Hur kan det svenska klimatmålet uppnås i godstransportsektorn? Gods och logistik 

7.1.1 - Den nationella godstransportstrategin - vad händer?

Speakers
  • Åsa Tysklind, Trafikverket
Authors
  • Åsa Tysklind, Trafikverket
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Gods och logistik 

Abstract

Bakgrund

I juni 2018 presenterade regeringen den nationella godstransportstrategin för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Under strategin pågår ett intensivt arbete med fokus på godstransporter.

Ett nationellt godstransportråd har tillsatts, ett antal regeringsuppdrag beslutats och vissa rapporterats, ett kansli för att bistå rådet är på plats, en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart har utsetts och en referensgrupp inrättats.

Godstransportstrategin lyfter fram godstransporterna och hur viktiga de är för Sverige, svenskt näringsliv och medborgarna. Den lyfter också fram godstransporternas klimatpåverkan. Strategin sätter fokus på att olika aktörer arbetar, enskilt och tillsammans, för att åstadkomma konkreta åtgärder i syfte att nå klimatmålen.

Strategin är indelad i tre fokusområden – konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter och innovation, kunskap och kompetens. Ett antal insatser har lyfts fram under respektive fokusområde och insatserna syftar till att åstadkomma åtgärder som leder till resultat inom respektive område.

Samverkan mellan trafikslagen är nödvändig i ett fungerande transportsystem och för effektiva godstransporter. Huvudbudskapen är transporteffektivitet och en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Collapse