K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

SF, Pelarsalen (120) Gods och logistik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Room
SF, Pelarsalen (120)
Moderators
Session Description
Sessionen inleds kort av Birgitta Thorslund
Utryckningskörning och digitalisering Digitalisering

10.3.1 - Träning av utryckningskörning i simulator

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Inom trafikutbildningen för utryckningsförare finns det olika utbildningsmoment som ej går att genomföra. Dessa moment begränsas på grund av lagar, bestämmelser eller säkerhetsaspekter. Framför allt handlar det om att kunna träna utryckningskörning i olika trafikmiljöer. Här finns många körmoment som tillsammans är viktiga för att få en helhet och att uppnå en trygg och säker körning. Exempel på dessa körmoment är planerad körning i tät trafik eller oförutsedda händelser (andra fordon, andra trafikanter eller djur mm) som plötsligt dyker upp.

Vi ser stora möjligheter att genom simulatorträning kunna skapa de olika situationer som kan inträffa under en utryckning. Här får man då möjligheten att under säkra och trygga förhållanden träna dessa händelser och direkt kunna utvärdera var och ens agerande.

Metod

Vi kommer under hösten 2019 att genomföra ett projekt med syfte att undersöka om kör-simulatorträning är ett verktyg för att öva och träna utbildningsmoment som annars inte går att genomföra i skarp trafikmiljö och på så sätt höja kompetensen gällande framförandet av ambulans under utryckningkörning hos ambulanspersonalen.

I samband med våra introduktionsutbildningar kommer våra medarbetare få genomföra vissa utbildningsmoment i simulator som sen kommer att jämföras med andra referensgrupper bestående av nya medarbetare samt medarbetare med längre erfarenhet. Utvärdering och mätning kommer att ske via enkäter samt tester av stressfysiska parametrar som bl.a. puls och blodtryck.

Resultat och slutsats

Projektets mål och tillika vårt övergripande trafiksäkerhetsmål är att arbeta för att få bort de risker som finns i samband med att köra ambulans såväl vanlig körning som under utrycknings-körning. Detta ska leda till att vi uppnår en nollvision gällande trafikolyckor, tillbud och att förhindra ohälsa och skador på personal, patienter samt medtrafikanter.

Collapse
Utryckningskörning och digitalisering Digitalisering

10.3.2 - Ett fordonsgränssnitt med varning för annalkande utryckningsfordon

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

När utryckningsfordon behöver ta sig fram så snabbt som möjligt i trafiken används sirener och blåljus för att påkalla övriga trafikanters uppmärksamhet, så att de kan lämna fri väg. Syftet är alltså att öka framkomligheten för det utryckande fordonet. Utöver sirener och blåljus finns sedan länge RDS (Radio Data System) med TA (Traffic Announcement, trafikmeddelande) för att genom bilradion rikta meddelanden till trafikanterna om att utryckningsfordon är på väg. Ett problem med RDS är dock att trafikmeddelandet når många fler än de som befinner sig i utryckningsfordonets färdväg. Det medför i sin tur att de allra flesta trafikmeddelanden som en trafikant hör i själva verket är "falsklarm" som inte behöver beaktas. Risken blir då stor att trafikanterna ignorerar de meddelanden som berör dem.

Detta försök testade potentialen av ett nytt system för trafikmeddelanden kallat EVAM Transmit (av Emergency Vehicle Approaching Message). EVAM Transmit skickar ut en RDS-signal till de fordon som befinner sig framför utryckningsfordonet. Det innebär att i princip enbart de fordon som behöver ge fri väg får meddelandet, och att det därmed blir väldigt få falska alarm. Försöket genomfördes i bilsimulator och testade hur mycket tidigare föraren i mottagande fordon uppmärksammade att det kom ett utryckningsfordon när EVAM Transmit gav signal i bilens informationssystem, jämfört med när ambulansen närmade sig med enbart sirener och blåljus. Två olika varianter av gränssnitt för EVAM Transmit jämfördes dessutom.

Metod

Elva personbilsbilförare deltog, i en stationär bilsimulator. De fick först köra en träningssträcka för att vänja sig vid simulatorkörning.

Deras uppgift var att köra som de skulle göra i verkligheten, vilket innefattar att ge fri väg för utryckningsfordon i samma färdriktning. Försöket hade tre betingelser.

Den första betingelsen, för samtliga, var ambulansutryckning med enbart sirener och blåljus, men utan EVAM Transmit.

Den andra och tredje betingelsen var ambulansutryckning med sirener och blåljus samt meddelande från EVAM Transmit, i två olika utföranden (antingen enbart i bilens instrumentkluster, eller dessutom på en större skärm berdvid).

Avståndet från ambulansen fram till det mottagande fordonet när det mottagande fordonet gick ut i vägrenen mättes. Dessutom skattade förarna sina preferenser för gränssnitten.

Resultat och slutsats

Resultaten visade att förarna verkade upptäcka tidigare att ambulansen närmade sig när de fick förvarning genom EVAM Transmit jämfört med när de bara kunde höra sirenerna och se ambulansen i backspegeln. Dock beror en del av den uppmätta skillnaden troligtvis på att de blev mer uppmärksamma på ambulansen efter att ha blivit ikapp- och omkörda den första gången.

De två olika varianterna på gränssnitt för EVAM Transmit gav ingen signifikant skillnad. Skattningarna på preferenser och attityder till gränssnitten påvisade god acceptans och att deltagarna skulle uppskatta att ha motsvarande funktionalitet i bilkörning i verklig trafik.

Förslag till fortsatta studier och resultat från ett annat, ännu inte påbörjat, experiment i samma projekt kommer också att presenteras.

Collapse
Utryckningskörning och digitalisering Digitalisering

10.3.3 - Erfarenheter av att använda simulatorer i utbildning av utryckningsförare. Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus.

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Varje blåljusorganisation har i uppdrag att utbilda och kompetenssäkra sin respektive personal i utryckningskörning. Utbildningarna ser lite olika ut vad gäller omfattning och tidsupplägg sett till organisation och område. Generellt sett innehåller utbildningarna teori, avancerad körning och någon form av examination. En brist i konventionella utbildningar är att det inte går att öva fullt ut i realistiska miljöer. Det är varken tillåtet eller lämpligt att använda civila trafikmiljöer som övningsarenor.

Metod

Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus har sedan 10 år använt simulatorer i sin utryckningsförarutbildning. Man ser simulering som ett sätt att bättre kunna förbereda sin personal på de risker och konsekvenser som väntar efter genomförd utbildning. Grunden i simulatorutbildningen är ett relativt enkelt program som från början var en utbildning i sparsam körning, ECO2-trainer. Man såg en tydlig synergi mellan sparsam körning och mjuk, patientfokuserad, körning och dessutom de vinster i effektivitet och säkerhet som följer av god avsökning och planering.

Resultat och slutsats

I olika projekt har man också utvecklat och testat ren utryckningskörning i simulerade miljöer. Här är man ännu inte framme vid ett fullt utvecklat system. Orsaken till detta är att det i Sverige ännu inte finns några fullt utvecklade simuleringsprogram som motsvarar de krav man ställer. Erfarenheterna man dragit av det arbete som gjorts pekar ändå mot att simulerad utryckningskörning ger enastående möjligheter att träna på det farliga i en ofarlig miljö.

Collapse
Utryckningskörning och digitalisering Digitalisering

10.3.4 - Traffic flow sorting for EVs and its application to optimal routing

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Emergency services are critical to the general public in saving lives and avoiding property loss. However, the occurrence of accidents such as fire and traffic collisions are highly stochastic and usually unpredictable. This leads to a longstanding challenge: how to provide timely help with short notice after accidents. One key approach in addressing this challenge is to ensure the rapid response and available service of Emergency Vehicles(EVs).

Metod

In this paper, we propose a traffic flow sorting algorithm to provide priority for EVs at normal road sections through cooperative driving of normal vehicles. In the proposed method, normal vehicles in the target road section will be divided into several platoons. For each platoon, a searching and integer linear programming based algorithm is applied to optimally transform the platoon permutation so that one lane will be cleared for the arriving EV. We also developed a framework for deciding the sorting sequence among successive platoons.

Resultat och slutsats

Case studies show that with the proposed algorithm, emergency vehicles can proceed with the highest reliable speed, and also the influence on normal traffic flows is minimized. We also demonstrate the benefits of the sorting algorithm in providing optimal routing paths for EVs.

Collapse
Utryckningskörning och digitalisering Digitalisering

10.3.5 - Körsimulatorer och utryckningskörning: Erfarenheter från en förstudie

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Risken för olyckor i samband med utryckningskörning för polis, ambulans och räddningstjänst är stor. Trots den lagstadgade skyldigheten för övriga trafikanter att lämna fri väg för utryckningsfordon inträffar ofta incidenter som kan ha sin förklaring i trafikmiljön i kombination med höga hastigheter, övriga förares bristande uppmärksamhet eller i deras oväntade och ibland oönskade beteende. Denna studie är därför inriktad huvudsakligen på två delområden: Det ena handlar om att kartlägga behovet av att säkert kunna träna utryckningskörning. Det andra området handlar om att utreda på vilket sätt träning av utryckningskörning i körsimulator kan nyttjas som metod för att förebygga incidenter och olyckor.

Metod

Olyckor som involverar fordon under utryckningskörning har analyserats. Fokusgrupper med utryckningsförare har hållits där förarna har diskuterat olycksprevention och simulatorträning.

Resultat och slutsats

Resultaten innebär en kartläggning av vilka olyckstyper och olycksorsaker som förekommer i samband med utryckningskörning. Vidare ges en bild av vad utryckningsförarna själva ser som risker och hur körsimulatorer kan användas i förarutbildningen som ett hjälpmedel för att träna på riskfyllda situationer och omständigheter.

Collapse