Attraktiva gaturum Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.1.1 - Gatudesign för hållbar tillgänglighet - en internationell utblick

Speakers
  • Lina Sandberg, Trafikverket
Authors
  • Lina Sandberg, Trafikverket
Session Name
Room
K&K, Studion (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

De senaste åren har en rad internationella guider till gatuutformning och ombyggnad av gator i stadsmiljö publicerats. NACTO tar fram råd och rekommendationer i en nordamerikansk kontext och har under de senaste åren tagit fram flera publikationer. Dels en allmän guide till gatudesign men även specifika guider för kollektivtrafik, cykel och urbana gator. Härnäst tas en designguide med fokus på barn fram. Boston complete streets är ett initiativ för att skapa gaturum som både erbjuder god livskvalitet och möjligheter till hållbart resande. Projektet har mynnat ut i en publikation med avsnitt som specifikt behandlar olika vägdelar så som trottoarer, vägbana och korsningar samt gaturummen i sin helhet. Utöver dessa projekt har Londons borgmästare genomfört en satsning på ”Healthy streets for London”, vilket är en metodik för att skapa en mer hälsosam miljö för invånarna i London kopplat till ökat utrymme för cykel, gång och kollektivtrafik i gaturummen. Gemensamt kan dessa olika projekt bidra med inspiration för att omvandla gator i svenska städer och utgöra exempel på hur gatudesign kan ske med hållbarhet, säkerhet och tillgänglighet i centrum.

Metod

En litteraturstudie har genomförts på ovan nämnda exempel med syfte att lyfta fram ett antal exempel på processer och resultat som kommuner eller andra väghållare i Sverige kan ha nytta av.

Resultat och slutsats

Resultatet visar på hur andra länder arbetar med gatudesign för att öka säkerheten på och kring vägar, omprioritera gaturummet till förmån för hållbara transporter och öka tydligheten för alla transportslag. Exempel lyfts fram på åtgärder som både är generella och situationsanpassade i syfte att underlätta för och inspirera de som arbetar med gatudesign, trafikfrågor och transportsäkerhet i städer i Sverige idag.

Collapse