Hamza Harrami, WSP Sverige AB

WSP Sverige AB

Author Of 1 Presentation

Aktiv rörelse i staden Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.2.4 - Mikromobilitet i världens städer – Hur anpassar sig världen och Sverige?

Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Nya vardagslivstrender för invånarna i storstadsområden påverkar i hög grad deras mobilitetsmönster och behov. Förändringar i beteende och infrastruktur leder till införandet av nya färdmedelstyper. Delad mikromobilitet i form av digitala tjänster som erbjuder på små enheter (oftast e-cyklar och sparkcyklar) är en av dem tjänster som ökat kraftigt de senaste åren.

Tjänsterna kan vara ett viktigt tillägg till en stads transportsystem och tillfredsställande av efterfrågan för korta (first/last-mile) resor. Mikromobilitetens disruptiva karaktär i transportsystemet, affärsmodellerna som ska förhålla sig till ständigt uppdaterade policys, påverkan på stadsbilden, enorma inflödet av riskkapital och interaktionen med existerande kollektivtrafik är några skäl att tro på att effekten kan vara storskalig. Utmaningen för städer kvarstår att förbereda och reagera på ett sätt som hjälper att forma förändringarna till positiva bidrag till den urbana mobiliteten.

WSP har i ett internt projekt utnyttjat dess globala erfarenhet och nätverk samt utforskat mikromobilitetoperatörers ingångs- och driftstrategier samt analyserat myndigheternas respons i form av policys och regleringar. Syftet är att använda det samlade kunskapet som ”best practice” underlag i policy framtagning.

Metod

Sex operatörer (Bird, CityScoot, U-Bicycle, MoBike, Lime, JUMP) och fem städer (Toronto, Singapore, Auckland, London, Stockholm) har analyserats i olika fallstudier. Data har samlats från literattur, offentliga dokument och opinionsartiklar.

Operatörernas fallstudier fokuserar på ingångsstrategier, ekonomisk tillväxt, tekniska innovationer, företagspolicyer och initiativ. Städernas case fallstudier fördjupar sig inom respektive stads respons i form av introducerad regelverk (eller dess frånvaro) och integrationen med kollektivtrafiken.

Vidare har generella insikter tagits fram vad gäller städers utmaningar med hjälp av intervjuer och kunskap av WSPs experter runtom i världen.

Resultat och slutsats

Operatörerna tenderar att gå in i städer utan förvarning för att senare försäkra samarbete med staden. Priserna brukar vara högre än respektive resor med kollektivtrafik, med stora skillnader beroende på konkurrens och resandepotential. Initiativ gällande trafiksäkerhet, respekt mot stadsmiljö och social rättvisa förbättrar företagens intryck.

Städernas approach kan kategoriseras i fyra grupper; ”Outlawed”, ”Reactive”, ”Proactive” och ”Free Entry”. I stort sett byter städerna från en initiellt oreglerad miljö till en mer kontrollerad, trots fortfarande positiv respons, till exempel genom att införa hastighetsgränser eller se över fordonens placering. Ändringen kan ofta härledas till negativa incidenter eller klagomål från allmänheten.

---

WSP ser ett stort värde i mikromobilitet som ett förslag till att lösa vissa trafikproblem, såsom first/last-mile resor. Samtidigt har tjänsterna skapat en ny dimension av tätörtsmobilitet och snabbt börjar utmana regelverks gråzoner. Kommer mikromobiliteten att vara ett etablerat färdsätt i våra storstäder inom några år och kommer det att finnas en global best practice?

Den här studien belyser mikromobilitetens utmaningar med fokus för beslutsfattare

i) vilket beteende de kan förvänta sig av ankommande operatörer och användare av dess tjänster

ii) vilka steg de behöver göra innan, eller åtminstone snart efter ankomsten.

Collapse