K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Studion (150) Cykling och gångtrafik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Room
K&K, Studion (150)
Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.1 - FOGA-projektet  – Hur skapar man fossilfria och multimodala transportkedjor?

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Projektet FOGA (Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö) har vidareutvecklat Stockholms stads lösning för masshantering i Norra Djurgårdsstaden (NDS). Projektet har genomförts med finansiering från Naturvårdsverkets program Stadsinnovationer av Ecoloop, LTU, Stockholms stad, Volvo och Bellmans Åkeri & Entreprenad. Utgångspunkten har varit NDS samordnad masshantering och masslogistikcenter (MLC). Syftet har varit att kartlägga befintliga och utveckla nya dellösningar och knyta dem samman till en multimodal, på sikt fossilfri transportkedja. Projektet omfattar en demonstration av en tyngre lastbil (HCT City), en förstudie om alternativ för förnybara bränslen i transportkedjan och en kunskapssammanställning om kommunala styrmedel för fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor.

Metod

Effektivare lastbilstransporter demonstrerades med en femaxlad lastbil med 39 tons bruttovikt enligt finländsk standard. Transporteffektivitet och koldioxidutsläpp mättes, användbarheten utvärderades och mätning av vägslitage genomfördes på en testbana med en optisk mätning. En handlingsplan för övergång till fossilfria bränslen togs fram utifrån en rimlighetsbedömning där ett antal faktorer som kostnader, ledtider och tillgång till bränslen vägdes samman. Styrmedel som fungerar kartlades genom litteraturstudier och intervjuer.

Resultat och slutsats

Resultaten från demonstrationen med HCT City -lastbilen är lovande. Lösningen är tekniskt mogen, har bra användbarhet och besitter rätt använd en stor potential att öka transporteffektiviteten och minska utsläppen i urbana transporter. Vägslitagemätningen visade att en längre testperiod med årstidsvariationer behövs för att kunna utvärdera slitaget i verklig miljö. Hinder för förverkligande är regelverket där bärighetsklass 4 inte tillämpas i urbana miljöer.

En handlingsplan för omställning till fossilfria transportkedjor i NDS masslogistiksystem togs fram- Den rekommenderar en stegvis övergång till förnybara bränslen. Val av förnybara drivmedel är en komplex fråga eftersom flera tekniska, logistiska, tillgångsrelaterade och hållbarhetsmässiga dilemman behöver lösas. Detta gäller både för lastbilar och för fartyg. Det pågår flera parallella utvecklingslinjer för att ersätta de petroleumbaserade bränslena, och troligtvis kommer flera olika drivmedel användas för olika ändamål i framtiden. Flera lösningar som håller på att utvecklas har inte nått teknisk mognad i dagsläget. Därför rekommenderas att den planerade sjötransportlösningen först implementeras med befintliga fartyg för att få till en fungerande logistiklösning. Upphandlingen av sjölogistikleverantören ska utformas så att minskning av koldioxidutsläpp ger leverantören bonus. På det sättet uppmuntras bränslebyte till förnybara alternativ som kan användas utan ombyggnation av fartyg, och då är HVO som ett lättillgängligt alternativ för det första steget. I andra steg när sjölogistiksystemet har testats och fungerar kan en ny upphandling med mer miljöanpassat fartyg genomföras.

Kommunala styrmedel för minskad klimatpåverkan från masstransporter kartlades och goda exempel från tre kommuner, Stockholm, Helsingfors och Tyresö togs upp. Stockholms stad tillämpar i NDS ett dynamiskt inköpssystem för transporter av schaktmassor, och det möjliggör ökad återanvändning och minskade transporter. Helsingfors stad har utvecklat ett aktivt och systematiskt arbetssätt för masshantering som omfattar hela samhällsbyggnads- och planeringsprocessen. Man har minskat transporterna, utsläppen och kostnaderna och 10-faldigat återanvändningen av schaktmassor. Tyresö kommun har tagit fram en strategi för lokal masshantering som är kopplad till kommunal planering och tillämpad strategisk partnering för att drifta den lokala masshanteringsytan. Utöver minskningen av transporter och utsläpp har detta resulterat i markanta kostnadsbesparingar för kommunen.

Collapse
Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.2 - Transport av berg från tunnelbanebygget vid Blasieholmen

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Byggandet i städer genererar stora mängder massor, som till exempel jordmassor och berg. Dessa massor kräver i de flesta fall transport ut ur staden, för att sedan hanteras eller deponeras. I Stockholms innerstad råder för transporter BK2-klassning med undantag för de stora genomfartslederna. Det tillsammans med stadens regler begränsar lastvikten till 10-11 ton, samt fordonslängden till 12 meter.

Under 2019 börjar arbetet med utvecklingen av tunnelbanenätet i Stockholm, där stora mängder berg kommer att lastas ut runt om i regionen. Bland annat kommer man att använda en arbetstunnel som är kvar från tidigare tunnelbaneutbyggnad, denna ligger på Blasieholmen i Stockholm. Här kommer cirka 4200 ton berg att lastas ut i veckan under 2,5 års tid. Med andra ord kommer cirka 400 lastbilar i veckan att transportera bort berg från Blasieholmen under perioden, under förutsättningen att transporterna kommer att bestå av BK2-fordon med en maxlängd av 12 meter.

Platsen på Blasieholmen innehåller en kaj vilken FUT, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, och Stockholms stad funnit intressant att utreda för utlastning av berget från tunneldrivningen till sjötransporter. Ecoloop fick därför i uppdrag att hitta den samhällsekonomiskt bästa metoden för att transportera bergmaterial från Blasieholmen samt utforma ett beslutsunderlag som belyser för- och nackdelar med vägtransport respektive sjötransport med hänsyn till kostnad, miljöeffekter, störningar och risker.

Metod

Ett systemanalytiskt angreppsätt har använts, avgränsningen är transportkedjan från sprängning av bergmaterial till dess ankomst hos täkt eller slutkund. Möjliga transportkedjor har utvärderats och jämförts i en scenarioanalys. I studien har kostnader, potentiella projektrisker samt samhällsekonomisk belastning som uppstår i transportkedjans olika moment utvärderats. Scenarierna har ställts upp med ett noll-scenario som representerar det troliga nuläget, lastbilstransport från Blasieholmen.

Arbetet har också utgått från tidigare underlag framtagna i FUT:s regi, kompletterat med intervjuer. Dessa underlag och intervjuer används för att utreda möjliga metoder för hantering av berg och lastningsmöjligheter till sjötransport, för utredning av möjliga fartygs- eller pråmtyper samt möjliga mottagare av bergmaterial.

Resultat och slutsats

På Blasieholmen är det svårt att ordna plats för upplag, krossar och sorteringsverk vilket påverkar hanteringen på platsen och vilken utrustning som kan användas. Samtidigt är det ett tätbebyggt område med känsliga närliggande verksamheter och betydande trafikträngsel. ÅF har utrett bullernivåer för lastning av berg från hjullastare på kaj ner i lastutrymmet, beräkningarna visar att denna typ av lastning teoretiskt kan klara riktvärdena.

Bedömningen är att berget behövs för byggande i Stockholm eller Mälardalen, och därför har relativt korta avstånd för sjötransport studerats baserat på hamnar och kajplatser i Mälaren. Vad gäller kostnadsbild samt energi- och klimateffekter är logistikkedjans upplägg avseende bland annat antal omlastningar central. Även utbudet av sjötransporter vid ett specifikt tillfälle påverkar kostnader och utsläpp.

Collapse
Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.3 - En struktur för att mäta påverkan av byggtrafik i stadsmiljö

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Byggtransporter utgör 20% av den godstrafik som sker på våra vägar (Sveriges Byggindustri, 2010). Om byggtransporterna inte hanteras rätt skapar detta störningar i form av (CIVIC, 2018):

Ökad trängsel, CO2- och NOx-emissioner, buller och vibrationer som effekt.

Ökade risker för olyckor när tunga transporter måste samsas med cyklister och gångtrafikanter på liten yta.

Omarbeten och renovering av infrastruktur pga. att byggtransporterna använder vägar med för låg bärighet eller parkerar på gräsytor och cykelbanor.

Det Vinnova finansierade projektet Störningsfri stad har målet att öka hållbarheten, tillgängligheten och mobiliteten för alla människor som lever och arbetar i staden under byggtid samt öka effektiviteten i byggprojekt genom att minska påverkan av och antalet byggtransporter i staden. Syftet med projektet är att utveckla ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen. Där två delresultat är:

1) En metodik för att uppskatta byggtrafikflöden

2) Modeller för att estimera byggtrafikpåverkan i staden baserade på olika data källor

Syftet med denna presentation är att presentera den metodik vi har tagit fram för att uppskatta byggtrafikflöden innehållande en struktur för hur man kan identifiera databehov och datakällor för byggtrafik och de störningar de genererar för olika aktörer. Det finns ett behov av göra detta eftersom traditionella simulerings- och analystekniker kan inte modellera den inneboende komplexiteten i system inom områden såsom stadsbyggnad p.g.a. låg datakvalitet. ”Internet of Things” har har öppnat upp nya möjligheter att samla in information om komplexa och beroende system såsom byggarbetsplatser i städer på ett automatiserat sätt, vilket gör att tiden är mogen för att skapa en bättre bild av hur byggprojekt påverkar medborgarna.

Metod

För att samla in information har intervjuer och workshop med olika intressenter i bygglogistikfrågan genomförts såsom trafikplanerare, stadsplanerare, beställare, entreprenörer och tekniska verken. Vidare har vi med hjälp av konceptuell modellering utvecklat metodiken genom att strukturera datakällorna och databehovet i geografisk relation till byggarbetsplatsen och de vägar som byggtrafiken tar.

Resultat och slutsats

Metodiken bygger på att varje byggprojekt kan delas in i tre zoner. Zon 1 är själva byggarbetsplatsen och den trafik som sker i form av att material ska lossas, lassas och förflyttas på arbetsplatsen. Zon 2 är området i närheten av byggarbetsplatsen, dvs ett par hundra meter runt omkring staketet, som innefattar t.ex. kvarboende hyresgäster eller inflyttande hyresgäster i området. Zon 3 är övriga staden som transporterna behöver passera för att komma fram till byggarbetsplatsen, vilket påverkar tredje man, dvs kommunens invånare. För varje zon har det identifierats vilken typ av data som behöver samlas in för att kunna uppskatta byggtrafikpåverkan, vilken typ av sensorer som behövs för att samla in denna data och vilka av dessa sensorer som finns idag respektive behöver utvecklas/installeras. T.ex. kan vi visa att det idag saknas incitament hos byggbolagen att följa upp mängden transporter och transportvägar. Vidare finns möjliga datakällor i trafikljus, parkeringshus och hotspots och byggtrafikpåverkan kan mätas t.ex. slang eller radarmätningar i Zon 2 och 3. Före och efter påverkan på t.ex. NOx och buller i Zon 1 och Zon 2 bör också göras.

Collapse
Effektiva tunga transporter i urban miljö Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.6.4 - Beslutsfattande för en störningsfri stad

Room
K&K, Studion (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Många gånger tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som en tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas. Att detta sker med ett minimum av störningar är dock av stor vikt för stadens attraktivitet. Målet med det Vinnova-finansierade projektet Störningsfri stad är att öka hållbarheten, tillgängligheten och mobiliteten för alla människor som lever och arbetar i staden under byggtid samt öka effektiviteten i byggprojekt genom att minska påverkan av och antalet byggtransporter i staden. För att nå detta krävs att kommunernas förmåga att trafikplanera för kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtrafik stärks, samt att kunskap utvecklas om nya typer av åtgärder, scenarier och beteendeförändringar för att hantera de konfliktsituationer som uppstår. Syftet här är att presentera vårt inledande arbete kring koordinerad och integrerad planering av urbana byggprojekt.

Metod

Baserat på en framtidsworkshop och ett antal gruppintervjuer presenterar vi en detaljering av de hinder som finns för att hantera byggtrafiken i dagens arbetssätt inom kommunerna, samt en vision av hur ett framtida planeringsverktyg bör designas för att stötta de olika aktörerna i arbetet med att skapa överblick av och samsyn kring kommande byggprojekts trafikpåverkan. I framtidsworkshopen deltog totalt åtta personer med olika positioner inom stadsplanering och trafikplanering i tre kommuner, samt fastighetsägare/beställare. Gruppintervjuerna har inkluderat trafikplanerare från tre kommuner.

Resultat och slutsats

Det stora problemet inom kommunernas bygglogistik-planering idag är att det finns ett antal hinder. De finansiella, policy-relaterade och organisatoriska hindren för förändring gällande bygglogistik-planering är de många aktörerna, de långa tidsramarna och att bygglogistik är en ny fråga (Langley, 2016). Det finns också en oklarhet kring vilken aktör både utom och inom kommunen som äger frågan och vad man har rätt att fatta beslut om. Vidare finns målkonflikter mellan olika aktörer, vilka är t.ex. att staden vill minimera antalet transporter medan byggherrarna vill ha ett snabbt byggförlopp och så få störningar som möjligt och entreprenörerna vill ha fungerande materialförsörjning med fritt bestämmande över transporterna.

Resultaten i projektet visar att dessa svårigheter gör att kommunerna, framförallt de som håller på med långsiktig och kortsiktig trafikplanering, efterfrågar verktyg för koordinerad planering som kombinerar information om planerade byggen med trafikprognoser. Detta för att kunna hantera de trafikstörningar och sekundäreffekter av trafikstörningar som uppkommer i samband med att ett eller flera byggprojekt håller på samtidigt.

Förutom att vara ett verktyg för trafikplanerarna i deras vardagliga arbete visar resultaten i projektet att ett verktyg för koordinerad planering som tar fram olika scenarier kunna skapa god grund för gemensamt samarbete och diskussion mellan de olika aktörer som är involverade i olika aspekter i byggplaneringen. Gemensam förståelse för de olika störningar och problematiker som olika aktörer ser skapar förutsättningar för att kunna lösa de problematiker som uppkommer i planeringen och är någonting som många tycker saknas idag.

Collapse