Jonas Löwgren, Linköping University,

Linköping University,

Author Of 1 Presentation

Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.4 - Beslutsfattande för en störningsfri stad

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Många gånger tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som en tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas. Att detta sker med ett minimum av störningar är dock av stor vikt för stadens attraktivitet. Målet med det Vinnova-finansierade projektet Störningsfri stad är att öka hållbarheten, tillgängligheten och mobiliteten för alla människor som lever och arbetar i staden under byggtid samt öka effektiviteten i byggprojekt genom att minska påverkan av och antalet byggtransporter i staden. För att nå detta krävs att kommunernas förmåga att trafikplanera för kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtrafik stärks, samt att kunskap utvecklas om nya typer av åtgärder, scenarier och beteendeförändringar för att hantera de konfliktsituationer som uppstår. Syftet här är att presentera vårt inledande arbete kring koordinerad och integrerad planering av urbana byggprojekt.

Metod

Baserat på en framtidsworkshop och ett antal gruppintervjuer presenterar vi en detaljering av de hinder som finns för att hantera byggtrafiken i dagens arbetssätt inom kommunerna, samt en vision av hur ett framtida planeringsverktyg bör designas för att stötta de olika aktörerna i arbetet med att skapa överblick av och samsyn kring kommande byggprojekts trafikpåverkan. I framtidsworkshopen deltog totalt åtta personer med olika positioner inom stadsplanering och trafikplanering i tre kommuner, samt fastighetsägare/beställare. Gruppintervjuerna har inkluderat trafikplanerare från tre kommuner.

Resultat och slutsats

Det stora problemet inom kommunernas bygglogistik-planering idag är att det finns ett antal hinder. De finansiella, policy-relaterade och organisatoriska hindren för förändring gällande bygglogistik-planering är de många aktörerna, de långa tidsramarna och att bygglogistik är en ny fråga (Langley, 2016). Det finns också en oklarhet kring vilken aktör både utom och inom kommunen som äger frågan och vad man har rätt att fatta beslut om. Vidare finns målkonflikter mellan olika aktörer, vilka är t.ex. att staden vill minimera antalet transporter medan byggherrarna vill ha ett snabbt byggförlopp och så få störningar som möjligt och entreprenörerna vill ha fungerande materialförsörjning med fritt bestämmande över transporterna.

Resultaten i projektet visar att dessa svårigheter gör att kommunerna, framförallt de som håller på med långsiktig och kortsiktig trafikplanering, efterfrågar verktyg för koordinerad planering som kombinerar information om planerade byggen med trafikprognoser. Detta för att kunna hantera de trafikstörningar och sekundäreffekter av trafikstörningar som uppkommer i samband med att ett eller flera byggprojekt håller på samtidigt.

Förutom att vara ett verktyg för trafikplanerarna i deras vardagliga arbete visar resultaten i projektet att ett verktyg för koordinerad planering som tar fram olika scenarier kunna skapa god grund för gemensamt samarbete och diskussion mellan de olika aktörer som är involverade i olika aspekter i byggplaneringen. Gemensam förståelse för de olika störningar och problematiker som olika aktörer ser skapar förutsättningar för att kunna lösa de problematiker som uppkommer i planeringen och är någonting som många tycker saknas idag.

Collapse