Ulf Siwe, Swedish Maritime Administration

Swedish Maritime Administration

Author Of 2 Presentations

Säkerhet Sjöfart Trafiksäkerhet 

5.8.1 - Färre olyckor till sjöss med ökad informationsdelning - Sea Traffic Management

Session Name
Room
SF, Jupiter (60)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Många elektroniska hjälpmedel har förbättrat säkerheten till sjöss. GPS gör att fartygen vet var de befinner sig. AIS (transpornderteknik) gör att fartygen vet vilka andra fartyg som befinner sig var. ECDIS (elektronisk navigation) gör att fartygens planerad rutter är på de elektroniska sjökorten i navigationssytemen. MEN fartygen delar INTE med sig av sina planerade rutter. De övriga fartygen runt omkring känner inte till intentionerna. Sea Traffic Management, STM, möjliggör delning av intentionerna, de planerade rutterna. Då skapas en gemensam lägesbild mellan fartygen och denna kan även delas med trafikkorrdinerande funktion i land såsom VTS.

Metod

I projekten MONALISA 2.0 och STM Validation har analyser gjorts av trafikdata, simuleringar gjorts och STM-tjänster har även tagits i drift ombord på över 400 fartyg.

Resultat och slutsats

Resultaten från projekten MONALISA 2.0 och STM Validation visar att tre grundläggande tjänster kan minska antalet grundstötningar och kollisioner på öppet hav betydligt. 1) Dela rutter mellan fartyg 2) Monitorera planerade rutter och varna vid avvikelser 3) Trafikråd i trånga farvatten - se till att eliminera kollisionsrisker innan de inträffar.

Intervjuer med bryggpersonal som fått tillgång till tjänsterna och som testat dem i simuleringar visar på en nyfikenhet och en tillförsikt att de nya funktionerna kommer att öka säkerheten betydligt.

Collapse
Digitalisering och samhälle Digitalisering

10.6.5 - Standardisering av informationsdelning till sjöss - Sea Traffic Management

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Aktörer i sjöfartsbranschen är lika framåt som i andra branscher. De testar och inför nya digitala verktyg och system till höger och vänster. Sjöfarten är till sin natur global. Ett fartyg som levererar till Piteå kan två månader senare hämta gods på Påskön. Det innebär att kostnaderna för att anpassa system till lokala, nationella lösningar ofta blir överväldigande, och därför har sjöfarten inte på samma sätt som många andra branscher kunnat införa gemensamma lösningar.

Metod

Sjöfartsverket har under 10 år jobbat i stora EU-projekt med konsortier som även inbegriper kommersiella aktörer. Projekten har enats om standardarer etablerade på 2 år en global standard för ruttinformationsutbyte för elektroniska navigationssystem. I projekten har man även demonstrerat gemensamma infrastrukturlösningar och skapat interoperabla plattformar där olika leverantörers lösningar fungerar direkt med varandra utan att behöva testas enskilt. Detta är nytt för branschen.

Resultat och slutsats

Sea Traffic Management, STM, är den övergripande termen för detta ekosystem av standarder, infrastruktur och tjänster. I STM Validation-projektet så validerades den nya ruttinformationsstandarden, interoperabiliteten mellan olika system demonstrerades och infrastrukturen utvecklades vidare.

IEC, Internationl Electrotechnical Committee, som ansvarar för vissa standard globalt, har valt att nu jobba vidare med en andra version av ruttinformationsstandarden. IEC har också etablerat en arbetsgrupp för att skapa en ny standard som ska leda till interoperabilitet, baserad på STMs teknik, inte bara för ruttstandarden, utan för alla maritima kommunikationsstandarder som täcks av S-100-familjen, dvs globala standarder som tas fram av IHO, det internationella organet för hydrografi (sjömätning, sjökort etc), IALA, det internationella organet för myndighetesrekommendationer gälland sjöfartsstöd från land (fyrar, farleder, trafikkoordinering).

STM Validation-projektet har även tagit fram en standard för informationsdelning mellan hamnaktörer. Denna används när t ex Gävle hamn ska etablera ett nytt system för informationsdelning i hamnen och med de anlpande fartygen.

Globala standarder är de enda standarder som sjöfartsbranschen uppskattar och som de internationella sjöfartsorganen kan stadfästa. Det går att etablera dessa standarder inom sjöfarten om man har de kommersiella aktörerna med sig. En global standard kan ha sitt ursprung lokalt, men man måste från början ha den globala visionen.

Ett exempel på det senare är projektet Real Time Ferries, där realtids information om färjors ankomster och avgångar på STMs standardformat, skickas in i en plattform som delar information på europeiska standardformat (med global öppenhet) som kan användas av reseplanerare (tänk GoogleMaps eller Skånetrafikens app) Även hamner och logistikföretag kan hämta detta öppna data och optimera sin planering, eliminera onödiga väntetider, och ge slutkunder mycket bättre information och lägre kostnader.

Collapse