Pelle Envall,

Author Of 1 Presentation

Arbetsresor och ny mobilitet Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.8.2 - Lösningar för framtidens arbetsplatsparkering

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Parkering är ett kraftfullt verktyg för att påverka människors val av färdmedel. Nya lösningar för bostadsparkering har på senare år inkluderat flexibla parkeringstal med områdesanpassade p-tal och möjlighet till sänkning i utbyte mot bilpool eller mobilitetstjänster. För arbetsplatsparkering har prissättningen av parkeringsplatser varit den mest studerade frågan. Alternativa lösningar har undersökts i mindre utsträckning.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Trafikutredningsbyrån (TUB) bedrivit ett forskningsprojekt om arbetsplatsparkering, där olika aspekter av parkering och mobilitet för kontorsarbetsplatser i täta, attraktiva städer har studerats. Utöver forskargruppen ingick 8 privata och offentliga aktörer i projektet som har bedrivits med finansiering av Vinnova.

Två fallstudieområden i Göteborg har utgjort projektets studieobjekt: teknikutvecklingsområdet Lindholmen samt Chalmers Campus Johanneberg. Fallstudieområdena är representativa för en utveckling som är aktuell för flera svenska städer där centrala kontorsområden förtätas med fler arbetsplatser. Fallstudieområdena består av centralt benägna kunskapskluster, med en hög andel utbildad och specialiserad arbetskraft där anställda både arbetar i närheten och pendlar längre sträckor. För att kunna fortsätta utvecklas som kunskapskluster behöver tillgängligheten lösas på andra sätt än det traditionella viset med nybyggd parkering i markplan, parkeringshus eller garage.

Metod

Genom bland annat fokusgrupper, intervjuer, beläggningsmätningar av parkering, resvaneundersökningar och litteraturstudier har projektet undersökt problem och lösningar som finns kopplade till dagens och framtidens parkerings- och mobilitetsläge. Kvantitativa data över resande, parkeringstillgång (antal parkeringar), parkeringsefterfrågan (parkeringsbeläggning), kollektivtrafik, cykel, m.m. har kombinerats med kvalitativa metoder för att kartlägga utmaningar och möjligheter med nya lösningar för mobilitet på arbetsplatser.

Resultat och slutsats

Föredraget sammanfattar resultaten från projektet, vilka presenteras i projektets slutrapport under hösten 2019.

Resultaten diskuterar faktorer som samverkar gällande tillgång och efterfrågan på arbetsplatsparkering och mobilitetstjänster. Vidare presenteras olika typer av styrmedel med potential att styra mot mer hållbar mobilitet på arbetsplatsen. Exempel på styrmedel som ingått i studien är flexibla parkeringstal, gröna transportplaner, kontantlösen (cash-out), och parking benefit districts (PBD).

Collapse

Moderator Of 1 Session

K&K, Studion (150) Cykling och gångtrafik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Studion (150)
Moderators