kommunala styrmedel för minskad klimatpåverkan från masstransporter kartlades och goda exempel från tre kommuner, Stockholm, Helsingfors och Tyresö togs upp. Stockholms stad tillämpar i NDS ett dynamiskt inköpssystem för transporter av schaktmassor, och det möjliggör ökad återanvändning och minskade transporter. Helsingfors stad har utvecklat ett aktivt och systematiskt arbetssätt för masshantering som omfattar hela samhällsbyggnads- och planeringsprocessen. Man har minskat transporterna, utsläppen och kostnaderna och 10-faldigat återanvändningen av schaktmassor. Tyresö kommun har tagit fram en strategi för lokal masshantering som är kopplad till kommunal planering och tillämpad strategisk partnering för att drifta den lokala masshanteringsytan. Utöver minskningen av transporter och utsläpp har detta resulterat i markanta kostnadsbesparingar för kommunen.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.1 - FOGA-projektet  – Hur skapar man fossilfria och multimodala transportkedjor?

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Projektet FOGA (Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö) har vidareutvecklat Stockholms stads lösning för masshantering i Norra Djurgårdsstaden (NDS). Projektet har genomförts med finansiering från Naturvårdsverkets program Stadsinnovationer av Ecoloop, LTU, Stockholms stad, Volvo och Bellmans Åkeri & Entreprenad. Utgångspunkten har varit NDS samordnad masshantering och masslogistikcenter (MLC). Syftet har varit att kartlägga befintliga och utveckla nya dellösningar och knyta dem samman till en multimodal, på sikt fossilfri transportkedja. Projektet omfattar en demonstration av en tyngre lastbil (HCT City), en förstudie om alternativ för förnybara bränslen i transportkedjan och en kunskapssammanställning om kommunala styrmedel för fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor.

Metod

Effektivare lastbilstransporter demonstrerades med en femaxlad lastbil med 39 tons bruttovikt enligt finländsk standard. Transporteffektivitet och koldioxidutsläpp mättes, användbarheten utvärderades och mätning av vägslitage genomfördes på en testbana med en optisk mätning. En handlingsplan för övergång till fossilfria bränslen togs fram utifrån en rimlighetsbedömning där ett antal faktorer som kostnader, ledtider och tillgång till bränslen vägdes samman. Styrmedel som fungerar kartlades genom litteraturstudier och intervjuer.

Resultat och slutsats

Resultaten från demonstrationen med HCT City -lastbilen är lovande. Lösningen är tekniskt mogen, har bra användbarhet och besitter rätt använd en stor potential att öka transporteffektiviteten och minska utsläppen i urbana transporter. Vägslitagemätningen visade att en längre testperiod med årstidsvariationer behövs för att kunna utvärdera slitaget i verklig miljö. Hinder för förverkligande är regelverket där bärighetsklass 4 inte tillämpas i urbana miljöer.

En handlingsplan för omställning till fossilfria transportkedjor i NDS masslogistiksystem togs fram- Den rekommenderar en stegvis övergång till förnybara bränslen. Val av förnybara drivmedel är en komplex fråga eftersom flera tekniska, logistiska, tillgångsrelaterade och hållbarhetsmässiga dilemman behöver lösas. Detta gäller både för lastbilar och för fartyg. Det pågår flera parallella utvecklingslinjer för att ersätta de petroleumbaserade bränslena, och troligtvis kommer flera olika drivmedel användas för olika ändamål i framtiden. Flera lösningar som håller på att utvecklas har inte nått teknisk mognad i dagsläget. Därför rekommenderas att den planerade sjötransportlösningen först implementeras med befintliga fartyg för att få till en fungerande logistiklösning. Upphandlingen av sjölogistikleverantören ska utformas så att minskning av koldioxidutsläpp ger leverantören bonus. På det sättet uppmuntras bränslebyte till förnybara alternativ som kan användas utan ombyggnation av fartyg, och då är HVO som ett lättillgängligt alternativ för det första steget. I andra steg när sjölogistiksystemet har testats och fungerar kan en ny upphandling med mer miljöanpassat fartyg genomföras.

Kommunala styrmedel för minskad klimatpåverkan från masstransporter kartlades och goda exempel från tre kommuner, Stockholm, Helsingfors och Tyresö togs upp. Stockholms stad tillämpar i NDS ett dynamiskt inköpssystem för transporter av schaktmassor, och det möjliggör ökad återanvändning och minskade transporter. Helsingfors stad har utvecklat ett aktivt och systematiskt arbetssätt för masshantering som omfattar hela samhällsbyggnads- och planeringsprocessen. Man har minskat transporterna, utsläppen och kostnaderna och 10-faldigat återanvändningen av schaktmassor. Tyresö kommun har tagit fram en strategi för lokal masshantering som är kopplad till kommunal planering och tillämpad strategisk partnering för att drifta den lokala masshanteringsytan. Utöver minskningen av transporter och utsläpp har detta resulterat i markanta kostnadsbesparingar för kommunen.

Collapse