Arne Risa Hole, University of Sheffield

University of Sheffield

Author Of 1 Presentation

Nya samhällsekonomiska kalkylvärden Transportpolitik och ekonomi 

1.3.4 - WTP to reduce traffic risks in Sweden: A focus on the risk source, and scope sensitivity

Room
SF, Månen (50)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi 

Abstract

Bakgrund

Att reducera risken att dö eller skadas i trafiken är tillsammans med reducerad restid de dominerande nyttorna i transportinvesteringar och/eller lagstiftning. För att utvärdera investeringar, lagstiftning, eller styrinstrument krävs att alla effekter, positiva och negativa, mäts i samma enhet. Det är standard att använda monetära värden, vilket för Sverige sammanfattas och redogörs för i ASEK (2018).

Vad gäller det monetära värdet av att reducera risken att dö i vägtrafiken så har ett flertal studier genomförts internationellt och i Sverige. De svenska studierna föreslår att ett svenskt värde för att undvika ett statistiskt dödsfall ligger i intevallet 10-100 miljoner SEK (Hultkrantz och Svensson, 2012), inom vilket spann dagens officiella ASEK-värde ligger. En nyligen genomförd svensk studie visade dock att dessa resultat kan kan ifrågasättas (Andersson mfl, 2016). Två andra brister med dagens ASEK-värden är att: (1) värdena för att reducera risken att skadas skattas som en andel av värdet av att reducera risken att dö och de vikter som används bygger på ”begränsad kunskap”, dvs de behöver undersökas empiriskt, och (2) de värden som använts för andra transportslag, som järnväg, flyg- och sjöfart, baseras på individers preferenser för vägtrafik, vilka inte nödvändigtvis reflekterar preferenserna för övriga transportslag. Denna studie studerar samtliga 3 brister med dagens ASEK-värden.

Referenser

Andersson, H., Hole, A.R., and Svensson, M., 2016, “Valuation of small and multiple health risks: A critical analysis of SP data applied to food and water safety”, Journal of Environmental Economics and Management, 75, 41-53.

ASEK, 2018, ” Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1”, http://www.trafikverket.se/, 2019-08-20.

Hultkrantz, L., and Svensson, M., 2012, ”The value of a statistical life in Sweden: A review of the empirical literature”, Health Policy, 108, 302-310.

Metod

Studien använder sig av ”Discrete Choice Experiments” (DCE) som är en väletablerad metod inom transport-, miljö- och hälsoekonomi för att skatta individers preferenser för olika varor och tjänster som saknar marknadspriser, som tex trafiksäkerhet, inbesparad restid, ren luft, etc. (se, tex, Freeman mfl, 2014). Metoden baseras på enkätsvar och lämpar sig för de frågeställningar som studeras i denna studie då enkätansatsen möjliggör för kontroll av de valsituationer som respondenterna ställs inför. Exempelvis så kan valsituationer skapas som möjliggör för skattning av individers preferenser för att reducera risken inom respektive transportslag samt för att reducera risken för en dödlig och ickedödlig olycka separat. Dessa skattningar skulle vara svåra att göra med marknadsdata. Enkätansatsen möjliggör också för en inhämtning av kompletterande data om individkarakteristika som kan vara av både forsknings- och poliycrelevans.

Referenser

Freeman A. M., Herriges, J. A., & Kling D. L., 2014, ”The Measurement of Environmental and Resource Values”, RFF Press, 3rd edition.

Resultat och slutsats

Studien är pågående och vi kan därför inte rapportera några resultat i samband med insändning av abstract. Den kommer dock att vara avslutat innan Transportforum 2020 vilket säkerställer att resultat kommer att vara tillgängliga och de kommer att visa på i vilken omfattning dagens ASEK-värden, dels för olika transportslag, dels för relationen död och ickedöd, bör revideras. De kommer även belysa hur preferenser för trafiksäkerhet beror på olika individkarakteristika.

Collapse