Eva Lindborg, Trafikanalys

Trafikanalys Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys

Author Of 1 Presentation

Hur kan det svenska klimatmålet uppnås i godstransportsektorn? Gods och logistik 

7.1.4 - Uppföljning av den nationella godstransportstrategin

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi – Effektiva, kapacitets­starka och hållbara godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp strategins genomförande samt att utvärdera resultatet av arbetet under perioden 2018–2022.

I den nationella godstransportstrategin presenterades följande resultat- och effektmål:

- konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter,

- omställning till fossilfria transporter, samt

- innovation, kompetens och kunskap.

För dessa tre mål nämns i strategin 14 insatsområden och 95 insatser.

Metod

Uppföljning och utvärdering av godstransportstrategin görs genom:

- uppföljning av samtliga insatser,

- internationell nuläges- och omvärldsanalys

- intervjuer och enkäter till beröda aktörer (näringslivet)

- mediaanalys

- intervjuer med nyckelpersoner med fokus på samverkan

Resultat och slutsats

Ett nationellt godstransportråd inrättades 23 augusti 2018. Det leds av infrastrukturministern och har 17 övriga ledamöter. Rådet bistås i arbetet av ett kansli på Trafikverket. Rådet har sedan bildandet haft en handfull möten.

Sedan strategin presenterades har regeringen gett 14 särskilda regeringsuppdrag, varav 11 är utredningsuppdrag. De två övriga behandlar inrättandet av ett kansli som ska bistå det natio­nel­la godstransportrådet, samt uppdraget till Trafikanalys att utvärdera strategins genom­förande. De särskilda uppdragen knyter an till en eller flera insatser och insatsområden i strategin. Flera av de särskilda regeringsuppdrag som Trafikanalys följt har haft en relativt lång startsträcka för bemanning och att komma igång. Eftersom många av projekten löper över längre tid är det få som i ett tidigt skede har haft några resultat att presentera under våren 2019. Trafikanalys avser att återkomma till detta i kom­mande uppföljningar. Det är sannolikt att det också i hög grad kommer vara dessa och liknande andra uppdrag som kommer att vara starkast förknippade med godstransportstrategins genom­förande. Men, strategin rymmer många fler insatser än endast dessa särskilda uppdrag.

Strategin har initialt haft ett stort medialt genomslag. Sammanfattningsvis är aktörerna positiva till strategin och flera av insatserna och samverkan inom det nationella godstransportrådet. Flera aktörer ser samverkan som avgörande för att verkställa de ambitioner som beskrivs i strategin.

Trafikanalys kommer rapportera uppföljningen av genomförandet årligen till Regeringskansliet 31 mars. Dessutom sker en årlig rapportering till det nationella godstransportrådet. Delredovisning av utvärderingen sker 31 december 2020. Slutrapportering av utvärderingen, samt hela uppdraget, redovisas till Regeringskansliet 31 december 2022.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Hur kan det svenska klimatmålet uppnås i godstransportsektorn? Gods och logistik 

7.1.4 - Uppföljning av den nationella godstransportstrategin

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi – Effektiva, kapacitets­starka och hållbara godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp strategins genomförande samt att utvärdera resultatet av arbetet under perioden 2018–2022.

I den nationella godstransportstrategin presenterades följande resultat- och effektmål:

- konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter,

- omställning till fossilfria transporter, samt

- innovation, kompetens och kunskap.

För dessa tre mål nämns i strategin 14 insatsområden och 95 insatser.

Metod

Uppföljning och utvärdering av godstransportstrategin görs genom:

- uppföljning av samtliga insatser,

- internationell nuläges- och omvärldsanalys

- intervjuer och enkäter till beröda aktörer (näringslivet)

- mediaanalys

- intervjuer med nyckelpersoner med fokus på samverkan

Resultat och slutsats

Ett nationellt godstransportråd inrättades 23 augusti 2018. Det leds av infrastrukturministern och har 17 övriga ledamöter. Rådet bistås i arbetet av ett kansli på Trafikverket. Rådet har sedan bildandet haft en handfull möten.

Sedan strategin presenterades har regeringen gett 14 särskilda regeringsuppdrag, varav 11 är utredningsuppdrag. De två övriga behandlar inrättandet av ett kansli som ska bistå det natio­nel­la godstransportrådet, samt uppdraget till Trafikanalys att utvärdera strategins genom­förande. De särskilda uppdragen knyter an till en eller flera insatser och insatsområden i strategin. Flera av de särskilda regeringsuppdrag som Trafikanalys följt har haft en relativt lång startsträcka för bemanning och att komma igång. Eftersom många av projekten löper över längre tid är det få som i ett tidigt skede har haft några resultat att presentera under våren 2019. Trafikanalys avser att återkomma till detta i kom­mande uppföljningar. Det är sannolikt att det också i hög grad kommer vara dessa och liknande andra uppdrag som kommer att vara starkast förknippade med godstransportstrategins genom­förande. Men, strategin rymmer många fler insatser än endast dessa särskilda uppdrag.

Strategin har initialt haft ett stort medialt genomslag. Sammanfattningsvis är aktörerna positiva till strategin och flera av insatserna och samverkan inom det nationella godstransportrådet. Flera aktörer ser samverkan som avgörande för att verkställa de ambitioner som beskrivs i strategin.

Trafikanalys kommer rapportera uppföljningen av genomförandet årligen till Regeringskansliet 31 mars. Dessutom sker en årlig rapportering till det nationella godstransportrådet. Delredovisning av utvärderingen sker 31 december 2020. Slutrapportering av utvärderingen, samt hela uppdraget, redovisas till Regeringskansliet 31 december 2022.

Collapse