Kerstin Alquist, Stockholms stad

Stockholms stad Trafikkontoret

Author Of 1 Presentation

Attraktiva gaturum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.1.2 - Gata Stockholm. Handbok för nya gator i Stockholms stad.

Session Name
Room
K&K, Studion (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Gata Stockholm är en ny handbok som ska bidra till en enhetlig standard och kvalitet för stadens gator. Den är en konkretisering av Stockholms trafikstrategi Framkomlighetsstrategin, och visar exempel och riktlinjer för hur strategin kan tillämpas i utformningen av nya gator. Stockholm växer och utvecklas i snabb takt. Nya stadsdelar byggs och befintliga förtätas och förändras. Nya funktioner tillkommer och anspråken på de befintliga ökar. Detta ställer stora krav på en bra och effektiv utformning och användning av det begränsade gatuutrymmet. Exempelvis kräver satsningar på kollektiv- och cykeltrafik omdisponering av utrymmet. Våra gator ska vara säkra, väl gestaltade, upplevelserika, tillgängliga för alla och upplevas som trygga.

Gata Stockholm ska fungera som planeringsstöd främst vid utformning av nya gator. Den ska tydliggöra vilka funktionskrav och förutsättningar som ligger till grund för val av en gatusektion och är även tänkt att underlätta dialogen kring valet

Metod

Gata Stockholm är resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete och har författats av konsulter och stadens tjänstepersoner gemensamt. Den har remitterats i flera omgångar inom stadens förvaltningar och bolag. Handboken utgår från gatans byggelement - gångbana, vistelseyta, möbleringszon, cykelbana/cykelfält, körfält och angöring/parkering. Dessa mått bygger på erfarenheter från många års stadsbyggande i Stockholm samt tidigare antagna riktlinjer. Riktlinjerna bygger i sin tur på best practice. Experter inom olika områden har bidragit med sina erfarenheter kring gaturummets olika funktioner.

Resultat och slutsats

En handbok som färdigställdes i maj 2019. Handboken beskriver gatans olika byggelement. Funktionen hos varje byggelement och olika standardmått för varje element anges. Beroende av vilka funktioner som ska prioriteras på olika gator så ger handboken förslag på färdiga gatusektioner. Utöver standardmått så innehåller handboken resonemang kring avvägningar mellan trafikfunktion, stadsliv och bebyggelsestruktur samt fördjupning om gaturummets funktioner.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Attraktiva gaturum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.1.2 - Gata Stockholm. Handbok för nya gator i Stockholms stad.

Session Name
Room
K&K, Studion (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Gata Stockholm är en ny handbok som ska bidra till en enhetlig standard och kvalitet för stadens gator. Den är en konkretisering av Stockholms trafikstrategi Framkomlighetsstrategin, och visar exempel och riktlinjer för hur strategin kan tillämpas i utformningen av nya gator. Stockholm växer och utvecklas i snabb takt. Nya stadsdelar byggs och befintliga förtätas och förändras. Nya funktioner tillkommer och anspråken på de befintliga ökar. Detta ställer stora krav på en bra och effektiv utformning och användning av det begränsade gatuutrymmet. Exempelvis kräver satsningar på kollektiv- och cykeltrafik omdisponering av utrymmet. Våra gator ska vara säkra, väl gestaltade, upplevelserika, tillgängliga för alla och upplevas som trygga.

Gata Stockholm ska fungera som planeringsstöd främst vid utformning av nya gator. Den ska tydliggöra vilka funktionskrav och förutsättningar som ligger till grund för val av en gatusektion och är även tänkt att underlätta dialogen kring valet

Metod

Gata Stockholm är resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete och har författats av konsulter och stadens tjänstepersoner gemensamt. Den har remitterats i flera omgångar inom stadens förvaltningar och bolag. Handboken utgår från gatans byggelement - gångbana, vistelseyta, möbleringszon, cykelbana/cykelfält, körfält och angöring/parkering. Dessa mått bygger på erfarenheter från många års stadsbyggande i Stockholm samt tidigare antagna riktlinjer. Riktlinjerna bygger i sin tur på best practice. Experter inom olika områden har bidragit med sina erfarenheter kring gaturummets olika funktioner.

Resultat och slutsats

En handbok som färdigställdes i maj 2019. Handboken beskriver gatans olika byggelement. Funktionen hos varje byggelement och olika standardmått för varje element anges. Beroende av vilka funktioner som ska prioriteras på olika gator så ger handboken förslag på färdiga gatusektioner. Utöver standardmått så innehåller handboken resonemang kring avvägningar mellan trafikfunktion, stadsliv och bebyggelsestruktur samt fördjupning om gaturummets funktioner.

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Studion (150) Cykling och gångtrafik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Studion (150)