David Gundlegård, Linköpings Universitet

Linköpings Universitet

Author Of 1 Presentation

Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.3 - En struktur för att mäta påverkan av byggtrafik i stadsmiljö

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Byggtransporter utgör 20% av den godstrafik som sker på våra vägar (Sveriges Byggindustri, 2010). Om byggtransporterna inte hanteras rätt skapar detta störningar i form av (CIVIC, 2018):

Ökad trängsel, CO2- och NOx-emissioner, buller och vibrationer som effekt.

Ökade risker för olyckor när tunga transporter måste samsas med cyklister och gångtrafikanter på liten yta.

Omarbeten och renovering av infrastruktur pga. att byggtransporterna använder vägar med för låg bärighet eller parkerar på gräsytor och cykelbanor.

Det Vinnova finansierade projektet Störningsfri stad har målet att öka hållbarheten, tillgängligheten och mobiliteten för alla människor som lever och arbetar i staden under byggtid samt öka effektiviteten i byggprojekt genom att minska påverkan av och antalet byggtransporter i staden. Syftet med projektet är att utveckla ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen. Där två delresultat är:

1) En metodik för att uppskatta byggtrafikflöden

2) Modeller för att estimera byggtrafikpåverkan i staden baserade på olika data källor

Syftet med denna presentation är att presentera den metodik vi har tagit fram för att uppskatta byggtrafikflöden innehållande en struktur för hur man kan identifiera databehov och datakällor för byggtrafik och de störningar de genererar för olika aktörer. Det finns ett behov av göra detta eftersom traditionella simulerings- och analystekniker kan inte modellera den inneboende komplexiteten i system inom områden såsom stadsbyggnad p.g.a. låg datakvalitet. ”Internet of Things” har har öppnat upp nya möjligheter att samla in information om komplexa och beroende system såsom byggarbetsplatser i städer på ett automatiserat sätt, vilket gör att tiden är mogen för att skapa en bättre bild av hur byggprojekt påverkar medborgarna.

Metod

För att samla in information har intervjuer och workshop med olika intressenter i bygglogistikfrågan genomförts såsom trafikplanerare, stadsplanerare, beställare, entreprenörer och tekniska verken. Vidare har vi med hjälp av konceptuell modellering utvecklat metodiken genom att strukturera datakällorna och databehovet i geografisk relation till byggarbetsplatsen och de vägar som byggtrafiken tar.

Resultat och slutsats

Metodiken bygger på att varje byggprojekt kan delas in i tre zoner. Zon 1 är själva byggarbetsplatsen och den trafik som sker i form av att material ska lossas, lassas och förflyttas på arbetsplatsen. Zon 2 är området i närheten av byggarbetsplatsen, dvs ett par hundra meter runt omkring staketet, som innefattar t.ex. kvarboende hyresgäster eller inflyttande hyresgäster i området. Zon 3 är övriga staden som transporterna behöver passera för att komma fram till byggarbetsplatsen, vilket påverkar tredje man, dvs kommunens invånare. För varje zon har det identifierats vilken typ av data som behöver samlas in för att kunna uppskatta byggtrafikpåverkan, vilken typ av sensorer som behövs för att samla in denna data och vilka av dessa sensorer som finns idag respektive behöver utvecklas/installeras. T.ex. kan vi visa att det idag saknas incitament hos byggbolagen att följa upp mängden transporter och transportvägar. Vidare finns möjliga datakällor i trafikljus, parkeringshus och hotspots och byggtrafikpåverkan kan mätas t.ex. slang eller radarmätningar i Zon 2 och 3. Före och efter påverkan på t.ex. NOx och buller i Zon 1 och Zon 2 bör också göras.

Collapse