Olof Johansson, Trafikverket

Trafikverket Planning

Author Of 2 Presentations

Vad händer inom digitalisering på transportmyndigheterna och hur samverkar dessa? Digitalisering

10.5.1 - Trafikverkets digitalisering av transportsystemet

Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Digitaliseringens intåg i transportsystemet har potential att bidra positivt till att skapa tillgänglighet i det hållbara samhället för medborgare och näringsliv. Det kan bli både ett viktigt komplement till och en ersättning för dagens kända lösningar och tekniker. Uppkopplade och automatiserade transporter är ett av flera pågående parallella utvecklingsområden som kan integreras med annan utveckling av transportsystemet, till exempel elektrifiering och delningsekonomi.

Metod

Programmet ”Digitaliseringen av transportsystemet” jobbar för att, i Trafikverkets planering, ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter. Syftet med programmet är att sätta upp en systematik för hur Trafikverket arbetar utifrån ett nytt användande av transportsystemet. Detta görs genom att titta på idéer som inte hade gjorts i den verksamhetsnära utvecklingen men i nära samråd med stora delar av den interna organisationen samt relevanta externa aktörer för att fånga upp möjligheter och utmaningar.

För Trafikverket är det viktigt att förstå vilken potential ny teknik har, hur den kan integreras i planeringen samt vad det innebär för Trafikverkets roll som infrastrukturförvaltare. Genom att inhämta mer kunskap om hur ny teknik kan tillämpas, skapas förståelse för hur den ger störst samhällsnytta. Genom ökad kunskap kan Trafikverket, tillsammans med andra aktörer i transportsystemet, bygga en beredskap och en förmåga att kunna agera när förutsättningar förändras. Genom en stegvis utveckling, där vi identifierar kritiska frågeställningar och hypoteser som påverkar användandet av transportsystemet samt vår planering för att sedan utreda och analysera dem innan de slutligen testas i demonstrations- eller pilotprojekt och implementeras i större skala, är det möjligt att minska osäkerheten i planeringen även om teknikutvecklingen går fortare än infrastrukturens utveckling.

Resultat och slutsats

Status i programmet Digitaliseringen av transportsystemet och försök att svara på följande frågeställningar:

Hur förändras gods- och persontransporter när vägsystemet blir mer digitaliserat?

Hur påverkar det vår planering av infrastrukturen?

Hur påverkar framtidens resmönster infrastrukturens utveckling (fysisk och digital)?

Hur behöver prognoser, resvaneundersökningar, samhällsekonomiska kalkyler med mera utvecklas för att möta framtidens transporter?

Hur har vi bidragit till att öka takten för att få ut åtgärder som effektiviserar vägsystemet? Vad finns det för potential med digitaliseringens möjligheter? Vilka är de lågt hängande frukterna?

Digitaliseringens möjligheter är många och för att ta tillvara på dem är det viktigt att trafikslagen knyts ihop och att myndigheterna samarbetar kring frågor som behöver utredas och analyseras djupare men även få åtgärder på plats.

Collapse
Vad händer inom digitalisering på transportmyndigheterna och hur samverkar dessa? Digitalisering

10.5.4 - Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem

Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem är ett steg i vårt långsiktiga arbete med att nyttja digitaliseringens möjligheter i planeringen av transportsystemet. Inom den genomgripande digitaliseringen av transportsystemet vill vi ta en roll som kunskapsbyggande myndighet och medverka till att realisera potentialen med automatiserade och uppkopplade transporter. Det finns stora osäkerheter i utvecklingen av automatiserade vägtransporter som måste hanteras med ett flexibelt förhållningssätt och genom att testa lösningar kan detta successivt utvecklas. Färdplanens syfte är att stegvis öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem samtundersöka var i det statliga vägsystemet nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden. Färdplanen har ett tydligt användarperspektiv med grund i medborgarnas och näringslivets behov.

Metod

Inriktningen av färdplanen samt genomförande och utvärdering av åtgärderna vilar på Trafikverkets Målbild 2030 om tillgänglighet i ett hållbart samhälle. När färdplanen genomförs är det viktigt att beakta att åtgärderna och aktiviteterna bidrar till måluppfyllelse och till en snabbare omställning mot ett hållbart transportsystem.

Sex fokusområden beskriver olika förutsättningar inom det automatiserade och uppkopplade transportsystemet: beteende och acceptans, fysisk väginfrastruktur, data, it- och kommunikationsinfrastruktur, fordonsutveckling, lagar och regelverk samt affärsmodeller och aktörssamverkan. Färdplanen bröts ned i olika dimensioner för att beskriva utmaningar och viktiga frågeställningar inom respektive fokusområde.

Åtgärderna i färdplanen är ett första förslag på aktiviteter som kan bidra till att påskynda omställningen mot ett automatiserat och uppkopplat vägtransportsystem.

I nästa steg i genomförandet av färdplanen handlar arbetet om att vidareutveckla och konkretisera de åtgärder som presenterats. Det behöver utredas hur de ska finansieras och organiseras, vilken roll Trafikverket ska ha i utvecklingen samt hur detta underlag integreras i kommande åtgärdsplanering.

Resultat och slutsats

För att tydligare konkretisera genomförandet av färdplanen vill vi lyfta fram en av de föreslagna åtgärderna så att det kan ligga till grund för vidare diskussioner om arbetet framåt. Åtgärd 3 Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält handlar om ett demonstrationsprojekt där ett körfält är dedikerat till automatiserade fordon på en lämplig sträcka med överkapacitet. På så vis utnyttjas delar av statligt vägnät för att öka förståelsen för automatiserade fordons funktionaliteter, krav på infrastrukturen samt hur automatiserade fordon interagerar med omgivningen.

För att kunna realisera potentialen i automatiserade fordon och undvika stora kapacitetsförluster under en övergångsperiod behöver tekniken testas under verkliga förhållanden, initialt separerat från manuellt framförda fordon men skulle kunna ske i kombination med uppkopplade, tunga fordon utrustade med teknik för att ansluta till elvägar.Tanken är att identifiera en sträcka där vägen är av god kvalitet och har överkapacitet för att möjliggöra test av automatiserade och uppkopplade fordon som kör i skyltad hastighet. Denna typ av utpekade teststräckor saknas idag såväl i Sverige som internationellt. Det är viktigt att det finns överkapacitet på teststräckan för att undvika att framkomligheten för vanlig trafik påverkas negativt när ett körfält helt eller delvis tas i anspråk.

Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet av färdplanen och dess planerade åtgärder. Nu arbetar vi för att etablera en struktur för samverkan med andra aktörer och genomföra aktiviteter för kunskapsutbyte kring färdplanens fokusområden.

Collapse

Presenter Of 2 Presentations

Vad händer inom digitalisering på transportmyndigheterna och hur samverkar dessa? Digitalisering

10.5.1 - Trafikverkets digitalisering av transportsystemet

Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Digitaliseringens intåg i transportsystemet har potential att bidra positivt till att skapa tillgänglighet i det hållbara samhället för medborgare och näringsliv. Det kan bli både ett viktigt komplement till och en ersättning för dagens kända lösningar och tekniker. Uppkopplade och automatiserade transporter är ett av flera pågående parallella utvecklingsområden som kan integreras med annan utveckling av transportsystemet, till exempel elektrifiering och delningsekonomi.

Metod

Programmet ”Digitaliseringen av transportsystemet” jobbar för att, i Trafikverkets planering, ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter. Syftet med programmet är att sätta upp en systematik för hur Trafikverket arbetar utifrån ett nytt användande av transportsystemet. Detta görs genom att titta på idéer som inte hade gjorts i den verksamhetsnära utvecklingen men i nära samråd med stora delar av den interna organisationen samt relevanta externa aktörer för att fånga upp möjligheter och utmaningar.

För Trafikverket är det viktigt att förstå vilken potential ny teknik har, hur den kan integreras i planeringen samt vad det innebär för Trafikverkets roll som infrastrukturförvaltare. Genom att inhämta mer kunskap om hur ny teknik kan tillämpas, skapas förståelse för hur den ger störst samhällsnytta. Genom ökad kunskap kan Trafikverket, tillsammans med andra aktörer i transportsystemet, bygga en beredskap och en förmåga att kunna agera när förutsättningar förändras. Genom en stegvis utveckling, där vi identifierar kritiska frågeställningar och hypoteser som påverkar användandet av transportsystemet samt vår planering för att sedan utreda och analysera dem innan de slutligen testas i demonstrations- eller pilotprojekt och implementeras i större skala, är det möjligt att minska osäkerheten i planeringen även om teknikutvecklingen går fortare än infrastrukturens utveckling.

Resultat och slutsats

Status i programmet Digitaliseringen av transportsystemet och försök att svara på följande frågeställningar:

Hur förändras gods- och persontransporter när vägsystemet blir mer digitaliserat?

Hur påverkar det vår planering av infrastrukturen?

Hur påverkar framtidens resmönster infrastrukturens utveckling (fysisk och digital)?

Hur behöver prognoser, resvaneundersökningar, samhällsekonomiska kalkyler med mera utvecklas för att möta framtidens transporter?

Hur har vi bidragit till att öka takten för att få ut åtgärder som effektiviserar vägsystemet? Vad finns det för potential med digitaliseringens möjligheter? Vilka är de lågt hängande frukterna?

Digitaliseringens möjligheter är många och för att ta tillvara på dem är det viktigt att trafikslagen knyts ihop och att myndigheterna samarbetar kring frågor som behöver utredas och analyseras djupare men även få åtgärder på plats.

Collapse
Vad händer inom digitalisering på transportmyndigheterna och hur samverkar dessa? Digitalisering

10.5.4 - Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem

Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem är ett steg i vårt långsiktiga arbete med att nyttja digitaliseringens möjligheter i planeringen av transportsystemet. Inom den genomgripande digitaliseringen av transportsystemet vill vi ta en roll som kunskapsbyggande myndighet och medverka till att realisera potentialen med automatiserade och uppkopplade transporter. Det finns stora osäkerheter i utvecklingen av automatiserade vägtransporter som måste hanteras med ett flexibelt förhållningssätt och genom att testa lösningar kan detta successivt utvecklas. Färdplanens syfte är att stegvis öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem samtundersöka var i det statliga vägsystemet nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden. Färdplanen har ett tydligt användarperspektiv med grund i medborgarnas och näringslivets behov.

Metod

Inriktningen av färdplanen samt genomförande och utvärdering av åtgärderna vilar på Trafikverkets Målbild 2030 om tillgänglighet i ett hållbart samhälle. När färdplanen genomförs är det viktigt att beakta att åtgärderna och aktiviteterna bidrar till måluppfyllelse och till en snabbare omställning mot ett hållbart transportsystem.

Sex fokusområden beskriver olika förutsättningar inom det automatiserade och uppkopplade transportsystemet: beteende och acceptans, fysisk väginfrastruktur, data, it- och kommunikationsinfrastruktur, fordonsutveckling, lagar och regelverk samt affärsmodeller och aktörssamverkan. Färdplanen bröts ned i olika dimensioner för att beskriva utmaningar och viktiga frågeställningar inom respektive fokusområde.

Åtgärderna i färdplanen är ett första förslag på aktiviteter som kan bidra till att påskynda omställningen mot ett automatiserat och uppkopplat vägtransportsystem.

I nästa steg i genomförandet av färdplanen handlar arbetet om att vidareutveckla och konkretisera de åtgärder som presenterats. Det behöver utredas hur de ska finansieras och organiseras, vilken roll Trafikverket ska ha i utvecklingen samt hur detta underlag integreras i kommande åtgärdsplanering.

Resultat och slutsats

För att tydligare konkretisera genomförandet av färdplanen vill vi lyfta fram en av de föreslagna åtgärderna så att det kan ligga till grund för vidare diskussioner om arbetet framåt. Åtgärd 3 Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält handlar om ett demonstrationsprojekt där ett körfält är dedikerat till automatiserade fordon på en lämplig sträcka med överkapacitet. På så vis utnyttjas delar av statligt vägnät för att öka förståelsen för automatiserade fordons funktionaliteter, krav på infrastrukturen samt hur automatiserade fordon interagerar med omgivningen.

För att kunna realisera potentialen i automatiserade fordon och undvika stora kapacitetsförluster under en övergångsperiod behöver tekniken testas under verkliga förhållanden, initialt separerat från manuellt framförda fordon men skulle kunna ske i kombination med uppkopplade, tunga fordon utrustade med teknik för att ansluta till elvägar.Tanken är att identifiera en sträcka där vägen är av god kvalitet och har överkapacitet för att möjliggöra test av automatiserade och uppkopplade fordon som kör i skyltad hastighet. Denna typ av utpekade teststräckor saknas idag såväl i Sverige som internationellt. Det är viktigt att det finns överkapacitet på teststräckan för att undvika att framkomligheten för vanlig trafik påverkas negativt när ett körfält helt eller delvis tas i anspråk.

Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet av färdplanen och dess planerade åtgärder. Nu arbetar vi för att etablera en struktur för samverkan med andra aktörer och genomföra aktiviteter för kunskapsutbyte kring färdplanens fokusområden.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Musikalen (250) Gods och logistik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Musikalen (250)