K&K - Linköping Konsert & Kongress
SF - Scandic Frimurarehotellet

Displaying One Session

K&K, Crusellhallen Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Room
K&K, Crusellhallen
Elvägar för hållbart transportsystem Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.5.1 - Potential till utsläppsminskningar från elektrifiering av europavägarna och vissa riksvägar

Room
K&K, Crusellhallen
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Växthusgasutsläppen från tunga lastbilstransporter har ökat med ca 11 procent jämfört med 1990. Sedan toppåret 2007 har utsläppen dock minskat med ca 26 procent. Ett sätt att minska utsläppen vidare skulle kunna vara att elektrifiera de tyngst trafikerade vägarna i Sverige.

Syftet med detta projekt är att beräkna potentialer för elektrifiering av godstransporter från fyra scenarier. I det ena scenariot elektrifieras hela europavägnätet samt fyra riksvägar med största godsflöden (RV 40 mellan Göteborg och Jönköping och RV 73 mot Nynäshamn, RV 11 och RV 21 i Skåne). De andra scenarierna är mindre och omfattar bara delar av europavägsnätet och de tyngst trafikerade riksvägen (40 och 73). Studien tar inte hänsyn till tekniska aspekter av elvägar eller till kostnadsfrågan. Den utgår således en ren potentialberäkning.

Metod

Beräkningen baserar sig på vägtrafikdata från Trafikverket kombinerad med fordonskilometer per fyra kategorier av tunga lastbilar (3,5-16 ton, 16-24 ton, 24-40 ton samt över 40 ton) som hämtats från SAMGODS. Bränsleförbrukning per kilometer i ASEK (Trafikverket, 2018) används för att beräkna den totala drivmedelsförbrukningen för tunga lastbilstransporter på de intressanta vägarna. Därefter används värmevärdet som anges av Energimyndigheten, GJ/m3 för dieselolja för att beräkna energiinnehållet i det drivmedel som används. Avslutningsvis används emissionsfaktorn för diesel- och eldningsolja 1 för att beräkna de totala koldioxidutsläppen från det bränsle som använts. Detta anger potentialen för utsläppsminskningar.

Resultat och slutsats

De totala utsläppen från hela europavägsnätet uppgick år 2018 till 5 681 000 ton CO2. Detta kan jämföras med totala utsläpp från alla transporter år 2017 som var på 15 497 000 ton CO2 (Naturvårdsverket, 2018). Utsläppen från transporter har, såsom noterades, sjunkit över tiden, vilket enligt Naturvårdsverket beror främst på att andelen förnybart bränsle ökat även för tunga transporter. Eftersom resultaten i detta PM är framräknade från fordonskilometer, och det har antagits att dessa har producerats med diesel som insatsfaktor, utgör således potentialberäkningen en övre gräns till vad som skulle vara maximala utsläpp för att producera en viss mängd fordonskilometer. Som utsläppsminskningspotential utgör det därmed en övre gräns.

Två scenarier tog hänsyn till att europavägar med låga trafikmängder sannolikt inte skulle löna sig att elektrifiera togs också fram. Om gränsen för elektrifiering sätts på minst 1 miljon fkm med tunga lastbilar per vägkilometer sjunker utsläppsminskningspotentialen för elvägar till 3 270 000 ton CO2. Sänks gränsen något, till 0,8 Mfkm/km väg, så att även E4:n genom Uppsala län, E22 genom Skåne och E20 genom Örebro och Västra Götaland inkluderas ökar utsläppsminskningspotentialen till 2 723 000 ton CO2. Här är det märkbart att trafikmängderna genom Västmanland (0,57 Mfkm/km väg) och Södermanland (0,78 Mfkm/km väg) på E20 är så pass låga att de inte skulle löna sig att elektrifieras även med det mer generösa måttet.

Referenser

Naturvårdsverket, 2018. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. [Online]
Available at: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
[Använd 21 08 2019].

Trafikverket, 2018. Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1. Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter, Borlänge: Trafikverket.

Collapse
Elvägar för hållbart transportsystem Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.5.2 - Företagsekonomisk lönsamhet för elvägsinvesteringar - kalkylförutsättningar och beräkningar

Room
K&K, Crusellhallen
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Elvägar med dynamisk laddning av tunga fordon kräver omfattande investeringar i vägområdet, för överföringsteknik från anslutningspunkt till elnätet och till fordon, men också för anläggning av elnät vid sidan av vägen för att elkraftförsörja anläggningen. Vidare behöver nya fordon köpas in av transportörer. Elvägsanläggningen behöver löpande underhåll och elförbrukningen ska betalas av de som nyttjar vägen.

För att bedöma om det finns en möjlighet för aktörer i privat sektor att göra investeringar i en elvägsanläggning behöver en bedömning göras av kostnader för komponenterna i anläggningen, för drift/underhåll och elförbrukning. Anläggningen ska skrivas av över tid och en finansieringskostnad för investerat kapital beräknas, som kan variera mellan aktörer i offentlig sektor och i privat sektor.

Intäkerna i systemet och kostnaderna för elvägssystemet är beroende ett antal förutsättningar, såsom vilken längd elvägsanläggningen har, vilken andel av en vägsträcka som en elektrifieras och vilken transportvolym som genereras för körning på el på aktuellt vägavsnitt. Den samlade kostnaden som framgår av beräkningsstegen ska sedan jämföras med den besparing för körning på fossila drivmedel som uppstår.

Trafikverket har under 2019, i samarbete med aktörerna på den framväxande elvägsmarknaden, och med stöd av EY, utarbetat en sådan kalkylmodell, som kan användas för att skapa en förståelse för hur olika förutsättningar påverkar olika aktörers ekonomiska resultat i samband med elvägsinvesteringar.

Arbetet med att ta fram kalkylmodellen och exempel på hur den kan användas presenteras i detta paper.

Metod

Kalkylmodellen är ett verktyg som syftar till att skapa en fördjupad förståelse kring företagsekonomiska konsekvenser för olika aktörer i ett elvägssystem utifrån ett resultaträkningsperspektiv. Kalkylmodellen är gjord i Excel med utgångspunkt i värden på olika parametrar i Trafikverkets Elvägskalkyl/Elvägskalk. Den bygger sedan på en företagsekonomisk beräkningsansats. Flera av variablerna har stämts av med branschen och med tillgängliga alternatiav källor som kalibrerats. En manual för kalkylmodellen finns att tillgå.

Resultat och slutsats

Kalkylmodellen ger en samlad överblick över den företagsekonomiska utfallet av elvägsinvesteringar med avseende på sträcka, trafikvolym, teknikval, andel elektrifierad väg, med mera. Den ger därmed möjlighet att objektivt jämföra olika elvägsteknologiers lönsamhet och ger en bra uppskattning om när lönsamhet kan uppstå i olika anläggningstyper och med olika utbyggnadsstrategier.

.

Collapse
Elvägar för hållbart transportsystem Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.5.3 - Elvägar - ett bidrag att nå klimatmålen 2045

Room
K&K, Crusellhallen
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Lastbilstrafiken står för nära 89 % av den inrikes godsmängden medan personbilar står för drygt 90 % av trafikarbetet. Den tunga vägburna godstrafiken står för ca 25 % av vägtransportsystemets energianvändning och i stort sett motsvarande utsläpp av koldioxid . Riksdagen har fattat ett beslut om en klimatlag som bland annat innebär att utsläppen av koldioxid från transportsektorn ska reduceras med 70 % till 2030 för att 2045 nå nollnivå.

Den bärande idéen med elvägar är att minska den tunga trafikens beroende av fossila bränslen, minska utsläppen av koldioxid och samtidigt säkerställa god transportförsörjning för näringslivet i ett framtida, fossilfritt samhälle

Regeringen gav i oktober 2017 Trafikverket uppdraget att utreda och redovisa förutsättningarna för om elvägar på sikt ska kunna vara en del i det statliga vägnätet samt att hantera den del av det tysk-svenska innovationspartnerskapet som avser elvägar.

Metod

Trafikverket har startat ett program för elvägar samt en färdplan som Trafikverket arbetar enligt samt pågår omfattande forskning och forskningssamarbeten där Trafikverket är beställare samt genomför Trafikverket omvärldsbevakning inom detta intressanta område där det internationella intresset är stort

Resultat och slutsats

Trafikverket elvägsprogram har nu leveranser att redovisa samt plan för vidare arbete.

En del inom detta program är att hantera det svensk-tyska samarbetet som beslutades av regeringen. Nu skall det startas ett nytt trilateralt samarbete mellan Sverige, Tyskalnd och Frankrike.

Trafikverket kommer att berätta om de framsteg som har gjorts inom detta arbete och de planer som finns för elvägar både på kort och lång sikt. Arbeten som pågår angående de första planerade permanenta sträckorna samt även arbetet med framtida utrullning pågår och kommer att presenteras.

Tanken är att detta skall intressera både akademi, industri, berörda myndigheter och aktörer som följer arbetet om elvägar.

Collapse
Elvägar för hållbart transportsystem Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.5.4 - Elvägstekniker - demonstrationsprojekt och erfarenheter

Room
K&K, Crusellhallen
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Trafikverket har i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för om elvägar på sikt ska kunna vara en del i det statliga vägnätet. En del i detta arbete har varit att ta fram kunskap kring byggande, drift och underhåll av elvägar vilket skett genom demonstratorer eller tester av olika elvägstekniker på allmän väg. Elvägar är en ganska ny företeelse även om det har funnit eldrivna fordon som matas från elnätet, tex järnvägsfordon och trådbussar, under mycket lång tid. Kunskapen kring elvägar, för både lätta och tunga fordon, har dock varit mycket begränsad.

Metod

Hur framtiden kommer att se ut är svårt att sia om. Av de tekniker som kan minska utsläppen av koldioxid från vägfordon, speciellt tunga vägfordon, är biodrivmedel den som har den största potentialen i närtid. Redan idag står biodrivmedel för minst 20 procents reduktion av koldioxidutsläppen från dieselbränsle i Sverige. Den totala potentialen är dock begränsad, speciellt i ett globalt perspektiv. Det finns mycket som tyder på att elektrifiering kommer, på längre sikt, att få stor betydelse för transporter i ett hållbart samhälle. Det finns många typer av elektrifiering varav elväg är en. Genom att tillämpa förkommersiell upphandling har Trafikverket kunnat upphandla kunskap kring elvägstekniker som befinner sig på en teknikmognad som ännu inte nått kommersiell nivå. Det olika elvägsteknikerna har kommit olika långt i sin utveckling och genom den aktuella upphandlingsformen har det varit möjligt att möta respektive elvägsteknik på dess mognadsgrad.

Resultat och slutsats

Trafikverket har genomfört två förkommersiella upphandlingar för ta fram kunskap kring byggande, drift och underhåll av elvägar. Den första upphandlingen, som annonserades redan 2013, resulterade i två testanläggningar. Båda testanläggningarna var baserade på konduktiv teknik, en med luftledning och en med markskena. Ett viktigt resultat var att även om mycket är gemensamt mellan olika elvägstekniker så har respektive elvägsteknik unika förutsättningar och utmaningar. Detta kan röra sig om installation av elvägstekniken i väganläggningen, drift och underhåll eller andra tekniska eller säkerhetsmässiga delar. För att bredda kunskapsläget kring elvägar beslutade Trafikverket under 2018 att genomföra ytterligare en förkommersiell upphandling kring elvägar. Även i detta fall resulterade upphandlingen i två testanläggningar en konduktiv med markskena och en induktiv med spolar under vägbanan.

Mycket kunskap och erfarenheter har byggts upp under denna process. För de elvägstekniker som ingick i den första förkommersiella upphandlingen har erfarenheter och kvarvarande utmaningar från drift på allmän väg identifierats. För de två elvägstekniker som omfattas av den andra förkommersiella upphandlingen pågår för närvarande förberedelser inför installation. Även om det ännu inte finns några erfarenheter från drift på allmän väg så har granskning och utvärdering under de första faserna av den förkommersiella upphandlingen gett viktigt kunskap kring respektive elvägsteknik.

Collapse
Elvägar för hållbart transportsystem Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

6.5.5 - Smartroad Gotland demonstrerar världens första trådlösa elväg för buss och lastbil

Room
K&K, Crusellhallen
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 

Abstract

Bakgrund

Smartroad Gotland är ett treårigt kunskapsprojekt, i huvudsak finansierat av Trafikverket, där vi bygger världens första induktiva elväg för elektrisk buss och lastbil mellan Visby

flygplats och Visby. Projektet är det första i sitt slag i att en implementera en trådlös elektrisk väg på en offentlig plats med användning av en elbuss i kollektivtrafiken. En tung el-lastbil kommer också att visa på den enorma potential som finns hos ERS för elektrisk lasttransport på motorvägar. Projektet har som mål att undersöka tekniska, logistiska och ekonomiska aspekter gällande implementeringen av ett trådlös ERS. För att bevisa för världen att ett trådlös ERS är den tillförlitlig lösningen för framtidens transport ska projektet visa på teknikens grundläggande egenskaper:

· Visa möjligheter att ladda olika typer och storlekar av elfordon

· Skapa en minimal visuell och miljömässig påverkan på befintlig infrastruktur

· Demonstrera att systemet är smart och kan integreras med olika applikatione

Metod

Projektet Smartroad Gotland kommer att bedrivas på en 4 kilometers lång sträcka, på väg 149 som leder till Visby flygplats kommer systemet vara uppbyggt på 3 olika sektioner. Detta gör det möjligt att demonstrera systemets förmåga att ge fordonet ström med endast en del av vägen förberedd för kraftöverföring. Den 4 km långa sträckan, varav 1,6 km blir elektrifierad, förbinder flygplatsen med centrala Visby. Sträckan är vald eftersom det möjliggör att systemet kan testas under dynamiska vägförhållanden. Elvägen angränsar till en rondell, innehåller längre raksträckor och kurvor vilket gör att fordonen testas med olika vägunderlag. Den valda sträckan möjliggör även flera värdefulla samarbeten, där bland annat Smartroad Gotlands samarbete med Flygbussarna har gjort att elbussen sätts i reguljär drift.

Resultat och slutsats

Pionjärprojekt innebär alltid utmaningar, och för Smartroad Gotland är en central utmaning att verifiera och höja teknikens mognadsgrad, eftersom projektet är det första av sitt slag. I detta fall innebär det centralt att skala upp produktionen från labbskala till massproduktion och i projektet går vi från tester i laboratorium till att appliceras i drift. En annan central aspekt är att verifiera så ingen strålning stör omgivningen. Säkerhetskraven i projektet är höga och närheten till flygplatsen gör att det tillkommer krav på att inte störa radiotrafik och andra tekniska system. I vår presentation kommer lärdomarna, mätningar och analyser från installation och driftsättning av en helelektrisk lastbil på den första sträckan att redovisas.

Collapse