K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

SF, Tellus (65) Transportekonomi och politik
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Room
SF, Tellus (65)
Vidmakthållande och utveckling av transportinfrastruktur Transportpolitik och ekonomi 

1.5.1 - Prognos över framtida kompetens- och resursbrist knuten till svensk infrastruktur för spårburen trafik

Abstract

Bakgrund

Trafikverket prognostiserar en ökning av transportarbetet på järnväg fram till 2040 med ca 50 % jämfört med nivån år 2014. I Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 beskriver Trafikverket den största satsningen på järnvägen i modern tid. Ett angeläget behov för branschen rör kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning. Sveriges Byggindustrier har utrett tillgång och efterfrågan av produktionspersonal inom yrkeskategorierna bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker. Personalbehovet har uppskattats utgående från Trafikverkets Nationell plan för transportsystemet. Entreprenadföretagen är oroade över en tilltagande personalbrist till följd av Trafikverkets avsikt att öka underhållsinsatserna och investeringarna i järnvägsanläggningen. Utredningen bedömer att det inom några år råder brist på 1 700 nyckelpersoner.

Det aktuella konferensbidraget redovisar resultatet av forskningsprojektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Den framtagna metoden och funktionaliteten hos den implementerade prognosmodellen beskrivs. Infrastrukturägarnas långsiktiga budgetplanering presenteras tillsammans med resultatet från en kompetenskartläggning som beskriver branschens personalsammansättning och åldersstruktur. Slutligen redovisas eEn prognos över kompetens- och resursbehovet redovisas för perioden 2020–2029. Arbetet har utförts under år 2019 av Statens väg- och transportforskningsinstitut med finansiering från, och i samarbete med, Trafikverket. I projektets referensgrupp har både infrastrukturägare (Region Stockholm, Trafikkontoret Göteborg och Norrköpings spårvägar) och spårentreprenörer (Strukton Rail, Infranord och NRC group) ingått.

Metod

Parallellt med utveckling av en matematisk prognosmetod har för prognostiseringen nödvändiga indata i form av branschens yrkesroller och ålderssammansättning insamlats genom ett stort antal intervjuer. Den föreslagna prognosmetoden utgår från infrastrukturägarnas långsiktiga budgetplan. För Trafikverket motsvaras denna information av ett underlag som tas fram som del i arbetet med Nationell plan för transportsystemet. Den föreslagna prognosmetoden anpassas efter de så kallade åtgärdskategorierna som Trafikverket tillämpar i sitt interna arbete. I nuvarande utformning tar prognosmodellen hänsyn till över 90 % av kostnaden relaterad till järnvägsanläggningen hos gällande Nationell plan för transportsystemet. Vidare representeras varje åtgärdskategori i prognosmodellen av ett så kallat modellprojekt vilket beskriver hur den budgeterade kostnaden fördelar sig över sex kompetenskategorier: projektadministration, projektering, ban-, el-, signal- och teleteknik.

Resultat och slutsats

Fördelningen av kostnaden för att genomföra olika typer av infrastrukturåtgärder över de olika kompetenskategorierna presenteras. Även variationen i kostnadsfördelning mellan åtgärder inom samma åtgärdskategori diskuteras. Baserat på ca 22 intervjuer med aktörer aktiva inom olika verksamhetsområden ges en branschtäckande beskrivning av kompetenssammansättningen och åldersstrukturen hos personal knuten till infrastruktur för spårburen trafik. Denna del av projektet har även undersökt personalens utbildningsbakgrund och utbudet av anpassade utbildningsprogram. Avslutningsvis redovisas resultat för kompetens- och resursbristen för yrkesroller aktiva inom både projektering, drift och underhåll samt förvaltning av den spårburna infrastrukturen.

Collapse
Vidmakthållande och utveckling av transportinfrastruktur Transportpolitik och ekonomi 

1.5.2 - Motverkande kostnadseffekter av stora kontrakt: Trafikverkets gruppering av beläggningsåtgärder

Room
SF, Tellus (65)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi 

Abstract

Bakgrund

I princip kan varje upphandlat kontrakt brytas ner i flera delar, så som produkter, leverenser och arbetsinsatser, som också kunde ha upphandlats separat. Att gruppera många delar till ett kontrakt innebär att upphandlaren inte behöver upprepa den kostsamma upphandlingsprocessen för varje del, och den vinnande leverantören får förbättrade möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar och komplementariteter. Samtidigt finns en källa till ineffektivitet i att den vinnande leverantören inte nödvändigtvis den mest kostnadseffektiva leverantören av varje enskild del. Det är också möjligt att stora kontrakt påverkar konkurrensen. Det finns begränsat med forskningslitteratur som kan vägleda upphandlingspolicy och upphandlare om i vilken grad delar ska upphandlas i ett kontrakt eller separat.

Med studien bidrar vi med empiri om Trafikverkets policy att i varierande utsträckning gruppera geografiskt spridda beläggningsåtgärder till större kontrakt. Detta på en marknad där tidigare studier visat att transportavstånd är en kostnadsdrivare och konkurrensfaktor. Frågeställningarna är hur påverkar Trafikverkets grupperingspolicy entreprenörernas (1) beslut om att lämna anbud och (2) anbudssumma, samt (3) den vinnande anbudssumman?

Metod

Vi besvarar frågeställningarna med ekonometrisk analys av 1145 anbud för 293 kontrakt upphandlade av Trafikverket 2012-2015. Kontrakten är i varierande grad grupperingar av flera geografiskt spridda beläggningsåtgärder med varm asfalt, totalt 1465 åtgärder. Trafikverket har tillhandahållit oss kontraktsdata och mängdförteckningar utifrån vilka vi sammanställt information om åtgärdernas karaktär och geografiska position. Därtill har Sveriges asfaltverk kartlagts. I en följd av regressionsanalyser skattas beslutet om att lämna anbud, anbudssumma respektive vinnande anbud som funktioner av hur Trafikverket utformat grupperingen, sett till antal åtgärder, geografisk spridning och asfaltmängd, samt kontrollvariabler för avstånd till entreprenörernas asfaltverk, antal lager beläggning, asfalttyp m.m..

Resultat och slutsats

Enligt preliminära resultat (augusti 2019) har Trafikverkets gruppering av åtgärder positiv inverkan på entreprenörernas beslut att lämna anbud. Vi finner också att entreprenörerna anpassar sitt beslut om att lämna anbud efter både sitt eget avstånd och konkurrenternas. Grupperingen jämnar i de flesta fall ut transportavstånd mellan entreprenörer, vilket framstår vara förklaring till att gruppering ökar viljan att lämna anbud. Sannolikheten att en entreprenör lämnar ett anbud är också högre desto större kontraktet är, mätt i asfaltmängd. Vidare finner vi att både anbudssummor och vinnande anbud är högre desto fler beläggningsåtgärder som grupperas. Detta motverkas av stordriftsfördelarna. Tio procent mer asfaltsbeläggning ökar det vinnande anbudet med cirka 8 procent. Detta är en påtaglig stordriftsfördel då asfaltmängderna är den stora kostnadsdrivaren i dessa kontrakt.

Vår slutsats är att de preliminära resultaten ger stöd för Trafikverkets policy att gruppera spridda beläggningsåtgärder. Stordriftsfördelen av att inordna stora mängder asfalt i ett kontrakt, även om den ska läggas på spridda platser, är så betydande att den dominerar den skattade ineffektiviteten av att inte alltid entreprenören med kortast transportavstånd utför arbetet. Därtill har vi funnit att konkurrensen ökar av större kontrakt och av att transportavstånd jämnas ut. Huruvuda kostnadssänkande effekter av gruppering dominerar ineffektivitetseffekten är troligtvis unikt för respektive upphandling och typ av kontrakt. En generell slutsats av studien är att upphandlares beslut kring gruppering åtminstone bör vara underbyggt av ett resonemang om förväntad storlek av dessa motverkande kostnadseffekter, helst kopplat till empirisk erfarenhet.

Collapse
Vidmakthållande och utveckling av transportinfrastruktur Transportpolitik och ekonomi 

1.5.3 - Drift och underhåll av statliga vägar – betydligt dyrare än avtalat”

Room
SF, Tellus (65)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi