K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Musikalen (250) Trafiksäkerhet
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Room
K&K, Musikalen (250)
Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.1 - Dagens lagstiftning för utvärdering av krockskydd – endast män

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Frågan som denna studie behandlar är hur den vuxna delen av befolkningen är representerade i de prov som utförs på personbilar som finns i Sverige för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision.

Metod

Studien är en genomgång av regelverket som beskriver de prov som utförs på personbilar för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision, ECE R16, R94, R95, R135 och R137.

Resultat och slutsats

Resultat

En modell av en genomsnittlig man representerar den vuxna befolkningen i de prov som utförs på personbilar som finns i Sverige för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision.

Slutsats

För att representera hela den vuxna befolkningen i de prov som utförs på personbilar som för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision behövs modeller av både män och kvinnor.

Referenser

ECE R16: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018.

ECE R94: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018.

ECE R95: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018.

ECE R135: https://www.unece.org/?id=39147, 6 december 2018.

ECE R137: https://www.unece.org/?id=39147, 6 december 2018.

Collapse
Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.2 - Är män mer skyddade än kvinnor i trafiken - vad visar olycksdata?

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Bakgrund

Av de som skadas i trafiken varje år och som rapporterar in en personskada till Folksam så utgör nackskador ca 45%, av skadorna följt av bröstrygg och ländrygg med ca 8% vardera. Totalt står alltså skador på ryggraden för cirka 60% av alla rapporterade skador. Av alla rapporterade skador får ca 11% en medicinsk invaliditet av något slag och 1-2% får en invaliditet på minst 10%.

Metod

Metod

Trafikolycksdata från Folksam har använts för att kartlägga rapporterade initiala skador från trafikolyckor samt uppföljning av medicinsk invaliditet. Andel rapporterade trafikskador samt skador som lett till medicinsk invaliditet har jämförts för olika kroppsdelar och mellan kön.

Resultat och slutsats

Resultat och slutsatser

Men det skiljer mycket i vilken grad de olika skadorna leder till långvariga besvär med medicinsk invaliditet som följd. Och det skiljer också i omfattning hur män och kvinnor drabbas och hur personer i olika åldrar drabbas.

När det gäller skador som leder till invaliditet så står nackskadorna för drygt 50% av alla skador. Totalt leder 16,5% av alla rapporterade nackskador till medicinsk invaliditet på minst 1% och 2,5% leder till en invaliditet på minst 10%. Men här drabbas kvinnor mer än män. För kvinnor är risken att skadan leder till en medicinsk invaliditet cirka 50% högre än för män. Det är även en högre risk för kvinnor att få en medicinsk invaliditet till följ av en skada på bröstryggen, medan det för skador på ländryggen är en högre risk för män.

När det gäller hur väl bilens skyddssystem kan mildra eller undvika personskador så skiljer det också mellan kvinnor och män. När det gäller just whiplashskador så uppvisar olika biltillverkares skydd mot whiplashskador olika skyddseffekt. Och det varierar i skyddseffekt för kvinnor och män. Vissa skyddar kvinnor och män lika bra, medan andra har klart lägre skyddseffekt för kvinnor.

Skillnaden i skaderisker bör beaktas vid utveckling av bilars skyddssystem och vid prioritering av åtgärder för att minska personskador vid trafikolyckor.

Collapse
Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.3 - Olika kroppsbyggnader – varierande risker i en olycka

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Forskningen visar att kvinnor har ungefär 50% högre risk än män att skadas som åkande i en jämförbar bilkollision. Om man tittar speciellt på whiplashskdan, den enskilt vanligaste invalidiserande skadan för åkande i personbil, så finner man att kvinnor har i storleksordningen 100% till 200% högre risk än män.

Metod

Vi har sammanställt data om skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller kroppsmått, kroppsvikt, kroppens viktfördelning och muskelstyrka. Vi har även tittat på data som visar på skillnader i sittställning i personbil. Vi har även tittat på hur personbilars skyddssystem är utformade och hur de testas i lagkravsprov och i konsumentprovning.

Resultat och slutsats

När vi jämför data för genomsnittliga kvinnor och män så vet nog alla att kvinnor i genomsnitt är kortare och lättare och de har i genomsnitt lägre muskelstyrka. Tittar man lite mer i detalj så ser man också att viktfördelningen varierar avsevärt. Män har till exempel betydligt bredare djupare bröstkorg och bredare axelparti, men höftens bredd däremot, är snarlik mellan genomsnittsstora män och kvinnor. Detta innebär att vid en kollision så kommer kraftverkan mellan kroppen och bilens inre skyddssystem såsom säkerhetsbälten, luftkuddar ryggstöd och huvudstöd, att variera avsevärt, både vad gäller total kraft och kraftens fördelning. Bilens skyddssystem är anpassade så att de ska ha en väl avvägd eftergivlighet och kraftfördelning mot kroppen och vid en kollision. Bilens och skyddssystemens skyddsförmåga testas i officiella krockprov för att säkerställa att påfrestningarna i krockdockorna ligger under fastställda gränsvärden.

I stort sett all officiell provning genomförs med krockdockor som motsvarar en genomsnittlig man. Häri ligger en stor risk och en möjlig delförklaring till varför kvinnor har större skaderisk. Det finns ingen garanti för att biltillverkare tar hänsyn till kvinnors egenskaper när de utvecklar krocksäkerheten och även biltillverkare med ambitionen saknar tillgång till krockdockor som möjliggör en likvärdig utvärdering av kvinnors säkerhet.

Ett exempel är skydd mot whiplashskador vid påkörning bakifrån. Om bilstolens ryggstöd och whiplashskydd provas ut för att ge ett väl avvägt skydd för en man så är risken uppenbar att skyddet för en kvinna blir feldimensionerat, både geometriskt och vad gäller eftergivlighet. Många bilmodeller uppvisar också avsevärt sämre skyddsprestanda för kvinnor. Det finns dock lysande undantag som visar att biltillverkare med en hög ambitionsnivå kan erbjuda förbättringar för kvinnor som ligger helt i nivå med förbättringen för män.

Vår slutsats är att vi måste få tillgång till nya utvärderingsverktyg, krockdockor och matematiska simuleringsmodeller för att kunna säkerställa likvärdig säkerhet för både kvinnor och män. Denna problematik gäller i stor utsträckning även kvinnor och män med kroppsmått som avviker från genomsnittsindividen.

Collapse
Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.4 - Vägen framåt för ökad jämställdhet: Vilka verktyg för jämställd trafiksäkerhet är under utveckling?

Abstract

Bakgrund

Forskningen visar att kvinnor har ungefär 50% högre risk än män att skadas som åkande i en jämförbar bilkollision. EU-projektet VIRTUAL tar inledande steg för att skapa utvärderingsverktyg och metoder som ska möjliggöra mer robust och allsidig utvärdering av krockskyddet för kvinnor och män med ambitionen att erbjuda likvärdigt skydd för båda könen inklusive personer i alla åldrar och med varierande kroppskonstitutioner.

Metod

Denna presentation görs gemensamt av alla tre författare för att visa på hur vi ser framkomliga vägar för att möjliggöra en en jämställd utveckling och utvärdering av framtidens säkerhetssystem. EU projektet VIRTUAL har som mål att visa på exempel på hur matematisk krocksimulering kan kombineras med ny fysisk krockprovning för att skapa en kedja av metoder som möjliggör så kallad virtuell provning, det vill säga krockprovning i datormiljö. Visionen är att framtida krocksäkerhetsutvärdering ska täcka in ett mycket stort antal kollisionstyper samt säkerställa att alla kategorier av trafikanter får bästa möjliga skydd i alla tänkbara situationer.

Resultat och slutsats

Analyser av olycksstatistik visar att säkerheten i verkliga kollisioner inte alltid är fullgod och att olika kategorier (kön, ålder, kroppsstorlek) har olika risk. Vi ser också att ny teknik kommer att möjliggöra större variation i sittställningar i fordon med ökad grad av automatiserad körning vilket skapar nya utmaningar. Ny sensorteknik och informationsteknik kommer samtidigt att erbjuda möjligheter till individ-anpassat och situations-anpassat skydd.

För att få ut den fulla potentialen av de nya tekniska landvinningarna krävs nya avancerade metoder och verktyg för virtuell krockprovning. Det innefattar bland annat datormodeller av människan som kan anpassas så att de kan representera varje trafikantkategori (kvinna/man, ung/äldre, lång/kort, tung/lätt, med mera).

Denna presentation är avsedd att ge en kort inblick i det pågående arbetet i EU-projektet VIRTUAL: Open Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety. Project ID: 768960-2, https://projectvirtual.eu

Collapse
Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.5 - Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt i Sverige, även om det finns stora utmaningar kvar vad gäller oskyddade trafikanter. Det finns också indikationer på att trafiksäkerheten är ojämnt fördelad där vissa grupper av oskyddade trafikanter har en betydligt sämre trafiksäkerhetssituation än andra.

Hittills har främst åldersskillnader vad gäller trafiksäkerhet studerats, men även kvinnor och män har olika trafiksäkerhetssituation och upplever även risker olika då de vistas i trafiken. Stora skillnader i olycksinblandning kopplat till kön konstaterades bland annat i en studie av försäkringsbolaget If från 2011. If:s utredning visar att i 77 % av kollisionsolyckorna där fotgängare varit påkörda var föraren en man, men samtidigt utgörs ca 60 % av de påkörda fotgängarna av kvinnor. Det ger signaler om en ”maktförskjutning” mellan män och kvinnor i trafiken, där kvinnor oftare blir påkörda medan män oftare är den som kör på.

Det ser också ut att finnas en ojämn fördelning av vilka grupper som adresseras av trafiksäkerhetsåtgärder. Det finns indikationer på att områden som ”hörs mindre”, vilket ofta är socioekonomiskt svaga områden med en hög andel utlandsfödda medborgare, också tilldelas färre åtgärder. Samtidigt vet vi väldigt lite om denna (för)fördelning. Det finns alltså ett behov av att applicera genusperspektiv och rättvisesnöre på trafiksäkerhetsarbetet.

I ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden är syftet att analysera hur trafiksäkerhetssituationen för olika grupper ser ut ur ett genusperspektiv med fokus på trafiksäkerheten för gående och cyklister utifrån kön. Syftet är också att analysera hur investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder fördelar sig mellan olika områden i kommuner. Målet är att belysa trafiksäkerhetsarbetet utifrån ett genus- och rättviseperspektiv och att formulera råd för hur trafiksäkerheten kan bli bättre fördelad.

Metod

En litteraturgenomgång har gjorts för att sammanställa kunskapsläget vad gället trafiksäkerhetssituationen för olika grupper utifrån ålder, kön, etnicitet och socioekonomi.

För att djupare studera könsskillnader i trafiksäkerhetssituationen gjordes en olycksanalys. Olycksdata bestod av information från 467 olyckor mellan fotgängare och personbil, respektive 1071 olyckor mellan cyklist och personbil, där ägaren av bilen haft sin trafikförsäkring i If (If classic/IMF/Volvia) vid olyckstillfället. Olycksdata har även hämtats från STRADA för singelolyckor med fotgängare respektive cyklister under samma period. Olycksdata för kvinnor respektive män i olika åldersgrupper har ställts i relation till uppgifter om exponering från RVU Sverige för att analysera risk.

I en annan del av projektet har två kommuner utgjort case: Göteborgs stad respektive Lunds kommun. Genom uppgifter om genomförda trafiksäkerhetsåtgärder och data om socioekonomi och dagbefolkning har analys gjorts av hur investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder fördelar sig mellan olika områden och grupper i kommunen. Inom ramen för ett examensarbete av Jesper Larsson gjordes under våren 2019 även en studie i Huddinge kommun om hur kommuninvånarnas synpunkter på trafiksäkerhet, olyckor med oskyddade trafikanter och kommunens åtgärder sammanfaller.

Resultat och slutsats

När detta abstract sammanställdes var litteraturgenomgången avslutad, men olycksanalys och fördelningsanalys i kommunerna pågick fortfarande. Resultat från analyserna kommer att sammanställas till en expertworkshop som planeras i okt/nov 2019. Slutrapporten från projektet finns färdig i december 2019.

Collapse