K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Verdefoajén (150) Kollektivtrafik och järnväg
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Verdefoajén (150)
Planering och produktion av hållbara transporter Gods och logistik 

7.2.1 - Innovativt hållbarhetsarbete i logistikförsörjningskedjor, uppsummering av ett treårigt forskningsprojekt

Room
K&K, Verdefoajén (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

Detta föredrag ämnar uppsummera resultaten från ett treårigt forskningsprojekt kring miljömässigt och socialt hållbara logistikförsörjningskedjor. Projektet som finansierats av Familjen Kamprads stiftelse har haft som övergripande syfte att identifiera innovativa sätt att öka kundnyttan genom att utveckla hållbarhetsarbetet i logistikförsörjningskedjan.

Metod

Ett antal delstudier har genomförts inom ramen för projektet såsom enkäter, två djupare (intervjubaserade) fallstudier, genomsökning av hemsidor samt litteraturstudier. Med logistikförsörjningskedja har vi inom ramen för detta projekt fokuserat konsument-varuägare/transportköpare (ofta handelsföretag) -3PL-åkeri.

Resultat och slutsats

Vi har uppmärksammat att tillvägagångssätten skiljer sig åt mellan olika logistikförsörjningskedjor men även i olika delar av samma kedja. Ett flertal utmaningar, men även möjliga handlingsvägar, har identifierats kring hur företag kan möta en omställning mot mer hållbara logistikförsörjningskedjor. Resultat visar även hur olika aktörer agerar och kan agera för att på olika sätt påverka utvecklingen. Exempelvis kan vi genom den starkt framväxande e-handeln se stora möjligheter för både konsumenter och handelsföretag att få till stånd en snabb omställning av transportsystemet. Vi har även sett hur hållbarhetskrav kan kommuniceras och följas upp på mer eller mindre tydliga sätt mellan de olika aktörerna i transportförsörjningskedjan.

Collapse
Planering och produktion av hållbara transporter Gods och logistik 

7.2.2 - Processledning för hållbara godstransporter

Room
K&K, Verdefoajén (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

Klimathotet innebär att alla sektorer måste sträva efter att minska sina emissioner av CO2och andra växthusgaser. Inom transportområdet är godstransporter särskilt problematiska. Även om det gjort tekniska framsteg som minskat fordonens emissioner, har förändrade krav på leveranserna gjort att emissionerna från hela logistiksystemet ökar. Det finns idag många tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska emissioner, men införandet går långsamt. Transportföretagen har en viktig roll då de operativt utför godstransporterna. De har också många utmaningar, såsom korta kontrakt med kunder och låg lönsamhet. Dessutom saknar de, enligt tidigare forskningsresultat, kunskap och verktyg som stöd för att utveckla sin verksamhet mot ökad miljömässig hållbarhet.

Ett verktyg som används i många industrier, för att stötta effektiva arbetssätt och kundnytta, är processledning. Inom kvalitetsområdet finns ett antal verktyg som används i detta syfte, men deras användning inom godstransportsektorn är låg. Med det som bakgrund bedrevs projektet ”Processledning för hållbara godstransporter” under 2016–2019. Syftet med denna presentation är presentera några av projektets huvudresultat, som kretsar kring hur transportföretag kan arbeta med processledning för att snabba upp och öka omfattningen av sitt miljöarbete.

Metod

Projektet har bedrivits med en aktionsforskningsansats. Den ursprungliga frågeställningen togs fram i samtal mellan forskare och praktiker - två olika transportföretag - och har sedan utvecklats gemensamt. Vägval har diskuterats och projektmedlemmarna har varit överens om hur man ska komma vidare. Under projektets gång har forskarna föreslagit modeller för praktikerna, som tagit till sig dessa i olika omfattning och på olika vis. Förslagen har itererats under flera möten, och företagen har arbetat enskilt med utvecklingsarbete. Utifrån feedback och idéer från företagen har nya metoder och verktyg tagits fram. Liksom i en longitudinell fallstudie har händelser, beslut och aktiviteter dokumenterats löpande av forskarna, och verifierats av företagsparterna. Metodmässigt omfattar projektet flera litteraturstudier, intervjuer, dokumentstudier och observationer. Ett 30-tal projektmöten har genomförts, alla med starka inslag av workshop-format, där delresultat diskuterats och legat till grund för det fortsatta arbetet.

Resultat och slutsats

En mer avancerad modell för processledning används nu i det ena företaget, medan det andra valt enklare modeller. Det finns flera anledningar till att de valt olika vägar, här ser vi att företagens storlek, administrationens relativa storlek samt ägarstruktur kan påverka viljan och förmågan att formalisera sina processer. För att vägleda i val av formalisering av processer, har ett processmognadsverktyg tagits fram, som ett direkt resultat av projektet. Ett annat resultat är en prototypmodell, där företagen kan följa sina miljöinitiativ och hur de utvecklas över tiden. Denna prototyp är lovande, då den verkar kunna bidra till ökad proaktivitet och även kreativitet hos företagen.

Strukturerade och formaliserade modeller, som stöd för hållbar utveckling, har olika förutsättningar inom olika typer av företag, och skillnaderna kan vara stora även inom en bransch och mellan synbarligen liknande företag. Sammantaget är det tydligt, att med rätt typ av verktyg, som stöttar en formaliserad process på lämplig nivå, kan miljöinitiativ inom transportföretag öka i omfattning och snabbas upp.

Collapse
Planering och produktion av hållbara transporter Gods och logistik 

7.2.3 - Resurseffektiva transporter i hela kedjan

Room
K&K, Verdefoajén (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, driver 2018-2020 projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (ReCE). Projektet består av fem delprojekt: mobilitet, livsmedel, lokaler, plast och textil. För att exemplifiera och tydligare förstå de utmaningar som resurseffektiv mobilitet står inför har arbetsutskottet för mobilitet valt att djupare undersöka livsmedelstransporter. Livsmedelstransporter omfattar främst godstransporter och sker med alla fyra trafikslag: fordonstrafik på väg, tåg, flyg och båt. Dessutom har livsmedelssektorn en mycket stor geografisk spridning, inkluderar stad och landsbygdstransporter, samt kommersiell verksamhet likaväl som privattrafikens ”sista milen”.

Genom ett flertal intervjuer, sammanställning av olika rapporter och kombination av olika data- och forskningskällor har en rapport tagits fram som kommer att publiceras av IVA hösten 2019. IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi vill gärna presentera några av de viktigaste resultaten och idéerna från rapporten, samt ge möjlighet till öppen diskussion och dialog kring några av nyckelfrågorna.

Ett viktigt tema i rapporten är hur man uppnår verkligt resurseffektiva och optimerade transporter i hela kedjan inom handeln. Detta inkluderar själva varuförpackningarna, transporternas fyllnadsgrad, samordning, retursystem och transporter ”the last mile”.

Metod

Den rapport som vi här refererar till utgår från observationer som sammanställdes inför en intern workshop med arbetsutskottet för mobilitet i november 2018. Sedan dess har materialet utvidgats väsentligt, kompletterats med ett flertal intervjuer samt sakgranskats av oberoende peer reviewer. Rapporten gör dock inte anspråk på att ge en heltäckande genomgång av forskning på området. Avsikten har istället varit att med livsmedelssektorn som bas identifiera områden där potentialen att öka transporternas resurseffektivitet är stor. En djupare analys av dessa områden kommer sedan att ligga till grund för slutrapporten inom delprojektet för mobilitet.

Resultat och slutsats

Om man analyserar lastbilstransporter per varugrupp kan man se att för alla varugrupper körs i genomsnitt 20 procent av lastbilarna utan last. En körning med last är dock inte nödvändigtvis lika med hög fyllnadsgrad. En last som består av tomma lastbärare (rullburar, plastbackar, emballage, pallar) räknas som körda kilometer med last.

Formen och konstruktionen hos en förpackning kan ha stor påverkan på hur många förpackningar som får plats. Enligt Dagligvaruhandelns Miljöforum skulle en halv miljon lastpallar sparas in årligen om luften i konsumentförpackningar för exempelvis frukostflingor minskade med 10 procent.

Ett relaterat problem avser uppmärkning och optimering av företagsegna kontra allmänna varor. I Danmark har man från politiskt håll beslutat om ett öppet distributionssystem för livsmedel, vilket medför att konkurrenter kan transportera varandras varor.

Tillämpningen i livsmedelskedjan kan vara appliceringen av sensorer på förpackningar för färsk- och kylvaror såväl som uppkoppling av lastbärare och fordon samt en datadelningsplattform för att möjliggöra spårning i realtid.

Utifrån analyserna i rapporten vill rapportförfattarna lyfta fram ett antal observationer som särskilt viktiga att föra vidare:
* Främja delning av transportdata för att effektivisera logistikoptimeringen och därigenom öka fyllnadsgraden och minska tomreturerna. Att dela data är dock inte okomplicerat. De stora speditörerna lever också på just samordning och tillgång till denna information.
* Förpackningens utformning, inklusive minskning av andelen luft, bör beaktas av producenterna vid utformningen av förpackningarna.
* Om tomreturer synliggörs via ett mått så kanske fyllnadsgraden kan förbättras?

Collapse
Planering och produktion av hållbara transporter Gods och logistik 

7.2.4 - Jorden är inte platt – resurseffektiv ruttplanering för lastbilar med hjälp av geometrisk vägdata

Room
K&K, Verdefoajén (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

Stora mängder gods transporteras med lastbil i Europa. År 2012 stod lastbilarna för 75 procent av mängden gods via landtransport. Lastbilarna spelar alltså en mycket viktig roll i transportsystemet där antalet lastbilar i ett land t ex beror på landets storlek och den befintliga infrastrukturen. Omställningstakten av fordonsflottan är av högsta betydelse för att uppnå målet om en fossil-oberoende fordonsflotta år 2030. Lätta och tunga lastbilar har idag en genomsnittlig livslängd på ca 15 år. Med dagens omsättning av ny- och avregistrerade lastbilar kommer vi år 2030 att ha ca 1,2 miljoner lastbilar registrerade i Sverige, varav ca 38 % kommer att vara registrerade 2014 eller tidigare. Dessa 38 % består till största delen av dieselmotorer varför ett förnybart alternativ till diesel och lägre bränsleförbrukning är nödvändigt.
Statistiken visar att omställningen går långsamt. I stort sett ser fordonsflottan likadan ut idag som den gjorde för 20 år sedan, till exempel så drivs fortfarande majoriteten av lastbilarna med diesel och utsläppen av koldioxid har inte minskat i någon större utsträckning. Eftersom mängden koldioxid som släpps ut är direkt relaterad till bränsleförbrukning så är det snabbaste sättet att reducera våra transportutsläpp att minska bränsleförbrukningen. Att sänka bränsleförbrukningen innebär samtidigt att transportbranschen får en chans till ökad lönsamhet då bränslekostnaden minskar. Den vanligaste metoden för att, med oförändrad fordonspark, minska bränsleförbrukningen är idag att planera för att köra kortaste vägen. För detta används ofta ruttplaneringsprogram som huvudsakligen beräknar bränsleförbrukning baserat körsträcka (körtid) och fordonstyp. Dagens ruttplanering är att betrakta som tvådimensionell (2D). Detta är generellt en bra metod för att reducera sin bränsleförbrukning. Man kan dock konstatera att körsträckan bara är en av de parametrar som påverkar bränsleförbrukningen i en ruttplanering. Att ruttplanera med hänsyn till vägens geometri och vägytans kondition är att gå till 3-dimensionell ruttplanering. Om man introducerar ruttplanering i 3D så finns mycket stor besparingspotential avseende bränsleförbrukning - redan idag.

Metod

Bränsleförbrukning är en komplex fråga och styrs av många parametrar. I projektet kring FuelSave har utredning gjorts kring påverkan av vägens geometriska och funktionella egenskaper. Med hjälp av forskningsresultat i området och tillgänglig data på Sveriges vägnät skapas en unik algoritm som kan predicera bränsleförbrukning på både objekt och nationell vägnätnivå vid olika ruttval.

Resultat och slutsats

Resultatet av studien visar på en helt ny paradigm av ruttplanering och tillhörande spinoff-effekter. En antagen generell bränslebesparing med hjälp av denna typ av data är i storleksordningen 10%. Vägnätet som kan tänkas vara aktuellt för ruttval i 3D är det ”krokiga och backiga” vägnätet med lite mer skadad och ojämn vägyta. För de Svenska statliga vägarna är detta framförallt det sekundära och tertiära vägnätet, som omfattar ca 74% av alla statliga vägar. En bränslebesparing på 10% på detta vägnät skulle innebära 1,6 miljarder SEK och 300 000 ton CO2 - varje år. Detta medför en snabb och effektiv möjlighet till bränsle och koldioxidbesparing för tunga transporter. Om man med moderna analysmetoder kombinerar unika data om vägarnas egenskaper går det att åstadkomma stora bränslebesparingar för transportbolagen och en klar minskning av utsläpp av växthusgaser (CO2).

Collapse
Planering och produktion av hållbara transporter Gods och logistik 

7.2.5 - Demonstration of short-term rescheduling of railway freight traffic

Room
K&K, Verdefoajén (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

A characteristics of freight rail in Sweden is that the operations have a weak connection to the planned timetable. For instance, it is common that freight trains want to depart ahead of schedule from the freight yard. The incentives for this are several, e.g.: it increases margins for an individual train, and it frees capacity at the starting freight yard. It also known that the short-term planning of freight trains that want to depart early, or not according to schedule, can be improved. Today, it is for instance possible for a freight train to leave the freight yard without a complete train slot until its destination, which due to capacity shortage may lead to that the train need to stand still somewhere on the line.

Metod

In the FR8HUB-project a method for rescheduling freight trains have been developed. The method is based on solving two optimization problems in a sequence, in which the first optimization problem yields a nominal timetable with feasible train paths for the rescheduled trains with minimal deviation from the initial timetable. The nominal timetable is then simulated to generate delay statistics, and in the second step this result is used to adapt the timetable such that the weighted sum of scheduled travel time and predicted average delay is minimized for all trains.

Resultat och slutsats

The project has developed a demonstrator that includes a timetable visualization tool for demonstrating different timetabling approaches. During this presentation the demonstrator is presented.

Collapse