K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Kulturen (120) Cykling och gångtrafik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Room
K&K, Kulturen (120)
Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.1 - Smarta gator

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” lösningar.

- Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter

- Digitaliseringen skapar möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna.

- Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll.

- Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster.

- Segregationen måste minska och där kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar.

Det pågår dock ett intensivt arbete med utveckling av nya gatutyper världen över. I USA har man kommit särskilt långt både när det gäller gatuutformning och analys av hur gatorna kan komma att påverkas av självkörande fordon. Organisationen NACTO (www.nacto.org) har tagit fram ”Urban Street Design Guide” som har blivit standard i amerikanska storstäder och USA:s trafikmyndighet, samt rapporten ”Blueprint för Autonomous Urbanism” som visar hur framtidens gator kan omvandlas och anpassas för självkörande fordon. I Sverige finns VGU (Vägar och gators utformning), GCM-handboken och TRAST (Trafik för attraktiv stad), som inte längre är aktuella i och med teknikskiftet mot smarta städer. Varken VGU, kommunal VGU, GCM eller TRAST beskriver tydligt hur gatan bör utformas i sin helhet med hänsyn till alla funktioner, i jämförelse med exempelvis Urban Street Design Guide, som har börjat spridas i svenska trafik- och stadsplanerarkretsar. Flera stora trafik- och stadsbyggnadsprojekt planeras i svenska städer där nya gator ska byggas och där vägar ska omvandlas till gator. Här behövs vägledning och en både kort- och långsiktigt framtidstänk så att projekten successivt kan bli utformade på ett smart sätt.

Metod

I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare.

Resultat och slutsats

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation:

Projektet ska:

- Sammanställa kunskap och erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen ombyggda gator.

- Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, och brukare.

- Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska och konstruktiva hållbarhet

- Ta fram en simulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg

- Ta fram en guide för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Collapse
Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.2 - Sveriges smartaste gator

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Våra städer består av 20-30 % av gator. Forskningsprojektet Smarta gator syftar till att ta fram metoder för att analysera multifunktionella gator som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation av gator i våra städer. Förändringar i samhället som pågår just nu; digitalisering, nya typer av fordon samt autonoma fordon, ställer nya krav på byggandet och förvaltandet av vår infrastruktur.

Delmomentet Sveriges smartaste gator är en studie för att studera hur smarta de gator som byggs i Sverige idag egentligen är. Vilka krav tillgodoses när dagens infrastruktur i städerna byggs om? Vilka trafikanter prioriteras och på vilket sätt? Hur framtidssäkra är gatorna som byggs och i vilka avseenden beaktas framtiden? Vilka är de krav som styr hur våra gator ses ut och hur hanterar kommunerna kraven som finns?

Metod

Studien har baserats på samverkan inom Vinnova-projektet där olika delar av projektet bidrar till en helhet. Sveriges smartaste gator har undersökts genom djupstudier av ett antal gator runt om i Sverige. Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstepersoner för de aktuella gatorna. De kommuner som medverkar har nyligen genomfört ombyggnationer av gator i stadsmiljö. Material från projektering och planeringsskedet studeras och tillsammans med information från intervjuerna är grunden för resultat och slutsatser.

Resultat och slutsats

De gator som byggs idag är resultatet av avvägningar mellan många olika intressen och behov. Studien visar på vad som prioriteras och vilka funktioner som nedprioriteras när gator byggs om. Ofta föregås en ombyggnad av en dialog med allmänhet och direkt berörda parter. Studien visar att det är en lång process från idé till färdigt resultat. De gator som byggs om idag planerades och utformades för flera år sedan. De långa ledtiderna innebär att det är de fakta och ideal som rådde för fem år sedan som ligger till grund för gatan utformning. Anpassning efter trender och utveckling i samhället tar alltså lång tid innan vi ser i den fysiska miljön.

I intervjuerna säger alla kommuner att dagens handböcker och kraven i VGU är svåra att följa i stadsmiljöer. De intervjuade uppger att de i huvudsak följer de råd och krav som finns med att det alltid måste ske anpassning till den unika platsen i en stad som gör att det inte går att följa rakt av. Likaså går det inte att kopiera lösningar från andra platser utan att göra platsanpassningar.

I presentationen kommer exempel på några av Sveriges mest nyligen ombyggda gator att presenteras. Slutsatserna omfattar reflektioner kring att integrera eller separera transportslagen, effektivt nyttjande/samnyttjande av ytor och hur det kan göras på en begränsad yta.

Collapse
Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.3 - Den mångfunktionella gatan

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Utvecklingen mot allt tätare städer kommer sannolikt leda till att många av våra gatumiljöer kommer användas till fler olika saker än idag. När mer ska få plats på mindre yta uppstår såväl nya möjligheter till socialt och ekonomiska utbytet, mer samordnad och kompakt teknisk infrastruktur men också ett behov av omdisponering av yta och prioritering som gynnar mer yteffektiva transportslag. Utvecklingen mot mer mångfunktionella gator kan också tänkas påskyndas av kommunala mål om stadsliv, nya tekniska system och inte minst krav på att gatorna i ökad grad blir en del av stadens ekologiska system och bidra till stadens klimatanpassning.

Metod

För att utvärdera hur mångfunktionella olika gator är har forskningsprojektet ”Smarta gator” utvecklat ett s k. ”gatufunktionsindex”. Gatufunktionsindexet ska användas som en indikator på mångfunktionalitet och användas som både analys-stöd av befintliga gator och designstöd vid framtagandet av nya smarta gator inom projektet.

I indexet har totalt 100 betydelsefulla funktioner identifierats. Indexet har utgått från sociala, trafikala, tekniska och ekologiska funktioner av värde för såväl platsen och staden som helhet. Urvalet har skett genom intern diskussion inom forskningsprojektet och med stöd av litteraturstudie inom fältet sociala funktioner. Till gatufunktionsindexet hör en manual som gör det enkelt att kartlägga en gatas värde från 1-100.

Resultat och slutsats

Under Transportforum kommer gatufunktionsindexet presenteras tillsammans med exempel på hur det använts i utvärderingen av olika gatumiljöer.

Collapse
Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.4 - Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator?

En systematisk vetenskaplig granskning av multifunktionella gator pågår inom ramen för forskningsprojektet "Smart Gator". Multifunktionella gator är gator som kan uppfylla många funktioner samtidigt; de är inte bara transportinfrastrukturer utan är också livliga och inkluderande av offentliga platser, bärare av ekonomisk utveckling och ekologiska korridorer som aktivt stöder ekosystemtjänster. Sist men inte minst stödjer de ett antal tekniska funktioner, inklusive gatu- och trafikbelysning, elkraft, signalisering etc.

Metod

3187 unika vetenskapliga artiklar filtrerades från två databaser (Web of Science och Scopus) med hjälp av en rad olika sökord. Termer anpassades för att bredda sökningen noggrant för att kunna inkludera litteratur från alla länder, och på så sätt undvika att endast, exempelvis, USA-baserad forskning används. I sökningen ingår endast vetenskaplig granskade artiklar som är publicerade under de senaste 10 åren då studieändamålet är en ganska ny utveckling och slutsatserna måste vara relevanta för nuvarande och framtida stadsplanering.

Resultat och slutsats

Den första screeningen av titlarna resulterade i en lista över 1653 titlar som skulle granskas för att komma fram till den slutliga uppsättningen av de vetenskapliga artiklar som ska läsas och syntetiseras. Nästan alla geografiska regioner är representerade, från USA (48) och Kanada (16), till olika europeiska länder (23), samt Australien och Nya Zeeland (7). Även Kina, Japan, Indien och andra asiatiska länder (26) men inte minst sydamerikanska (6) och afrikanska länder (7) är inkluderade. Från läsningen av de första 1000 sammanfattningar kan vi redan göra några intressanta preliminära observationer.

Begreppet multifunktionalitet verkar vara ganska nytt och även om det ibland antyds eller presenteras som en allmän vision av de framtida gatorna, har den inte systematiskt studerats. Endast i papper med fokus på ekologi används termen multifunktionalitet för att beskriva gröna gator där de tekniska, ekologiska, sociala och ekonomiska funktionerna avsiktligt kombineras.

Av de första 1000 artiklar bedömdes 590 artiklar vara mest relevant. Av dessa fokuserar 69 på framtida trender (t.ex. autonoma fordon, VANET); 277 har fokus på gatudesign; 144 kollar på effekter (ekonomi, ekologi, social) baserad på empiriska studier; 29 artiklar hänvisar till relaterade policys (t.ex. kompletta gator, säkra vägar till skolor); 28 refererar till eller introducerar relaterade index och certifieringssystem (t.ex. Smart Street Walk Score, Pedestrian Safety Index, Liveability Index, Healthy Development Index, Miljökvalitetsindex för cykel); resten, 43 artiklar, hänvisar till mer principiella och teoretiska papper som diskuterar allmänna idéer.

Baserat på de första 1000 artiklar kanvi göra en första profilering av forskningsfältet kring multifunktionella gator samt formulera inledande frågeställningar: vilka är de vanliga och/eller återkommande frågorna som studeras, vilka är de kluster av teman som kommer fram och vilka teman saknas? Nu återstår läsningen av de sista sammanfattningarna för att kunna sammanställa den fullständiga översikten. Och efter detta kommer vi att dyka djupt inom visa ämnesområde, som design-principer, index och empiriska studier för att sammanställa en detaljerad översikt inom dessa fält och stödja de andra delarna i forskningsprojektet.

Collapse
Smarta gator Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.4.5 - Trender och scenarier för framtidens gator

Session Name
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
15:30 - 17:00
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

I forskningsprojektet Smarta gator på KTH kommer nya gatutyper att tas fram under en treårs-period. En viktig utgångsunkt för projektet är vilka trender och scenarier som kommer att forma framtidens städer, transporter och gator.

Metod

En genomgång av de trendanalyser och scenariostudier nyligen genomförts om framtidens städer, transporter och gator visar på följande slutsatser. Dessa slutsatser lägger en viktig grund för forskningsprojektet Smarta gator på KTH.

Resultat och slutsats

Det finns trender och drivkrafter som begränsar möjligheterna i olika scenarier; energitillgång, klimat, miljö, ekonomi, samhälle, kultur sätter ramar för utvecklingen. Historien visar att samhällen kan i hög grad påverka stadens utformning och utveckling, med stöd i teknik och politik. Bilstaden byggdes och förverkligades med starka visioner, god ekonomi och lagstiftning. Digitalisering och elektrifiering möjliggör minskat bilberoende, mindre fordonstrafik och hälsosammare stadsmiljö, men det kräver offentlig reglering av transportsystemen och gaturummen. Utrymme måste ges till nya typer av fordon och delning av fordon och ytor i gaturummet. Transport och leverans av varor och gods på en gata kräver angöringsmöjligheter av en mångfald av fordon. Urbaniseringen ökar kraven på bättre miljö, livskvalitet, ekonomisk tillväxt, rättvisa, integration och inkludering, men det kräver offentlig reglering av transportsystemen och gaturummen. Givet dagens infrastruktur och fordonsflotta och resandekultur (Business as usual) så är trafikkaos och överbelastning ett högst sannolikt scenario. Politiska beslut, lagstiftning och handböcker på nationell och kommunal nivå är nödvändiga för att förändra städernas gatu-infrastruktur.

Collapse