Lena Levin, VTI

VTI Mobilitet, aktörer, planering

Author Of 1 Presentation

Social hållbarhet och jämställdhet i trafik och transport Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.7.1 - Hur jämställd är transportpolitiken? Resultat från en enkätundersökning om jämställdhet i politiska nämnder.

Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Beslut som fattas inom transportpolitiken påverkar mäns och kvinnors möjlighet att resa i vardagen påtagligt. Det kan handla om huruvida linjesträckningar i kollektivtrafiken möjliggör smidiga arbetsresor till såväl kvinno- som mansdominerade arbetsplatser eller gång- och cykelvägar som upplevs trygga hela dygnet. Tidigare forskning visar dessutom att kvinnor generellt ser mer positivt på förslag som gynnar hållbara transporter. De reser dessutom mer hållbart, vilket pekar på att män borde resa mer som kvinnor gör. Det finns flera orsaker till att transportplanering och politik präglats av manliga normer. Att kvinnor inte varit representerade i nämnder är en orsak. Att området i sig betraktats som tekniskt orienterat och sedan länge präglats av en ingenjörskultur som premierat mäns perspektiv är en annan orsak. Personer som utbildat sig för länge sedan kan sakna kunskaper om att arbeta med att ta in resenärers olika förutsättningar i planeringen. På så sätt kan både kön och ålder spela roll för vilka normer, kunskapsideal och föreställningar om män och kvinnor som sätter prägel på transportområdet. I den här presentationen frågar vi oss om dels hur läget ser ut på kommuner och regioner idag. Hur ser kön- och ålderrepresentationen ut i politiska nämnder som fattar beslut om trafik- och stadsplanering? Finns det samband mellan representation och nämnder och planeringens möjligheter att väcka frågor om jämställdhet och jämlikhet?

Metod

I presentationen redovisas resultat från en nyligen avslutad enkätundersökning. Enkäten skickades under våren 2019 ut till samtliga kommuner och regioner i landet. Frågorna rörde representation i nämnder, liksom uppskattning av hur frågor om jämställdhet och jämlikhet tillgodoses inom planeringen. Även vilken typ av frågor som behandlas ställdes frågor om, liksom vilka instrument och metoder som används som stöd i eventuellt jämställdhetsarbete. 50 kommuner svarade på enkäten. Analysen av materialet pågår under hösten. Enkätundersökningen är en del av EU-projektet TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory) som syftar till att påskynda jämställdhetsarbetet inom transportsektorn i Europa.

Resultat och slutsats

Resultaten visar att kvinnor utgör en tredjedel av ledamöterna i de politiska nämnderna. En jämställd representation innebär att fördelningen av kvinnor och män faller inom spannet 40-60 %. Utifrån denna definition är endast 16 av de deltagande kommunerna jämställda, det vill säga 30 % av kommunerna. Åldersfördelningen bland ledamöterna. Endast 5 % av dem är mellan 18 och 30 år medan majoriteten är mellan 51 och 70 år. Det pekar på att politikerna som tar beslut om trafik och stadsbyggnad i många fall är äldre och det kan innebära en otidsenlig syn på trafik- och transportplanering. Frågan är om detta påverkar jämställdhetsarbetet inom transportsektorn och i sådana fall på vilka sätt. Eftersom det av både demokratiska och innehållsmässiga skäl är viktigt med mångfald inom politiken drar vi slutsatsen att det är av stor vikt att fortsätta arbeta med jämställdhet och uppmuntra yngre personer att engagera sig politiskt.

Collapse

Moderator Of 1 Session

SF, Vintergatan 2-3 (150) Luftfarten och samhället
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Moderators