Sandra Frosth, Ecoloop

Ecoloop

Author Of 1 Presentation

Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.2 - Transport av berg från tunnelbanebygget vid Blasieholmen

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Byggandet i städer genererar stora mängder massor, som till exempel jordmassor och berg. Dessa massor kräver i de flesta fall transport ut ur staden, för att sedan hanteras eller deponeras. I Stockholms innerstad råder för transporter BK2-klassning med undantag för de stora genomfartslederna. Det tillsammans med stadens regler begränsar lastvikten till 10-11 ton, samt fordonslängden till 12 meter.

Under 2019 börjar arbetet med utvecklingen av tunnelbanenätet i Stockholm, där stora mängder berg kommer att lastas ut runt om i regionen. Bland annat kommer man att använda en arbetstunnel som är kvar från tidigare tunnelbaneutbyggnad, denna ligger på Blasieholmen i Stockholm. Här kommer cirka 4200 ton berg att lastas ut i veckan under 2,5 års tid. Med andra ord kommer cirka 400 lastbilar i veckan att transportera bort berg från Blasieholmen under perioden, under förutsättningen att transporterna kommer att bestå av BK2-fordon med en maxlängd av 12 meter.

Platsen på Blasieholmen innehåller en kaj vilken FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, och Stockholms stad funnit intressant att utreda för utlastning av berget från tunneldrivningen till sjötransporter. Ecoloop fick därför i uppdrag att hitta den samhällsekonomiskt bästa metoden för att transportera bergmaterial från Blasieholmen samt utforma ett beslutsunderlag som belyser för- och nackdelar med vägtransport respektive sjötransport med hänsyn till kostnad, miljöeffekter, störningar och risker.

Metod

Ett systemanalytiskt angreppsätt har använts, avgränsningen är transportkedjan från sprängning av bergmaterial till dess ankomst hos täkt eller slutkund. Möjliga transportkedjor har utvärderats och jämförts i en scenarioanalys. I studien har kostnader, potentiella projektrisker samt samhällsekonomisk belastning som uppstår i transportkedjans olika moment utvärderats. Scenarierna har ställts upp med ett noll-scenario som representerar det troliga nuläget, lastbilstransport från Blasieholmen.

Arbetet har också utgått från tidigare underlag framtagna i FUT:s regi, kompletterat med intervjuer. Dessa underlag och intervjuer används för att utreda möjliga metoder för hantering av berg och lastningsmöjligheter till sjötransport, för utredning av möjliga fartygs- eller pråmtyper samt möjliga mottagare av bergmaterial.

Resultat och slutsats

På Blasieholmen är det svårt att ordna plats för upplag, krossar och sorteringsverk vilket påverkar hanteringen på platsen och vilken utrustning som kan användas. Samtidigt är det ett tätbebyggt område med känsliga närliggande verksamheter och betydande trafikträngsel. ÅF har utrett bullernivåer för lastning av berg från hjullastare på kaj ner i lastutrymmet, beräkningarna visar att denna typ av lastning teoretiskt kan klara riktvärdena.

Bedömningen är att berget behövs för byggande i Stockholm eller Mälardalen, och därför har relativt korta avstånd för sjötransport studerats baserat på hamnar och kajplatser i Mälaren. Vad gäller kostnadsbild samt energi- och klimateffekter är logistikkedjans upplägg avseende bland annat antal omlastningar central. Även utbudet av sjötransporter vid ett specifikt tillfälle påverkar kostnader och utsläpp.

Collapse

Presenter Of 1 Presentation

Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.2 - Transport av berg från tunnelbanebygget vid Blasieholmen

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Byggandet i städer genererar stora mängder massor, som till exempel jordmassor och berg. Dessa massor kräver i de flesta fall transport ut ur staden, för att sedan hanteras eller deponeras. I Stockholms innerstad råder för transporter BK2-klassning med undantag för de stora genomfartslederna. Det tillsammans med stadens regler begränsar lastvikten till 10-11 ton, samt fordonslängden till 12 meter.

Under 2019 börjar arbetet med utvecklingen av tunnelbanenätet i Stockholm, där stora mängder berg kommer att lastas ut runt om i regionen. Bland annat kommer man att använda en arbetstunnel som är kvar från tidigare tunnelbaneutbyggnad, denna ligger på Blasieholmen i Stockholm. Här kommer cirka 4200 ton berg att lastas ut i veckan under 2,5 års tid. Med andra ord kommer cirka 400 lastbilar i veckan att transportera bort berg från Blasieholmen under perioden, under förutsättningen att transporterna kommer att bestå av BK2-fordon med en maxlängd av 12 meter.

Platsen på Blasieholmen innehåller en kaj vilken FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, och Stockholms stad funnit intressant att utreda för utlastning av berget från tunneldrivningen till sjötransporter. Ecoloop fick därför i uppdrag att hitta den samhällsekonomiskt bästa metoden för att transportera bergmaterial från Blasieholmen samt utforma ett beslutsunderlag som belyser för- och nackdelar med vägtransport respektive sjötransport med hänsyn till kostnad, miljöeffekter, störningar och risker.

Metod

Ett systemanalytiskt angreppsätt har använts, avgränsningen är transportkedjan från sprängning av bergmaterial till dess ankomst hos täkt eller slutkund. Möjliga transportkedjor har utvärderats och jämförts i en scenarioanalys. I studien har kostnader, potentiella projektrisker samt samhällsekonomisk belastning som uppstår i transportkedjans olika moment utvärderats. Scenarierna har ställts upp med ett noll-scenario som representerar det troliga nuläget, lastbilstransport från Blasieholmen.

Arbetet har också utgått från tidigare underlag framtagna i FUT:s regi, kompletterat med intervjuer. Dessa underlag och intervjuer används för att utreda möjliga metoder för hantering av berg och lastningsmöjligheter till sjötransport, för utredning av möjliga fartygs- eller pråmtyper samt möjliga mottagare av bergmaterial.

Resultat och slutsats

På Blasieholmen är det svårt att ordna plats för upplag, krossar och sorteringsverk vilket påverkar hanteringen på platsen och vilken utrustning som kan användas. Samtidigt är det ett tätbebyggt område med känsliga närliggande verksamheter och betydande trafikträngsel. ÅF har utrett bullernivåer för lastning av berg från hjullastare på kaj ner i lastutrymmet, beräkningarna visar att denna typ av lastning teoretiskt kan klara riktvärdena.

Bedömningen är att berget behövs för byggande i Stockholm eller Mälardalen, och därför har relativt korta avstånd för sjötransport studerats baserat på hamnar och kajplatser i Mälaren. Vad gäller kostnadsbild samt energi- och klimateffekter är logistikkedjans upplägg avseende bland annat antal omlastningar central. Även utbudet av sjötransporter vid ett specifikt tillfälle påverkar kostnader och utsläpp.

Collapse