K&K, Kulturen (120) Attraktiva, sunda och tillgängliga städer
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Room
K&K, Kulturen (120)
Moderators
 • Frances Sprei, Chalmers
Fastighetsägarens roll för hållbara transporter Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.5.1 - Mobility Broker – en innovativ mobilitetslösning för boende i en tät stad

Speakers
 • Anne Faxér, RISE - ICT Viktoria
Authors
 • Anne Faxér, RISE - ICT Viktoria
 • Joa Ivarsson, Förvaltnings AB Framtiden
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

I Sverige bor redan nu 90 % av befolkningen i städer och denna andel förväntas öka ytterligare. Detta har lett till större konkurrens om det attraktiva gaturummet och ett ökat behov av effektiva transporter. Bilparkeringsytor kan omvandlas till exempelvis fler bostäder och tillskottet ger ett bättre underlag för förstärkt kollektivtrafik och delningstjänster. Ett lägre P-tal kan samtidigt innebära sämre villkor för privata bilägare och därmed behövs fungerande, kompletterande lösningar för att fullt ut tillgodose deras mobilitetbehov.

Inom projektet DenCity har konceptet Mobility broker utvecklats. Det siktar på att möjliggöra MaaS-tjänst för boende genom att erbjuda skräddarsydda mobilitetspaket i samarbete med fastighetsägaren och därmed sänka parkeringstalen i området, och eventuellt ersätta åtgärderna i Göteborgs mobilitetsavtal. Rollen Mobility broker ska tillhandahålla mobilitetstjänster för boende och ta ansvar gentemot boende, mobilitetsleverantören och fastighetsägaren. I DenCity prövas konceptet Mobility broker i en verklig kontext utifrån kommersiella villkor och verkliga användare på Mandolingatan och (framtida användare) i Karlatornet i Göteborg. Målet är att etablera rollen Mobility broker tillsammans med fastighetsägaren på sikt och identifiera de mobilitetstjänster som behövs i de två pilotområdena.

Metod

Processen för att få till den rollen innefattar en omfattande förståelse av användarnas karaktäristik i de olika områdena och ett upphandlingsunderlag för att specifikt definiera och ställa krav på Mobility brokers ansvar och uppdrag. Undersökningsmetoder så som användarenkäter och -intervjuer har använts för att samla in kunskap om potentiella användare. Inom projektramen kommer upphandlade Mobility broker, som beställs av Förvaltnings AB Framtiden, med projektpartner att utreda olika affärsmodeller och hjälpa boende att förstå MaaS-tjänsten genom att erbjuda en testmånad med åtminstone cykelpool och bilpool. I upphandlingen skall anbudsgivare beskriva hur testmånad ska utformas och vilka mobilitetstjänster som ska ingå. Mobility broker kommer finnas på plats efter att avtalet tecknas till hösten 2019.

Resultat och slutsats

Aktuella resultat visar att konceptet Mobility broker väcker mycket intresse från svenska fastighetsägare och även bland internationella aktörer. Några barriärer för att kunna implementera Mobility broker och MaaS-tjänsten har identifierats längs vägen. Trots att Mobility broker kan vara en robust lösning för att försörja boende med mobilitetstjänster så att de kan sköta sin vardag utan en egenägd bil, är det fortfarande ett nytt begrepp som är relativt obeprövat. Många tolkningar finns och därmed är det svårt att få med alla aktörer på tåget. Dessutom är dagens marknad för MaaS-tjänster så omogen att det är svårt att upphandla tjänsten i full skala både på grund av brist på leverantörer och osäkerhet från beställare gällande hur tjänsten ska utformas i en nära framtid. Resultat från användarundersökningen visar dessutom att olika upplägg av MaaS-tjänsten kommer att efterfrågas eftersom pilotområdenas betingelser skiljer sig åt.

Vi ser DenCity-projektet som det första steget för att kunna skala upp en robust Mobility broker som tjänst så att fastighetsägare kan komma fram till en mer heltäckande strategi för Mobility broker efter projektets slut.

Collapse
Fastighetsägarens roll för hållbara transporter Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.5.2 - Riksbyggens roll i omställningen för hållbara transporter i staden

Speakers
 • Therese Berg,
Authors
 • Therese Berg,
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Urbaniseringen är ett faktum, i Sverige bor redan nu 90 % i städer och denna andel förväntas öka ytterligare. Samtidigt som våra städer förtätas och det blir större konkurrens om det attraktiva gaturummet ökar ständigt behovet av transport, av såväl människor som gods. En ökad marknad för olika typer av mobilitetslösningar för både gods- och persontransport, samt krav på fastighetsägarna att erbjuda mobilitetslösningar för sina boende och hyresgäster från kommuner och markägare men också från boende, ger oss som fastighetsägare ett nytt typ av ansvar. Ett ansvar som också skapar möjlighet för nya affärsmodeller och kan öka värdet på fastigheterna.

Metod

Under 2018 samt 2019 färdigställde Riksbyggen två nya bostadsrättsföreningar, Brf Blicken i Haninge samt Brf Viva i Göteborg, som båda är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. I båda dessa bostadsrättsföreningar har Riksbyggen aktivt jobbat med att ta fram smarta lösningar för att underlätta en vardag utan egen bil. I Brf Blicken har parkeringstalet satts til 0,5 och här har Riksbyggen tillsammans med bland annat Trafikutredningsbyrån, KTH och Vinnova drivit projektet Innovativ parkering. I Brf Viva är parkeringstalet 0 och här har det etablerats en rad mobilitetstjänster för de boende i form av bilpool, cykelpool och mobilitetsapp. Riksbyggen är också partner i projektet DenCity för att etablera konceptet fullservicefastighet med bl.a. paketutlämning, för att minska de boendes behov av bil.

Resultat och slutsats

De boende har nu bott i båda dessa fastigheter i snart ett år och Riksbyggen kan nu förmedla sina lärdomar från dessa två bostadsrättsföreningar och uppmärksamma de utmaningar som de ställts och ställs inför. Detta rör bland annat tjänsteutnyttjande bland de boende, differentierade krav från olika kommuner och hur dessa är anpassade mot marknaden av mobilitetstjänster som ständigt utvecklas.

Collapse
Fastighetsägarens roll för hållbara transporter Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.5.3 - Mobilitet och parkering – mobilitetsavtal som verktyg i Göteborgs Stad

Speakers
 • Torunn Vikengren, Göteborgs Stad, trafikkontoret
Authors
 • Torunn Vikengren, Göteborgs Stad, trafikkontoret
 • David Backelin,
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Göteborgs Stad har sedan våren 2018 nya riktlinjer för mobilitet och parkering. Riktlinjerna ska bidra till att omsätta stadens mål avseende hållbarhet, effektivt nyttjande av infrastruktur och minskad miljöpåverkan genom att minska både användningen av bil samt bilinnehav.

Riktlinjerna ligger till grund för bedömningar om lämpligt utrymme för parkering av bil och cykel i plan- och bygglovsärenden. Denna bedömning sker i flera steg, där det sista omfattar ett åtagande för fastighetsägaren att genomföra mobilitetslösningar som möjliggör ett lägre parkeringstal. Detta säkerställs i ett mobilitetsavtal mellan fastighetsägaren och staden.

Metod

Föredraget syftar till att beskriva den modell och det avtal som Göteborgs Stad har utvecklat för att säkerställa mobilitetsåtgärder vid nybyggnation. Vidare redogörs för erfarenheterna av modellen hittills och hur arbetet fortlöper inom staden tillsammans med fastighetsaktörer i både detaljplaner och bygglov.

Den nya modellen för parkeringstal baseras på fyra steg 1. Utgångsvärde, 2. Lägesbedömning, 3. Projektanpassning, 4. Mobilitetsåtgärder. Åtgärderna består av ett obligatoriskt baspaket samt ett paket med ytterligare valbara åtgärder. Fastighetsägaren kan välja den nivå och omfattning av mobilitetsåtgärder som passar det specifika projektet. Det finns också möjlighet för fastighetsägaren att utforma och föreslå egna åtgärder. Göteborgs Stad är öppen för nya innovativa mobilitetslösningar och för tillämpningar av ”mobilitet som tjänst”.

För att fastighetsägaren ska få tillgodoräkna sig den sänkning av parkeringstalet som erhålls genom mobilitetslösningar, krävs att ett mobilitetsavtal tecknas. Syftet med mobilitetsavtalet är att säkerställa att mobilitetsåtgärder genomförs och vidmakthålls.

Resultat och slutsats

Arbetssättet med mobilitetsavtal har fram till sommaren 2019 resulterat i 30 unika avtal mellan Göteborgs Stad och olika fastighetsägare.

Metoden har utvecklats och prövats i samverkan med berörda aktörer. Nu arbetar staden vidare med hur processen kan förbättras, till exempel genom att delta i utvecklingsprojekt och samla in synpunkter från branschen.

Erfarenheterna av det nya arbetssättet med mobilitetsavtal är i huvudsak positiva. Avtalen möjliggör en kvalitetssäkrad reducering av parkeringstalen genom åtgärder som fastighetsägaren har inflytande över.

En viktig utmaning i det fortsatta arbetet är att på ett systematiskt sätt ta hand om de nya initiativ som växer fram på mobilitetsområdet. Dessa måste vara långsiktigt hållbara och bidra till stadens mål om hållbarhet och minskad bilanvändning. Lyckas vi med detta kan nya mobilitetstjänster utgöra ett mycket bra komplement till redan etablerade åtgärder, såsom god cykelparkering, information och marknadsmässig prissättning av parkering.

Collapse
Fastighetsägarens roll för hållbara transporter Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.5.4 - Mobility as a service för nya bostäder – hur skapas bäst förutsättningar för minskat bilinnehav?

Speakers
 • Björn Wendle, Trivector
Authors
 • Emma Lund, Trivector
 • Björn Wendle, Trivector
 • Lennart Persson,
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Alltfler kommuner öppnar i sina parkeringspolicies upp för flexibla parkeringstal, och tillåter att antalet parkeringsplatser minskar i utbyte mot att fastighetsägaren tillhandahåller någon typ av mobilitetstjänst för de boende. Det vanligaste hittills har varit att teckna avtal med en bilpoolsleverantör om att placera ut ett antal bilpoolsbilar i anslutning till fastigheten och betala medlemskapet för de boende under fem eller tio år efter inflyttning. De senaste åren har vi dock sett en rad nya projekt där bilpoolen kompletterats med cykelpool, rabatt på kollektivtrafik etc (paket av flera olika mobilitetstjänster), för att motivera en större reduktion av p-talet. Flera kommuner har tillåtit experiment med nya fastigheter med p-norm noll, där en del nu är i drift och andra i planeringsstadiet. Vilka erfarenheter kan vi dra av utvecklingen så här långt? Har de önskade effekterna uppnåtts? Vad är rimliga förväntningar att ha på den här typen av projekt, och hur kan kommunerna bäst bidra till att skapa förutsättningar för minskat bilinnehav i städerna?

Metod

Trivector har genom åren varit involverade i ett stort antal projekt kopplade till fastighetsnära mobilitetstjänster, genom konsultuppdrag, forskningsprojekt och genom arbetet med den egna mobilitetstjänsten EC2B som nu är i drift i Riksbyggens Brf Viva i Göteborg och snart kommer att implementeras i LKFs hyresfastighet Xplorion i Lund. I den här presentationen drar vi slutsatser av utvecklingen så här långt med fokus på hur ”mobility as a service” kan implementeras och vara ett verktyg i kommunal planering för att uppnå mål om minskat bilinnehav i städerna.

Resultat och slutsats

För att idén med flexibla parkeringstal ska kunna nå sin fulla potential krävs att kommunerna är kloka och realistiska kravställare. Erfarenheterna hittills från t.ex. Brf Viva visar att goda förutsättningar att leva bilfritt genom ett kollektivtrafiknära läge, genomtänkt utformning och en generöst utformad fordonspool minskar bilinnehavet kraftigt, men det tar också tid för de boende att anpassa sig till de nya förutsättningarna och bilinnehavet minskar sannolikt över tid. Även parkeringsförutsättningar i omgivningarna spelar stor roll för hur många som trots allt väljer att behålla bilen. Att som kommun ställa krav på att bilinnehavet ska ner till noll är inte realistiskt. Kanske finns störst potential för projekt i mellanspannet, där parkeringsnormen minskar till i storleksordningen hälften mot det normala. En viktig slutsats är också att det är viktigt att kommunen ställer rätt slags krav på byggherrarna om motprestationer för att reducera p-normen för att säkerställa att tillräckliga medel avsätts och åtgärder verkligen genomförs som planerat. Mobility as a service är fortfarande ett nytt område under utveckling, och det är viktigt att både myndigheter (kommuner) och tjänsteleverantörer aktivt deltar i det vidare arbetet med att skapa lösningar som gynnar alla parter.

Collapse