K&K, Studion (150) Cykling och gångtrafik
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Room
K&K, Studion (150)
Moderators
  • Kerstin Alquist, Stockholms stad
Attraktiva gaturum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.1.1 - Gatudesign för hållbar tillgänglighet - en internationell utblick

Speakers
  • Lina Sandberg, Trafikverket
Authors
  • Lina Sandberg, Trafikverket
Session Name
Room
K&K, Studion (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

De senaste åren har en rad internationella guider till gatuutformning och ombyggnad av gator i stadsmiljö publicerats. NACTO tar fram råd och rekommendationer i en nordamerikansk kontext och har under de senaste åren tagit fram flera publikationer. Dels en allmän guide till gatudesign men även specifika guider för kollektivtrafik, cykel och urbana gator. Härnäst tas en designguide med fokus på barn fram. Boston complete streets är ett initiativ för att skapa gaturum som både erbjuder god livskvalitet och möjligheter till hållbart resande. Projektet har mynnat ut i en publikation med avsnitt som specifikt behandlar olika vägdelar så som trottoarer, vägbana och korsningar samt gaturummen i sin helhet. Utöver dessa projekt har Londons borgmästare genomfört en satsning på ”Healthy streets for London”, vilket är en metodik för att skapa en mer hälsosam miljö för invånarna i London kopplat till ökat utrymme för cykel, gång och kollektivtrafik i gaturummen. Gemensamt kan dessa olika projekt bidra med inspiration för att omvandla gator i svenska städer och utgöra exempel på hur gatudesign kan ske med hållbarhet, säkerhet och tillgänglighet i centrum.

Metod

En litteraturstudie har genomförts på ovan nämnda exempel med syfte att lyfta fram ett antal exempel på processer och resultat som kommuner eller andra väghållare i Sverige kan ha nytta av.

Resultat och slutsats

Resultatet visar på hur andra länder arbetar med gatudesign för att öka säkerheten på och kring vägar, omprioritera gaturummet till förmån för hållbara transporter och öka tydligheten för alla transportslag. Exempel lyfts fram på åtgärder som både är generella och situationsanpassade i syfte att underlätta för och inspirera de som arbetar med gatudesign, trafikfrågor och transportsäkerhet i städer i Sverige idag.

Collapse
Attraktiva gaturum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.1.2 - Gata Stockholm. Handbok för nya gator i Stockholms stad.

Speakers
  • Kerstin Alquist, Stockholms stad
Authors
  • Kristofer Tengliden, Trafikkontoret Stockholms stad
  • Kerstin Alquist, Stockholms stad
Session Name
Room
K&K, Studion (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Gata Stockholm är en ny handbok som ska bidra till en enhetlig standard och kvalitet för stadens gator. Den är en konkretisering av Stockholms trafikstrategi Framkomlighetsstrategin, och visar exempel och riktlinjer för hur strategin kan tillämpas i utformningen av nya gator. Stockholm växer och utvecklas i snabb takt. Nya stadsdelar byggs och befintliga förtätas och förändras. Nya funktioner tillkommer och anspråken på de befintliga ökar. Detta ställer stora krav på en bra och effektiv utformning och användning av det begränsade gatuutrymmet. Exempelvis kräver satsningar på kollektiv- och cykeltrafik omdisponering av utrymmet. Våra gator ska vara säkra, väl gestaltade, upplevelserika, tillgängliga för alla och upplevas som trygga.

Gata Stockholm ska fungera som planeringsstöd främst vid utformning av nya gator. Den ska tydliggöra vilka funktionskrav och förutsättningar som ligger till grund för val av en gatusektion och är även tänkt att underlätta dialogen kring valet

Metod

Gata Stockholm är resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete och har författats av konsulter och stadens tjänstepersoner gemensamt. Den har remitterats i flera omgångar inom stadens förvaltningar och bolag. Handboken utgår från gatans byggelement - gångbana, vistelseyta, möbleringszon, cykelbana/cykelfält, körfält och angöring/parkering. Dessa mått bygger på erfarenheter från många års stadsbyggande i Stockholm samt tidigare antagna riktlinjer. Riktlinjerna bygger i sin tur på best practice. Experter inom olika områden har bidragit med sina erfarenheter kring gaturummets olika funktioner.

Resultat och slutsats

En handbok som färdigställdes i maj 2019. Handboken beskriver gatans olika byggelement. Funktionen hos varje byggelement och olika standardmått för varje element anges. Beroende av vilka funktioner som ska prioriteras på olika gator så ger handboken förslag på färdiga gatusektioner. Utöver standardmått så innehåller handboken resonemang kring avvägningar mellan trafikfunktion, stadsliv och bebyggelsestruktur samt fördjupning om gaturummets funktioner.

Collapse
Attraktiva gaturum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.1.3 - Omvandling av Klarabergsgatan i Stockholm

Speakers
  • Kristofer Tengliden, Trafikkontoret Stockholms stad
Authors
  • Kristofer Tengliden, Trafikkontoret Stockholms stad
Session Name
Room
K&K, Studion (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Klarabergsgatan ligger vid Sergels Torg mitt i Stockholm City. På 1950- och 1960-talet då gatan och området kring Sergels Torg byggdes var bilen i centrum och detta styrde den dåvarande gatuutformningen. Drygt 50 år senare blev det dags att göra en omfattande renovering av betongkonstruktionerna under Klarabergsgatan, Sergels Torg och Hamngatan. Alla ytskikt på gatorna i området behövde därför tas bort för att kunna renovera den underliggande betongen. Det skapades då också en möjlighet att återställa gatorna på ett annat sätt än hur det såg ut tidigare. Det var då också klart att den nya pendeltågstunneln Citybanan skulle öppnas och få en ny entré mot Klarabergsgatan, samt att spårvägen skulle förlängas från Hamngatan till Klarabergsgatan. Hur skulle nya Klarabergsgatan med spårväg, cykelbanor och stora fotgängarflöden se ut? Och skulle biltrafiken vara kvar eller tas bort?

Metod

I en projektgrupp bestående av bland annat trafikplanerare och landskapsarkitekter togs två förslag togs fram för nya Klarabergsgatan - ett med biltrafik och ett utan biltrafik. Båda hade plats för spårvagnar och bussar i egna körfält men för att rymma biltrafiken fick det ena alternativet smalare hållplatsplattformar, smalare cykelbanor och smalare gångbanor. Alternativen jämfördes med avseende på stadslivskvaliteter och gestaltning, trafiksäkerhet samt konsekvenser för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Som underlag för bedömningen gjordes kapacitetsanalyser för gångtrafiken och biltrafiken. Nästan alla faktorer visade på fördelar med alternativet utan biltrafik (förutom för biltrafiken) och trafkkontoret förordade att gatan skulle få en ny utformning utan biltrafik. När beslutet slutligen var fattat togs ett gestaltningsprogram fram som låg till grund för bygghandlingen.

Resultat och slutsats

Eftersom gatan trafikerades av över 15000 bilar per dygn så fanns det en del farhågor om att andra gator skulle få en relativt stor trafikökning. Det politiska beslutet var svårt och dröjde över 1,5 år, och under tiden pågick gatuarbetena för fullt utan att det var bestämt hur slutlösningen skulle se ut. Slutligen, efter valet 2014, togs beslutet om att gatan skulle få en ny utformning utan biltrafik. Anläggningsarbetena pågick 2012-2018. Spårvägen och busstrafiken trafikerar nu gatan, cykelbanor med bra bredd har byggts, gångbanorna har breddats och gatan har fått en ny möblering som inbjuder till vistelse. Mätningar av biltrafiken visar att några gator fick en viss trafikökning men inte alls så mycket som befarat. Slutresultatet har blivit lyckat - det finns nu bra ytor för gång- cykel och kollektivtrafiken, och de nya sittplatserna tillsammans med den betydligt lägre ljudnivån utan biltrafiken gör att gatan nu används för vistelse. Projektet höll budget och blev klart tidigare än den ursprungliga tidplanen. Slutsatser är bland annat att slutresultatet har blivit bra trots att det funnits många svåra utmaningar som t.ex. att ombyggnaderna startade långt innan slutlösningen var beslutad vilket gjorde att byggande och projektering pågick parallellt och etappvis under hela byggtiden. En av de främsta anledningarna till att det ändå blev ett bra slutresultat är ett tätt samarbete mellan beställare, entreprenörer och projektörer i ett gemensamt projektkontor. Att det är en sådan viktig plats i Stockholm har också gjort att alla inblandade har varit mycket måna om ett bra slutresultat.

Collapse
Attraktiva gaturum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.1.4 - The historical development and multimodal futures of Swedish streets and roads

Speakers
  • Todor Stojanovski, KTH Royal Institute of Technology
Authors
  • Todor Stojanovski, KTH Royal Institute of Technology
Session Name
Room
K&K, Studion (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Sustainable mobility is a new paradigm to understand the complex link between transportation systems and cities, mobility and society. The focus is on envisioning future sustainable cites, understanding transportation systems as human-scaled spaces and promoting multimodal transportation (sustainable mix of walking, cycling and public transportation). In a same time, technological innovations in automation, new mobility services emerge such as shared automobiles and bicycles, carpooling, hybrid and electric cars and self-driving vehicles. The sustainable mobility paradigm and new transportation technologies will change the way in which streets and roads are designed in the future.

This paper proposes and discusses a morphological methodology to study streets, roads and streets layouts. The purpose is to develop historical typologies and create new visions about future multimodal roads and street design. It indirectly aims to open discussions about how to use the existing streets to facilitate walking and cycling alongside new mobility technologies (new transit systems, carpools and self-driving cars).

Metod

This paper uses abstraction methods from urban morphology to produce street typology for typical Swedish neighborhoods (e.g. slutna kvarter, villastäder, småhusomeåde, etc.) and a scenario method to create visions of cities with new automated vehicles. Typologies can be created by selecting representative examples from the historical development of Swedish cities. Swedish urban morphology has a long tradition. Swedish morphologists have already classified streets and neighborhoods according to historical periods. There is also international research about historical street development and types.

The scenario method are based on future explorations. The scenario is where automated cars will run in mixed traffic is not probable due to legislative constrains (the autopilot and its company will be always blamed for a car accident). The first future scenario assumes that the automated vehicles will be completely segregated. The second scenario is the convergence of private automobile and public transportation in a hybrid system of smaller on-demand vehicles or smaller vehicles that circulate on major paths and create major nodes. Infrastructurally, even these hybrid systems would need partially or complete segregation.

Resultat och slutsats

The analysis/results show a neighborhood typology and typical street layouts and street spaces specifically focusing on one neighborhood type. The same method will be used for other neighborhood types in Swedish. This paper is a part of a book on historical development and envisioning streets multimodal futures of Swedish streets and roads. The project is ongoing.

Collapse