K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

SF, Vintergatan 2-3 (150) Trafikteknik, planering och styrning
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Hur reser vi i framtiden? Trafikteknik, planering och styrning 

2.4.1 - Trender i transportsystemet - Trafikverkets analys av omvärld och framtid

Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Syftet med Trafikverkets arbete med omvärldsanalys är att stärka beredskapen att möta förändringar genom att försöka förstå de mekanismer som påverkar förändringar i samhället och transportsystemet. Många händelser blir mer begripliga om de ses i ett större geografiskt sammanhang och i ett mer långsiktigt och strukturellt perspektiv.

Presentationen kommer att ta upp de aktuella trender som identifierats samt hur Trafikverkets arbete med omvärldsanalys går till.

Metod

Vart fjärde år tar Trafikverket fram en omvärldsanalys som baserar sig på trender i samhället och i transportsystemet. Analysen är ett av underlagen inför arbetet med att ta fram förslag på nationell transportplan. Den senaste omvärldsanalysen ”Trender i transportsystemet” publicerades 2018. Den ger en överblick över några förändringar som kan få stor påverkan på förhållandena i transportsystemet på några decenniers sikt.

En gång i kvartalet tas en kortfattad omvärldsanalys fram med hjälp av ett system som fångar upp aktuella händelser via branschmedia, publikationer och andra kanaler. I kvartalsrapporterna, som presenteras internt, beskrivs viktiga händelser inom de transporttrender som Trafikverket identifierat, samt aktuella frågor inom förvaltningspolitiken och Trafikverkets uppdrag.

Månadsvis görs en omvärldsbevakning för att ge en bild av läget inom transportområdet. Omvärldsspaningen är ett urval av aktuella händelser, som alla intresserade har möjlighet att kostnadsfritt prenumerera på.

Resultat och slutsats

Trafikverket har identifierat och beskrivit fem megatrender som förändrar samhället och fem trender i transportsystemet:

Megatrender i samhället

Digitaliseringens effekter genomsyrar allt

Breddat hållbarhetsfokus samt ökad kraft i energiomställningen

Fler bor i växande stadsregioner med ökande skillnader i livsstilar

En alltmer tjänstebaserad ekonomi i en osäker global utveckling

Ökat fokus på samhällssäkerhet och sårbarhet

Trender i transportsystemet

Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem

Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps

Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter

Transportsystemet integreras alltmer i samhällsutvecklingen

Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem

Med ett strukturerat arbetssätt kan en effektiv omvärldsanalys genomföras, som kan identifiera och presentera strategiska vägval och kritiska frågeställningar för organisationen.

Collapse
Hur reser vi i framtiden? Trafikteknik, planering och styrning 

2.4.2 - Framtidens taxi - Nya fordon och tjänster vänder upp och ner på taxibranschen

Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Enligt taxitrafiklagen krävs det en personbil eller lätt lastbil för att en verksamhet skall lyda under nämnd lagstiftning. Under de senaste åren har vi dock sett en expansiv utveckling i Sverige och internationellt där företag etablerar sig och börjar driva taxiverksamhet, trots att verksamheten använder andra fordon än dessa och ibland även helt nya typer av fordon.

Ett exempel är företaget Bzzt som använder trehjuliga mopeder till sin taxiverksamhet. Företaget har ett koncept liknande Uber, med en digital plattform som grund, men förarna är anställda av företaget och äger inte sina egna fordon. Fordonen kallas Zbee och tillverkas av det svenska företaget Clean motion. De körs på el och har plats för en förare och två passagerare. Idag kör Bzzt sina podtaxis i centrala Stockholm. Syftet är inte att konkurrera med traditionell taxiverksamhet, de ser sig själva som ett alternativ för kortare resor i innerstaden där det är för dyrt med taxi, för långt att promenera och för krångligt att resa kollektivt. Andra exempel som återfinns nationellt eller internationellt är motorcykeltaxi, cykeltaxi och taxi med eldrivna minibilar.

Uppkomsten och utvecklingen av denna typ av taxiliknande trafik har medfört att Transportstyrelsen behöver se över om taxitrafiklagens nuvarande definition är tillräcklig eller om det finns behov av att reglera även dessa nya former av taxi. Detta uppdrag innehåller en internationell kunskapssammanställning, en analys av vilka effekter de nya formerna av taxitrafik har på de transportpolitiska målen, samt förslag på lämpliga åtgärder för att hantera nya former av taxi.

Metod

Utredningen har genomförts i fem steg, där det första och andra steget var att skapa en bild av nuläget genom fallstudier av internationella alternativa taxiverksamheter. Därefter har en djupgående fallstudie med företaget Bzzt genomförts, för att undersöka deras perspektiv och vilka utmaningar och möjligheter de upplever i verksamheten. Steg fyra bestod av att ta fram olika scenarier för framtidens taxi, där de transportpolitiska målen var i fokus. Avslutningsvis har allt material sammanställts till ett beslutsunderlag för Transportstyrelsen.

Resultat och slutsats

Det pågår ständig utveckling av nya taxikoncept runt om i världen och inte minst i Europa och Sverige. Lagstiftningen ser väldigt olika ut och hinner inte alltid med den snabba utvecklingen i respektive land. De nya verksamheterna har ofta fordon drivna av el och ett miljöfokus, samtidigt som de ofta är mer yteffektiva än vanliga personbilar. Ur ett hållbarhetsperspektiv borde det alltså finnas ett stort intresse att underlätta möjligheterna till att bedriva denna typ av verksamhet genom att vid behov reglera lagstiftningen.

Genom utredningsarbetet har det tagits fram en bild över utvecklingsmöjligheterna av taxi i Sverige samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kring verksamheten – såväl juridiska som planeringsmässiga. Vi har även visat hur mopedtaxiverksamhet kopplar till de nationella målen för hållbara transporter.

Resultatet förväntas vara till nytta för Transportstyrelsens regelutvecklingsarbete. Innovationer, nya tekniska lösningar och nya användningsområden för olika fordonsslag leder till nya transportlösningar som inte alltid faller in inom ramarna för nuvarande lagstiftning. Resultaten bedöms även kunna var till nytta i ett större perspektiv i arbetet med styrning av olika former av delad mobilitet.

Collapse
Hur reser vi i framtiden? Trafikteknik, planering och styrning 

2.4.3 - Fler sätt att resa på? Samverkan och delad mobilitet på landsbygden 

Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Despite major efforts by public authorities to reduce carbon emissions and curb demand of car-use, the transport sector is still facing major challenges when it comes to reducing its ecological impact. By sharing vehicles, either through ridesharing or carsharing, the demand for car-travel could be expected to lower as well as the emissions of carbon. Technological innovations and app-based platform services has enabled a widespread diffusion of ridesharing and free-floating car-pools, yet the subscription to these services are marginal and the behavioral changes necessary to curb the demand for car-use has so far not materialized. However, public authorities have begun to support different forms of shared mobility services through various sets of policies and policy instruments. Policies and policy instruments are often linked to organizational reforms that involve new forms of collaboration, both between different public organizations and between organizations in the private and the public sectors.

In this presentation research is presented which aimed to investigate how public authorities try to make ridesharing available for the broader public in villages by collaborating with private, public and charity-based organizations.

Metod

Drawing upon literature on collaboration in organization and governance studies, a framework for understanding collaborative efforts at promoting shared mobility is developed. To investigate the research question, three cases in three Swedish regions have been studied: Blekinge, Västra Götaland and Gävleborg. In all three cases, the regional authorities have collaborated with private and/or charity-based organizations to enable app-based ridesharing.

Resultat och slutsats

Whilst collaboration is believed to be necessary for a transition to a low-carbon transport system, as this is how the regional authorities can side with private companies and charity-based initiatives to encourage ridesharing, our results suggest that collaboration is not enough of a policy instrument to achieve a widespread use of ridesharing. Additional policy instruments should be considered.

Collapse
Hur reser vi i framtiden? Trafikteknik, planering och styrning 

2.4.4 - Design och utvärdering av flexibla matartjänster med delade självkörande fordon

Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Transportmyndigheter står inför utmaningen att effektivt utnyttja befintlig transportinfrastruktur under växande behov av tillgänglighet, hållbarhet och säkerhet. Världen urbaniseras, och den pågående tillväxten och anammandet av delad mobilitet, samt förväntningarna på självkörande fordon, för med sig både hot och möjligheter för framtida transportsystem. Det finns starka bevis för att självkörande fordon kan bidra till ökad trängsel om dessa inte utnyttjas som ett delat transportmedel. Samtidigt finns påståenden om att delade självkörande fordon kan förbättra mobiliteten för personer med begränsad tillgång till privat bil eller högfrekvens-kollektivtrafik. Resenärer blir alltmer uppkopplade, och tillsammans med utvecklingen av Intelligenta Transportsystem finns en ökad tillgång på realtidsdata om hur ett transportsystem utvecklas över tid. Att integrera självkörande fordon inom befintliga kollektivtrafiksystem innebär en stor potential för operativ planering och flexibel styrning som kan anpassas efter aktuella behov, men effekterna av sådana satsningar är notoriskt svåra att utvärdera.

Metod

För att utvärdera alternativa flexibla operativa strategier som utnyttjar realtidsdata och uppkopplade fordon, utvidgades ett existerande simuleringsramverk för kollektivtrafik, BusMezzo, med en modul för att simulera olika varianter av flexibel operativ styrning. Inom ramverket används modeller för att uppskatta tid och rums-beroende beslut och resulterande generaliserade kostnader av individuella passagerare inom kollektivtrafiksystem med både efterfrågestyrda och schemalagda transportalternativ.

Resultat och slutsats

I denna presentation presenteras ramverket och dess tillämpning för att utveckla och utvärdera en automatiserad matartjänst. Förväntade sänkningar av bemanningskostnader genom automatisering av fordon motiverar en fallstudie av alternativa fordonsflottor, där en efterfrågestyrd operativ strategi jämförs med drift enligt fast rutt och tidtabell.

Collapse