Ellen Grumert, VTI

VTI Traffic analysis and logistics

Author Of 1 Presentation

Utformning och trafikstyrning Trafikteknik, planering och styrning 

2.5.4 - Utformning av en styrstrategi för tvingande variabla hastighetsstyrningssystem

Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Variabla hastighetsstyrningssystem som visar rekommenderade hastigheter är vanligt förekommande på Stockholms stadsnära motorvägar. Det främsta målet med systemet är att öka säkerheten genom sänka hastigheter och på så sätt minska risken för följdolyckor då en olycka eller mindre incident har inträffat, så kallade incident- eller kö-varningssystem. En ökande trafikefterfrågan i svenska storstäder har gjort att framkomlighetsproblem har blivit allt vanligare, och det finns därför ett intresse av att använda variabla hastighetsstyrningssystem för att förbättra framkomligheten.

Dagens variabla hastighetsstyrningssystem har två stora begränsningar. För det första så innebär rekommenderade hastigheter att förare inte har en skyldighet att följa de variabla hastighetsgränserna. För det andra är förbättringen vad gäller framkomlighet liten och ibland tillochmed motsatt vid en sänkning av hastigheterna. Det pågår därför aktiviteter för att vidareutveckla och förbättra de system som finns idag genom utökad styrning med hjälp av styrstrategier med målet att öka framkomligheten vid återkommande trafikstockning vid fasta flaskhalsar. Dessutom avser man införa tvingande variabla hastighetsbegränsningar. En viktig del vid införandet av tvingande variabla hastighetsgränser, med bötfällning som följd om man inte efterlever den variabla hastighetsgränsen, är att designa styrstrategin så att den kan utformas som en trafikföreskrift. Det innebär att styrstrategin inte får vara för komplicerad och ska kunna förstås och beskrivas av en trafikant.

I den här studien presenteras en delstudie från Center for Traffic Research-projektet Motorvägsstyrning. Fokus för delstudien ligger på design av en styrstrategi med målet att förbättra framkomligheten, samtidigt som styrstrategin ska uppfylla kravet att kunna utformas som en trafikföreskrift.

Metod

För att kunna skapa en helhetsbild av vilka krav som måste ställas på styrstrategin har ett antal aktiviteter inkluderats: (1) en workshop med experter på områden som trafikrätt, väghållning på motorvägar, trafikledning, etc., (2) en litteraturöversikt av hur olika typer av förändringar av hastighet påverkar trafiken, både ITS-lösningar och fasta hastighetsförändringar har studerats, (3) en sammanställning av olika typer av styrstrategier med målet att förbättra framkomligheten och dess möjlighet till faktisk implementation utifrån både praktiska krav (längd på sträckan med sänkning, tidsintervall för sänkning, etc.) och kravet att kunna utformas som en trafikföreskrift, (4) en simuleringsbaserad studie för att utvärdera hur framkomligheten påverkas av olika typer av praktiska begränsningar och begränsningar vid krav på utformning av en trafikföreskrift för en eller flera lovande styrstrategier.

Resultat och slutsats

En slutsats från workshopen och litteraturstudien är att en stor fördel med variabla hastighetsgränser vid fasta flaskhalsar är att trafikstockningen är återkommande och ofta uppstår på samma plats. Det innebär att man kan basera sina beslut för hur hastigheten bör justeras på data från ett mindre antal strategiskt placerade detektorer jämfört med om man inte har vetskap om var problemen uppstår och en längre sträcka måste beaktas. Man kan därför välja att ha tätare mellan detektorerna vid de identifierade flaskhalsarna och med större noggrannhet säkerställa funktionaliteten för dessa detektorer utan alltför stor underhållskostnad. Man behöver inte heller justera hastigheten för en längre sträcka utan det räcker att fokusera på en kortare sträcka precis innan flaskhalsen. Resultat från simuleringsstudien visar hur de praktiska och juridiska begränsningarna påverkar framkomligheten vid olika trafikförhållanden.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Utformning och trafikstyrning Trafikteknik, planering och styrning 

2.5.4 - Utformning av en styrstrategi för tvingande variabla hastighetsstyrningssystem

Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Variabla hastighetsstyrningssystem som visar rekommenderade hastigheter är vanligt förekommande på Stockholms stadsnära motorvägar. Det främsta målet med systemet är att öka säkerheten genom sänka hastigheter och på så sätt minska risken för följdolyckor då en olycka eller mindre incident har inträffat, så kallade incident- eller kö-varningssystem. En ökande trafikefterfrågan i svenska storstäder har gjort att framkomlighetsproblem har blivit allt vanligare, och det finns därför ett intresse av att använda variabla hastighetsstyrningssystem för att förbättra framkomligheten.

Dagens variabla hastighetsstyrningssystem har två stora begränsningar. För det första så innebär rekommenderade hastigheter att förare inte har en skyldighet att följa de variabla hastighetsgränserna. För det andra är förbättringen vad gäller framkomlighet liten och ibland tillochmed motsatt vid en sänkning av hastigheterna. Det pågår därför aktiviteter för att vidareutveckla och förbättra de system som finns idag genom utökad styrning med hjälp av styrstrategier med målet att öka framkomligheten vid återkommande trafikstockning vid fasta flaskhalsar. Dessutom avser man införa tvingande variabla hastighetsbegränsningar. En viktig del vid införandet av tvingande variabla hastighetsgränser, med bötfällning som följd om man inte efterlever den variabla hastighetsgränsen, är att designa styrstrategin så att den kan utformas som en trafikföreskrift. Det innebär att styrstrategin inte får vara för komplicerad och ska kunna förstås och beskrivas av en trafikant.

I den här studien presenteras en delstudie från Center for Traffic Research-projektet Motorvägsstyrning. Fokus för delstudien ligger på design av en styrstrategi med målet att förbättra framkomligheten, samtidigt som styrstrategin ska uppfylla kravet att kunna utformas som en trafikföreskrift.

Metod

För att kunna skapa en helhetsbild av vilka krav som måste ställas på styrstrategin har ett antal aktiviteter inkluderats: (1) en workshop med experter på områden som trafikrätt, väghållning på motorvägar, trafikledning, etc., (2) en litteraturöversikt av hur olika typer av förändringar av hastighet påverkar trafiken, både ITS-lösningar och fasta hastighetsförändringar har studerats, (3) en sammanställning av olika typer av styrstrategier med målet att förbättra framkomligheten och dess möjlighet till faktisk implementation utifrån både praktiska krav (längd på sträckan med sänkning, tidsintervall för sänkning, etc.) och kravet att kunna utformas som en trafikföreskrift, (4) en simuleringsbaserad studie för att utvärdera hur framkomligheten påverkas av olika typer av praktiska begränsningar och begränsningar vid krav på utformning av en trafikföreskrift för en eller flera lovande styrstrategier.

Resultat och slutsats

En slutsats från workshopen och litteraturstudien är att en stor fördel med variabla hastighetsgränser vid fasta flaskhalsar är att trafikstockningen är återkommande och ofta uppstår på samma plats. Det innebär att man kan basera sina beslut för hur hastigheten bör justeras på data från ett mindre antal strategiskt placerade detektorer jämfört med om man inte har vetskap om var problemen uppstår och en längre sträcka måste beaktas. Man kan därför välja att ha tätare mellan detektorerna vid de identifierade flaskhalsarna och med större noggrannhet säkerställa funktionaliteten för dessa detektorer utan alltför stor underhållskostnad. Man behöver inte heller justera hastigheten för en längre sträcka utan det räcker att fokusera på en kortare sträcka precis innan flaskhalsen. Resultat från simuleringsstudien visar hur de praktiska och juridiska begränsningarna påverkar framkomligheten vid olika trafikförhållanden.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Sonaten (80) Trafikteknik, planering och styrning
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Sonaten (80)
Moderators