K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

SF, Pelarsalen (120) Gods och logistik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Room
SF, Pelarsalen (120)
Hur optimerar vi nyttan med digitalisering, uppkopplade tjänster och fordon? Digitalisering

10.4.1 - Introduktion till projekten NordicWay 1, 2 och 3

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Denna presentation syftar till att introducera NordicWay projekten och hur de passar in i det arbete som pågår i Sverige, Norden och Europa för att ta fram tjänster för uppkopplade tjänster och fordon.

Allt fler fordon på våra svenska och europeiska vägar är uppkopplade och förväntningarna på framtidens trafik är att den är uppkopplad, datadriven och tjänstebaserad. Dessutom kommer den att vara automatiserad i olika grad. Mycket arbete pågår, både inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att implementera uppkopplad trafik. NordicWay projekten (NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt där myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och utvärdera olika uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay över 50 olika aktörer inom Norden och fler aktörer tillkommer.

Inom NordicWay projekten har Trafikverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information om t.ex. tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning.

Metod

Inom projektet har de Nordiska Trafikverken tillsammans med framförallt fordons- och telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela information mellan olika aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia (dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle approaching m.fl.

Resultat och slutsats

I denna presentation kommer projektens syfte, mål och arbetssätt att presenteras och därutöver kommer de tjänster som har utvecklats i samverkan mellan Trafikverket och industrin att presenteras. Fokus kommer att ligga på att redogöra för hur tjänsterna är uppbyggda och vilka effekter de har samt vilka samhällsnyttor de förväntas bidra till. De tjänster som kommer att redovisas är EVA (Emergency Vehicle Approaching), TTG (Time To Green), GLOSA (Green Light optimization), Dynamic access control of designated infrastructure, Smart routing based on infrastructure policy (Geofencing) och RWW (Road Works Warning).

Collapse
Hur optimerar vi nyttan med digitalisering, uppkopplade tjänster och fordon? Digitalisering

10.4.2 - Trafikverkets roll i det uppkopplade transportsystemet

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Denna presentation syftar till att redogöra för Trafikverkets arbete med ITS med fokus på uppkopplade fordon och tjänster.

Allt fler fordon på våra svenska och europeiska vägar är uppkopplade och förväntningarna på framtidens trafik är att den är uppkopplad, datadriven och tjänstebaserad. Dessutom kommer den att vara automatiserad i olika grad. Mycket arbete pågår, både inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att implementera uppkopplad trafik. NordicWay projekten (NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt där myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och utvärdera olika uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay över 50 olika aktörer inom Norden och fler aktörer tillkommer.

Inom NordicWay projekten har Trafikverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information om t.ex. tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning.

Metod

Inom projektet har de Nordiska Trafikverken tillsammans med framförallt fordons- och telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela information mellan olika aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia (dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle approaching m.fl.

Resultat och slutsats

Trafikverket står inför en stor omvandling när allt mer av trafiken blir uppkopplad och självkörande. Detta förväntas möjliggöra ett säkrare, grönare och effektivare transportsystem men ställer också nya utmaningar på Trafikverket som organisation. Trafikverkets ledande roll i NordicWay projekten är en del i det arbete man utför för att förbereda sig för dessa nya utmaningar. Presentation kommer att redogöra för konkreta aktiviteter inom Trafikverket med även diskutera Trafikverkets roll som tjänsteleverantör och dess roll som både brukare och förmedlare av data.

Collapse
Hur optimerar vi nyttan med digitalisering, uppkopplade tjänster och fordon? Digitalisering

10.4.3 - Koncept för datautbyte – High Level Data Task Force

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

I denna presentation beskrivs det koncept för datautbyte som tagits fram av en arbetsgrupp kallad High Level Data Task Force och som etablerades vid det Europeiska ministermötet om uppkopplade och automatiserade fordon i Amsterdam i februari 2017. Arbetsgruppen har bestått av fyra fordonsleverantörer, två tjänsteleverantörer, sex medlemsländer/väghållare och två intresseorganisationer. Det betyder att representation finns från alla relevanta typer av aktörer.

Konceptet från HL Data Task Force kan bidra till och bredda den utveckling som NordicWay-projekten jobbat fram och planen är att vi inom NordicWay3 ska ta till oss och prova detta koncept i en större skala.

HL Data Task Force etablerades för att skynda på implementationen av ITS-direktivets akt c (EU886/2013), som bl.a. innebär att trafiksäkerhetsrelaterade tjänster ska vara fria för trafikanter i Europa. Ett syfte är också att öppna upp utnyttjandet av fordonsgenererade data. Enorma mängder data samlas in redan idag, men de nyttjas ännu i väldigt liten omfattning.

Metod

Konceptet bygger på en distribuerad lösning där varje ingående aktör etablerar en egen accesspunkt varifrån andra aktörer kan nå data. Aggregering och förädling av data görs i första hand av aggregatörer och tjänsteleverantörer. Det är upp till varje part att välja om man vill ta in rådata från många fordonsleverantörer eller om man vill ta in aggregerade och förädlade data från en aggregatör. Tekniskt bygger konceptet på fordonsindustrins ”Extended Vehicle Concept”, användning av fordonsleverantörernas backend-system och mobilnätskommunikation.

Resultat och slutsats

I samband med ITS-kongressen i Eindhoven i juni -19 lanserades en ettårig Proof of Concept och ett MoU skrevs under. Det har gett upphov till mycket stort intresse och förnärvarande finns en kö på ca 20 nya aktörer som vill ansluta sig. De kommersiella aktörerna ser potentialen i att få till ett koncept där inte bara säkerhetsrelaterade data kan utbytas utan alla typer av trafik- och transportdata. Konceptet som tas fram inom HL Data Task Force har potential att ge millioner trafikanter och fordon förbättrad trafikinformation inom några få år.

Inom den lanserade PoC analyseras tekniska, organisatoriska, affärsmässiga och juridiska aspekter för att en långsiktigt hållbar lösning ska kunna etableras. Framförallt gäller det att komma fram till avtal mellan parterna som är affärsmässigt hållbara och juridiskt acceptabla för parterna. Inom PoCn tas inga avgifter ut från några parter, men långsiktigt kan det förändras.

Collapse
Hur optimerar vi nyttan med digitalisering, uppkopplade tjänster och fordon? Digitalisering

10.4.4 - Renare, smartare och säkrare med uppkopplade lastbilar

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Denna presentation syftar till att redogöra för Scanias arbete med uppkopplade fordon och tjänster och hur de ser att deras roll förändras allteftersom transportsystemet förändras.

Allt fler fordon på våra svenska och europeiska vägar är uppkopplade och förväntningarna på framtidens trafik är att den är uppkopplad, datadriven och tjänstebaserad. Dessutom kommer den att vara automatiserad i olika grad. Mycket arbete pågår, både inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att implementera uppkopplad trafik. NordicWay projekten (NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt där myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och utvärdera olika uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay över 50 olika aktörer inom Norden och fler aktörer tillkommer.

Inom NordicWay projekten har Trafikverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information om t.ex. tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning.

Metod

Inom projektet har Scania tillsammans med de Nordiska Trafikverken samt fordons- och telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela information mellan olika aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia (dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle approaching m.fl.

Resultat och slutsats

Fordonsindustrin står inför sin kanske största omvandling på 100 år då vi går mot ett uppkopplat, självkörande, elektrifierat och tjänstebaserat transportsystem. Förhoppningen är att detta ska leda till säkrare, grönare och effektivare fordon och transporter men också att det ska minska kostnaderna för transportörerna. Samtidigt innebär det att Scanias kärnverksamhet som fordonstillverkare nu måste breddas vilket kräver nya samarbeten och nya affärsmodeller. Scanias roll i NordicWay projekten är en del i det arbete man utför för att förbereda sig för dessa nya utmaningar.

Presentationen kommer att redogöra för pågående initiativ på Scania och hur man jobbar med framförallt uppkopplade fordon och tjänster men kommer även att diskutera Scanias roll i framtidens transportsystem. Presentationen utgör en grund för fordonsindustrins perspektiv till paneldiskussionen.

Collapse
Hur optimerar vi nyttan med digitalisering, uppkopplade tjänster och fordon? Digitalisering

10.4.5 - Potentialen för ITS ur ett urbant perspektiv

Room
SF, Pelarsalen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Denna presentation redogör för hur Stockholm stad arbetar med ITS och den potential man ser att uppkopplade fordon och tjänster har för öka stadens kvaliteter. Presentationen kommer vidare att redogöra för hur stadens roll kan komma att ändras framöver.

Allt fler fordon på våra svenska och europeiska vägar är uppkopplade och förväntningarna på framtidens trafik är att den är uppkopplad, datadriven och tjänstebaserad. Dessutom kommer den att vara automatiserad i olika grad. Mycket arbete pågår, både inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att implementera uppkopplad trafik. NordicWay projekten (NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt där myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar för att demonstrera uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay över 50 olika aktörer inom Norden och fler aktörer tillkommer.

Inom NordicWay projekten har de nordiska Trafikverken etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information om t.ex. tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning.

Metod

Inom projektet har Stockholms stad tillsammans med Göteborg och Uppsala samt de Nordiska Trafikverken, fordons- och telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela information mellan olika aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia (dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle approaching m.fl.

Resultat och slutsats

Mycket av den data som det uppkopplade transportsystemet förväntas konsumera härrör från just staden vilket gör att Stockholm stad (och övriga städer) blir nyckelspelare i det uppkopplade transportsystemet. Det är dock inte självklart vilket ansvar staden har att dela med sig av data, vilket ansvar de har för kvaliteten på data man delar och hur man kan få data tillbaka från fordon och användare av transportsystemet. En stor fråga för att kunna avgöra vilket ansvar staden ska ta, och därmed också vilka investeringar man vill göra, är vilken nytta man kan förväntas få ut av det uppkopplade transportsystemet. För stadens del är det viktigt att nyttan kommer alla medborgare till gagn och inte på ett ofördelaktigt sätt enbart gynnar vissa grupper.

Presentationen kommer att redogöra för pågående initiativ inom Stockholm stad och hur man jobbar med att maximera nyttan med uppkopplade tjänster och fordon men även vilka frågeställningar som Stockholm stad tycker är viktiga för att styra inriktningen framöver. Presentationen utgör en grund för stadens perspektiv till paneldiskussionen.

Collapse