K&K, Operan (150) Trafiksäkerhet
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Operan (150)
Moderators
  • Claes Tingvall, AFRY
3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.1 - De 9 rekommendationerna.

Speakers
  • Claes Tingvall, AFRY
Authors
  • Claes Tingvall, AFRY
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), komma med rekommendationer som kan komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action”.

Metod

Expertgruppen har genom koncensus tagit fram 9 rekommendationer som kopplar ihop redskap och mål i Agenda 2030 med trafiksäkerhet

Resultat och slutsats

De 9 rekommendationerna täcker en mycket stor del av vägtransportsystemets hållbarhet, där trafiksäkerhet blir en integrerad del av offentliga och privata aktörers hela verksamhet och värdekedjor.

Collapse
3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.2 - Modal shift – förutsättningar för överflyttning till aktiv mobilitet och kollektivtrafik

Speakers
  • Maria Krafft, Trafikverket
Authors
  • Maria Krafft, Trafikverket
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), dels komma med rekommendationer som kan komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action".

En av rekommendationerna handlar om att länder och städer ska planera för en förflyttning mot mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik, gång och cykel. En av förutsättningarna är bland annat att dessa transportsätt också ska vara trafiksäkra och trygga och bidra till bättre hälsa. Det innebär att det bl a behövs kriterier för buller, luftkvalitet, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Rekommendationen innebär att det inte ska ske en avvägning mellan olika hälso- och hållbarhetsmål utan transporter måste ske inom givna hållbarhetsramar.

Metod

Baserat på kända effektsamband av krockvåld för vad människan tål, presenteras exempel på rimliga krav för att länder och städer ska göra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Resultat och slutsats

I denna presentation visas vilka trafiksäkerhetkrav som kan vara aktuella. Vidare diskuteras hur flera hållbarhetsmål ska kunna hanteras samtidigt för att möjliggöra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.

Collapse
3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.3 - Offentliga upphandlingar – hur hållbara tjänster och produkter kan inkludera trafiksäkerhet

Speakers
  • Christina Stave, VTI
Authors
  • Christina Stave, VTI
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Kollektivtrafiken utgör basen för ett hållbart resande och ett exempel på forskningsprojekt från bussbranschen kommer att beskrivas. Genom nya avtal skall operatörerna visa att de levererat rätt ”produkt” och ev. avvikelser. Syftet är att studera faktorer som påverkar säkert och lagligt beteende i trafiken och hur dessa skulle kunna främjas. Genom att analysera ett förändringsarbete, studera samband mellan påverkande faktorer samt att mäta ett antal nyckeltal, hoppas vi på resultat där säkerhetskulturen går från tvång till tillgång. Ambitionen är att koppla hastighetsefterlevnad och andra nyckeltal till kultur, beteende och hållbarhet, så att man kan lära av ett förändringsarbete.

Metod

Med utgångspunkt i upphandling inom bussbranschen och hur det kopplar till hållbarhet och säkerhet, redogöra för ett exempel på en forskningsstudie. Att lyfta fram ett antal viktiga områden där problem men även tillgångar bör beaktas för att nå förändring.

Resultat och slutsats

Viktiga faktorer att beakta vid ett förändringsarbete

Att förändra genom medskapande, ökat engagemang av både operatörer och förare

Att påverka ledarskap och rutiner för att göra policys och mål till vardaglig tillämpning

Att tillvarata förarens kunnande så att branschen kan bibehålla och utveckla kompetensen och att arbetsmiljö och villkor främjar hälsa och hållbarhet.

Att finna lämpliga variabler och teknik för mätmetoder genom självkontroll och feedback på eget beteende

Att klarlägga och visa på samband mellan hållbarhet, säkerhetskultur och effektivitet, så att man kan se det lönsamma i att investera i förändringen

Att utröna vilka belöningar eller drivkrafter som kan påverka positivt

Att dokumentera och lära av incidenter, säkerhet är ett ständigt pågående arbete.

Collapse
3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.4 - Hållbara transporter från råvara till kund - Värdekedjor och rapportering för stora företag

Speakers
  • Sara Bergendorff, ÅF Infrastructure AB
Authors
  • Sara Bergendorff, ÅF Infrastructure AB
  • Maria Håkansson,
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Flera av de rekommendationer som lämnats av den internationella expertgruppen inför den tredje ministerkonferensen om trafiksäkerhet bygger på att näringslivet och de multinationella företagen aktivt bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sådana bidrag bygger på att företagens värde drar nytta av att man är öppen och aktiv med sitt hållbarhetsarbete, och att det innefattar hela värdekedjan från råvara till kunders användning av produkter och tjänster.

Metod

Trafiksäkerhet som dimension kan förekomma på flera ställen i en sådan värdekedja, och är ofta integrerad med andra hållbarhetsmål. Man måste utveckla metoder för att identifiera och mäta denna dimension

Resultat och slutsats

I denna presentation visas hur en värdekedja är uppbyggd och var trafiksäkerhet kan vara aktuell. Vidare diskuteras vad en hållbarhetsredovisning som innefattar trafiksäkerhet skulle kunna innehålla, och vad som skulle behöva mätas

Collapse