K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Operan (150) Luftfarten och samhället
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Room
K&K, Operan (150)
Gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen Kollektivtrafik och järnväg

3.13.1 - Hinder för resor över Öresund

Room
K&K, Operan (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

Konsultbolaget Epinion har på uppdrag av Öresundsprojektet "Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen" genomfört en studie för att få insikt i de förhållanden som Öresundsresenärer upplever som ett hinder och främmande faktorer (pains/gains) i en kundresa (customer journey). I förlängningen med detta kommer Epinion med ett antal rekommendationer för att göra det lättare att resa över Öresund i Greater Copenhagen (GC).

Även om upp till 50% av resorna över Öresund sker med kollektivtrafik finns det fortfarande hinder som försämrar kollektivtrafikens tillgång i hela GC. Detta gäller särskilt när man byter transportmedel på andra sidan sundet, trots de uppenbara möjligheterna att kombinera kollektivtrafik med andra mobilitetslösningar.

Det finns bara några få analyser som tittar på resenärer som reser över sundet och de fokuserar ofta på mycket små målgrupper eller specifika problem, men inte en helhetsförståelse för resenärernas upplevelse av resan.

Projektet har valt att ta kundresan som en utgångspunkt för analysen för att förstå aktiviteter som att planera resan, välja en biljett, biljettköp / betalning och genomföra resan över gränsen.

Den viktigaste frågan har varit var och när som resenärer upplever olika pains/gains under sin resa.

Metod

Projektet hade i förväg definierat de fyra målgrupperna av resenärer som ingår i analysen: turister, lokala fritidsresenärer, lokala affärsresenärer och arbets-/utbildningspendling.
Epinion valde att använda en kombination av olika kvalitativa metoder och tekniker för att säkerställa att man kan följa resan mycket nära i de enskilda delelementen (t.ex. biljettköp) men också resan i sin helhet. Denna kombination av klassiska metoder (t.ex. djupintervju) med nyare etnografiska metoder (webbforum) har varit nödvändig för att få en fullständig och djupgående inblick i den totala reseupplevelsen för alla fyra målgrupperna. Som ett resultat har Epinion fått en mängd kunskap som är långt bredare än om bara traditionella intervjueringsmetoder skulle ha använts.

Den geografiska avgränsningen av analysen är att respondenterna skulle ha en avgång eller destination inom det nuvarande Øresundstariffområdet..

Resultat och slutsats

Epinions analys pekar på en handfull hinder för resor, som både är Öresunds-/gränsregionspecifika men också generella för resenärer i Själland och Skåne.

Det finns två stora problem som går igen bland alla målgrupper av resenärer över sundet. Den ena är kopplad till planering och den andra till biljettköp och biljettprodukter. Dessutom finns det en mindre men också relevant problem relaterat till trafikinformation.

Planering är en utmaning, eftersom det inte finns någon gemensam plattform som möjliggör planering av hela resan över sundet. Det är särskilt en utmaning om resan antingen börjar eller slutar utanför Köpenhamn, om du åker med färjan Helsingborg-Helsingör eller om resan innebär flera byten.

Förutom att visa hinder för resenärer kommer Epinion att presentera en handfull konkreta rekommendationer som kan göra resandet över sundet enklare och mer sammanhängande. Rekommendationerna har presenterats och diskuterats med transportföretagen och
andra relevanta aktörer.

Collapse
Gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen Kollektivtrafik och järnväg

3.13.2 - Vilka klimatpotentialer kan en Öresundsmetro bidra till?

Speakers
Room
K&K, Operan (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

Malmö stad och Københavns kommun utreder tillsammans etableringen av en Öresundsmetro – en ny tunnelbaneförbindelse under Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Metron skapar förutsättningar för en större och tätare region, större arbetsmarknad och helt nya förutsättningar för hållbart resande i Skåne, Sverige och Danmark och i förlängningen även Europa. Då tåglägen kan frigöras på Öresundsbron när fler lokala och regionala resor kan göras med tunnelbana skapas nya förutsättningar för framtidens tågtrafik över sundet. Denna studie har haft till syfte att beskriva dessa potentiella klimatnyttor som en ny Öresundsmetro kan medföra i form av överflyttning av transporter från andra trafikslag till järnväg över Öresund.

Framtidens tågresande och godstransporter på järnväg förväntas öka stort, vilket bidrar till en utmaning för att tillgodose behovet med järnvägstransporter över Öresundsbron. Bron är idag tungt belastad och i framtid finnas ökat behov av fler godståg och långväga fjärrtåg vilket konkurrerar med dagens regionala trafik. Samtidigt är sårbarheten med enbart en fast förbindelse över Öresund påtaglig och eventuella händelser som stoppar tåg- och vägtrafiken på Öresundsbron innebär stora kostnader för samhället.

Metod

För att undersöka på vilket sätt en ny Öresundsförbindelse kan bidra till att uppnå klimatmålen har denna studie formulerats som en potentialstudie. Studien förutsätter en konstant ökad efterfrågan av person- och godstransporter på järnväg, som tillsammans med andra investeringar för snabbare och mer effektiva järnvägsförbindelser, kan flytta över resor och transporter från andra mindre energi- och utsläppseffektiva transportmedel. Studien undersöker vilka effekter dessa överflyttningar skapar i form av minskade utsläpp av växthusgaser och påverkan på klimatet.

Studien och beräkningsmetoderna är innovativa i förhållande till konventionella beräkningar för samhällsekonomiska vinster. För att Sverige och Europa ska nå Parisavtalets målsättning om en begränsad global uppvärmning krävs stora insatser som kan förändra människors beteenden och resmönster till fördel för hållbart resande. Att i huvudsak analysera potentiella klimatvinster är därför en viktig aspekt i detta arbete.

Resultat och slutsats

Utifrån fyra olika scenarier, baserade på potentialåren 2035 och 2050, har de totala, potentiella utsläppsminskningarna beräknats per år. Totalt bedöms minskningen av koldioxidutsläpp till följd av överflyttning av transporter från flyg och bil till järnväg kunna uppgå till mellan 350 000 ton CO2-ekvivalenter per år och 1 650 000 ton CO2-ekvivalenter per år . Den stora osäkerheten förklaras med bland annat två olika potentialår (år 2035 och 2050) samt olika antaganden om resandeutvecklingen för internationell fjärrtågstrafik och behov av ökade godstransporter på järnväg.

Collapse
Gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen Kollektivtrafik och järnväg

3.13.3 - Travel information and ticketing systems – opportunities and challenges for passenger transport across the Öresund

Room
K&K, Operan (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

I EU Øresundregionsprojektet, som studerar ett sammanhängande trafiksystem, är målet att skapa förutsättningar för att kollektivtrafik-myndigheterna på båda sidor om Öresund ska kunna fatta beslut om hur ett sammanhängande trafiksystem kan stärkas.

Det övergripande syftet med detta delprojekt är att studera hur såväl politisk styrning som teknisk utveckling av trafikinformationssystem och biljettsystem påverkar och samverkar med resenärernas behov att på ett enkelt och smidigt sätt kunna resa över Öresund med kollektiv­trafiken. Det finns likheter och skillnader mellan strukturer och processer kring trafikinformations­systemen och biljettsystemen på båda sidor om Öresund.

Frågeställningar avseende information är:

Vilken betydelse har finansiering och governance (styrning och organisation av lokal och regional kollektivtrafik) för systemets utformning och förändringsprocess?

Vilka aktörer är involverade i och har ansvar för dagens informationssystem i Skåne och Själland?

Vilka nya tekniska lösningar har potential för att förenkla informations- och störningshantering?

”The informed traveller” – hur ser morgondagens resenärer på behov och nytta av information?

Frågeställningar avseende biljettsystem är:

Vilken betydelse har finansiering och governance (styrning och organisation av lokal och regional kollektivtrafik) för systemets utformning och förändringsprocess?

Vilken roll har befintliga tekniska system spelat i samband med val/utformning av biljettsystem i Skåne och på Själland?

Vilka aktörer har varit drivande i samband med teknikutvecklingen?

Vilken roll har resmönster och kollektivtrafikens marknadsandel spelat?

Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut när det gäller biljettsystem ur resenärernas perspektiv jämfört med ansvarigas perspektiv? Hur kan utmaningarna bemötas?

Metod

Metoden består av:

Litteraturstudier (internationell forskning)

Dokumentstudier (svenska och danska källor)

Kvalitativa intervjustudier (informanter på olika nivåer inom förvaltningar på bägge sidor Öresund - intervjuer genomförs hösten 2019).

Översiktlig sammanställning av befintliga kund- och RVU-undersökningar (inom och utom ESTGC). En dedikerad kvalitativ undersökning som nyligen har genomförts bland resenärer kommer att användas som input och utgångspunkt i vissa intervjuer med informanter.

Resultaten struktureras översiktligt med hjälp av tre teoretiska ramverk: STO-modellen (strategiskt-taktiskt-operativ) för förståelse av kollektivtrafikens organisation; MCS-modellen (management control system) för analys av kollektivtrafikens styrning; samt möjligheten till harmonisering och integrering av informations- och biljettsystem via teorier om standardiseringsprocesser.

Resultat och slutsats

Preliminära resultat från litteraturstudien visar fram möjligheter och hinder för utökad samverkan och integrering inom gränsregioner, och belyser vilken betydelse biljettsystem och trafikinformation har. Vissa sådana aspekter återspeglas i form av både problem och möjliga lösningar i intervjustudien med resenärerna över Öresund, även om tillfredställelse bland pendlare var relativt hög. Dessa resultat kommer i sin tur att forma intervjuerna med informanterna på båda sidor om Öresund.

Genom en ökad förståelse för de specifika problem som uppstår i gränsregioner, hur resenärer upplever sina resor samt respektive lands (eller regions) organisations- och styrprocesser kan initiativ tas för att tillsammans utveckla gemensamma system, alternativt tillägna sig tekniker och innovationer som gjorts och görs i Danmark eller Sverige. Detta för att stöjda ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen.

Collapse
Gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen Kollektivtrafik och järnväg

3.13.4 - Gränsöverskridande järnvägsplanering i en storstadsregion

Room
K&K, Operan (150)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
14:00 - 15:30
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

Hur planerar man för järnvägens framtida infrastruktur i en region som är delad mellan två länder? Frågan är aktuell på flera håll i Europa (Belgien/Frankrike; Holland/Belgien, Schweiz/Tyskland/Frankrike) och inte minst i Öresundsregionen. Efter Öresundsbron öppning i juli 2000 har trafiken mellan Sverige och Danmark utvecklad sig så kraftigt, att det är en av de mest trafikerade gränsövergångarna i Europa. Framför allt har den regionala trafiken utvecklats mycket på 20 år. Trots detta finns det inget permanent samarbete på myndighetsnivå som har som uppdrag att samordna infrastrukturplaneringen för järnväg på båda sidor av sundet. Den sker nationellt i Sverige respektive Danmark – i båda fall med ett nationellt fokus och utan någon detaljerad samordning. Synergierna är dock uppenbara, en flaskhals som tas bort på dansk sida har effekter på tågtrafiken (restid, punktlighet) i Sydsverige och vice versa. Utbyggnad av 4 spår Malmö-Lund och 4 spår på Kastrup station är exempel på detta.

Samtidigt går en av de nio europeiska godskorridorerna genom regionen, så lokal-, regional- och fjärrtåg ska samordnas med godstrafiken på järnvägsnätet.

Hur skulle en gränsöverskridande infrastrukturplan kunna ut?

Denna fråga försöker projektet ”Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen” (ESTGC) att besvara. Projektet drivs av kommunala och regionala parter i Öresundsregionen fram till 2021. En stor del av projektet handlar om att föra dialog med berörda nationella myndigheter. I projektet görs scenarier för utveckling av tågtrafiken 30 år fram i tiden; scenarier där trafikeringen är samordnad och konsistent i båda Sverige och Danmark.

Projektets syfte är att utveckla tillgängligheten med hållbara transportslag och knyta ihop periferi med centrum i regionen.

Metod

Projektet har med hjälp av en konsult utvecklat ett antal trafikeringsscenarier som representerar en succesiv förbättring av tillgängligheten över tid – drivet av att infrastrukturen byggs ut. Scenarierna är inte alternativa vägval, som man ofta brukar använda scenariotekniken. Däremot speglar de en succesiv förbättring, en sorts etappvis förbättring av trafikeringen som innehåller effekten av den kommande Fehmarn Bält-förbindelse, flera nya fasta Öresundsförbindelser (HH förbindelse, Öresundsmetro), nya stambanor i Sverige och Kattegatt förbindelsen i Danmark.

Scenarierna innefattar alla sorts tågtrafik på de statliga järnvägsnäten; godståg, fjärrtåg, interregionaltåg och lokaltåg och olika utvecklingstakt för dessa.

Givetvis finns det många varianter på varje trafikeringsscenario, men scenarierna konstrueras så de speglar några principiella vägval som har betydelse för både Sverige och Danmark.

Resultat och slutsats

Basscenariot 2030 speglar en tänkbar trafikering efter att Fehmarn Bält-förbindelsen har öppnat och beslutade infrastrukturprojekt har färdigställts (redan här finns flera varianter). Utvecklingen fram mot 2050 beskrivs i 3 scenarier: 2035PLUS, som beskriver trafikering och objekt som kan ingå i nästa plan; 2040SUND som visar nyttan av två nya fasta Öresundsförbindelser och 2050NGJ som visar effekten av Kattegattförbindelsen och Ny Generation Järnväg. Ett särskild fokus är på de relationer, där tåg kan ersätta flygresor och minska klimatpåverkan.

Collapse