Maria Krafft, Trafikverket

Trafikverket Infrastrukturdepartementet

Author Of 2 Presentations

3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.2 - Modal shift – förutsättningar för överflyttning till aktiv mobilitet och kollektivtrafik

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), dels komma med rekommendationer som kan komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action".

En av rekommendationerna handlar om att länder och städer ska planera för en förflyttning mot mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik, gång och cykel. En av förutsättningarna är bland annat att dessa transportsätt också ska vara trafiksäkra och trygga och bidra till bättre hälsa. Det innebär att det bl a behövs kriterier för buller, luftkvalitet, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Rekommendationen innebär att det inte ska ske en avvägning mellan olika hälso- och hållbarhetsmål utan transporter måste ske inom givna hållbarhetsramar.

Metod

Baserat på kända effektsamband av krockvåld för vad människan tål, presenteras exempel på rimliga krav för att länder och städer ska göra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Resultat och slutsats

I denna presentation visas vilka trafiksäkerhetkrav som kan vara aktuella. Vidare diskuteras hur flera hållbarhetsmål ska kunna hanteras samtidigt för att möjliggöra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Collapse
3e Ministerkonferensen del 2 - Aktörers tillämpningar Trafiksäkerhet 

5.5.1 - Presentationer och rundabordssamtal med några utvalda aktörer

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

De 9 rekommendationerna som tagits fram av den internationella expertgruppen inför ministerkonferensen om trafiksäkerhet i februari 2020 riktar sig till ett antal aktörer förutom länder. I första hand är det städer, multinationella företag och organisationer som rekommenderas att genomföra ett antal handlingar som påverkar såväl trafiksäkerhet som andra hållbarhetsmål inom Agenda 2030. De handlingar som nämns är ex vis multinationella företag ska göra hela sina värdekedjor hållbara vad avser logistik och transporter men även deras innehav eller användning av fordon. De rekommenderas också att inkludera trafiksäkerhet i sin hållbarhetsredovisning. Städer ska använda offentlig upphandling för att upphandla tjänster och varor som är hållbara.

Metod

Varje aktör presenterar kort sina värdekedjor och hur de kan vara relevanta för trafiksäkerhet, och var man just nu kan koncentrera sig. Det kan gälla allt från underleverantörer, logistikkedjor (även globala), produkter och tjänster och hur kunder och medborgare påverkas och hur miljöer påverkas. Upphandling och hållbarhetsredovisning tas också upp som avgörande verktyg.

Moderatorn leder utfrågning och diskussion med aktörerna.

Resultat och slutsats

Det väsentliga resultatet är insikten om hur nya verktyg och synsätt i Agenda 2030 på ett avgörande och grundläggande sätt påverkar ett stort antal aktörer ur olika delar av vårt samhälle. Och att detta kan komma att påverka framtidens trafiksäkerhet på nya sätt. Ett ytterligare resultat är insikten om att såväl politik som myndighetsarbete kommer att förändras i och med en ny agenda.

Collapse

Presenter Of 2 Presentations

3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.2 - Modal shift – förutsättningar för överflyttning till aktiv mobilitet och kollektivtrafik

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), dels komma med rekommendationer som kan komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action".

En av rekommendationerna handlar om att länder och städer ska planera för en förflyttning mot mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik, gång och cykel. En av förutsättningarna är bland annat att dessa transportsätt också ska vara trafiksäkra och trygga och bidra till bättre hälsa. Det innebär att det bl a behövs kriterier för buller, luftkvalitet, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Rekommendationen innebär att det inte ska ske en avvägning mellan olika hälso- och hållbarhetsmål utan transporter måste ske inom givna hållbarhetsramar.

Metod

Baserat på kända effektsamband av krockvåld för vad människan tål, presenteras exempel på rimliga krav för att länder och städer ska göra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Resultat och slutsats

I denna presentation visas vilka trafiksäkerhetkrav som kan vara aktuella. Vidare diskuteras hur flera hållbarhetsmål ska kunna hanteras samtidigt för att möjliggöra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Collapse
3e Ministerkonferensen del 2 - Aktörers tillämpningar Trafiksäkerhet 

5.5.1 - Presentationer och rundabordssamtal med några utvalda aktörer

Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

De 9 rekommendationerna som tagits fram av den internationella expertgruppen inför ministerkonferensen om trafiksäkerhet i februari 2020 riktar sig till ett antal aktörer förutom länder. I första hand är det städer, multinationella företag och organisationer som rekommenderas att genomföra ett antal handlingar som påverkar såväl trafiksäkerhet som andra hållbarhetsmål inom Agenda 2030. De handlingar som nämns är ex vis multinationella företag ska göra hela sina värdekedjor hållbara vad avser logistik och transporter men även deras innehav eller användning av fordon. De rekommenderas också att inkludera trafiksäkerhet i sin hållbarhetsredovisning. Städer ska använda offentlig upphandling för att upphandla tjänster och varor som är hållbara.

Metod

Varje aktör presenterar kort sina värdekedjor och hur de kan vara relevanta för trafiksäkerhet, och var man just nu kan koncentrera sig. Det kan gälla allt från underleverantörer, logistikkedjor (även globala), produkter och tjänster och hur kunder och medborgare påverkas och hur miljöer påverkas. Upphandling och hållbarhetsredovisning tas också upp som avgörande verktyg.

Moderatorn leder utfrågning och diskussion med aktörerna.

Resultat och slutsats

Det väsentliga resultatet är insikten om hur nya verktyg och synsätt i Agenda 2030 på ett avgörande och grundläggande sätt påverkar ett stort antal aktörer ur olika delar av vårt samhälle. Och att detta kan komma att påverka framtidens trafiksäkerhet på nya sätt. Ett ytterligare resultat är insikten om att såväl politik som myndighetsarbete kommer att förändras i och med en ny agenda.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Operan (150) Trafiksäkerhet
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Operan (150)
Session Description
Paneldiskussion med inbjudna aktörerna: Daniel Helldén Stockholm stad, Johan Segersteen IKEA, Henrik Gustafsson Scania, Kar Orton Keolis och Emelie Westholm Folksam.