Klimatanpassade trafikprognoser Trafikteknik, planering och styrning 

2.1.1 - Ett hållbart trafikprognosscenario för StorGöteborg

Speakers
  • Kerstin Boström, Trafikverket
Authors
  • Viktor Hultgren, Trafikverket Region Väst
  • Andreas Almroth, Trafikkontoret Göteborgs stad
  • Kerstin Boström, Trafikverket
Room
SF, Vintergatan 1 (85)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Trafikverket Region Väst har tillsammans med Göteborgs stad tagit fram ett prognosscenario för trafik- och resandeutveckling i StorGöteborg, med utgångspunkt från stadens trafikstrategi, regionens målbild samt Trafikverkets klimatscenario. Bakgrunden till arbetet är att Göteborgs stad sedan 2015 använder stadens trafikstrategi som planeringsförutsättning vid bland annat detaljplaner, översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier.

Trafikstrategin har två effektmål - att andelen resor till fots och med cykel ska uppgå till minst 35 % år 2035 och att kollektivtrafikandelen av de motoriserade resorna ska uppgå till minst 55 % år 2035. Som en konsekvens bedöms antalet bilresor minska med 25 %. Målsättningen att kraftigt minska biltrafiken till förmån för andra, mer hållbara transportslag, kan jämföras med Trafikverkets basprognos där biltrafiken till år 2040 bedöms öka med cirka 25 % i StorGöteborg (jämfört med år 2014).

En konsekvens av att Trafikverket och Göteborgs stad har två olika sätt att se på hur trafiken kan komma att utvecklas i framtiden är att det förekommit oenigheter om vilka biltrafikvolymer som antas uppkomma när exploatering och stadsbyggnadsprojekt äger rum. För att minska risken för framtida oenigheter tecknades en så kallad Direktörsöverenskommelse, där Trafikverkets regionala direktör tecknade en överenskommelse med stadens direktörer om att arbeta gemensamt i tidiga skeden. I direktörsöverenskommelsen beskrivs att Göteborgs stad och Trafikverket gemensamt ska arbeta med att ta fram trafikprognosscenarier utifrån det uppdrag som respektive aktör har.

Som en konkretisering av direktörsöverenskommelsen initierades ett arbete i syfte att ta fram en alternativ trafikprognos, ett så kallat Hållbarhetsscenario, i vilken effektmålen i Trafikstrategin var uppfyllda. Till skillnad från Trafikverkets basprognos innehåller Hållbarhetsscenariot ej beslutade åtgärder och styrmedel.

Metod

Utgångspunkten för det alternativa prognosscenariot har varit Göteborgs stads trafikstrategi samt i viss utsträckning Västra Götalandsregionens målbild koll 2035. I strategidokumenten antas att biltrafiken minskar med cirka 25 % jämfört med basåret samtidigt som resandet med kollektivtrafik, gång och cykel ökar kraftigt, med cirka 75-100 %.

Ett stort antal åtgärder har provats, en och en, i en iterativ process i Trafikverkets prognosmodell Sampers. Utgångspunkten för val av åtgärder att analysera har varit Trafikverkets dokument "Styrmedel och åtgräder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser". För flera analyserade styrmedel har flera nivåer testats, exempelvis har olika nivåer avseende parkeringsavgifter lagts in i Sampersmodellen.

Åtgärder samt nivå av åtgärder som slutligen valts ut för att ingå i det så kallade Hållbarhetsscenariot har bestämts i samråd mellan Trafikverket och Göteborgs stad.

Resultat och slutsats

Projektet utmynnade i ett trafikprognosscenario, tills vidare benämnt Hållbarhetsscenario. I Hållbarhetsscenariot uppnås trafikstrategins effektmål om andelen gång och cykel ska vara minst 35 % (36 %) och att andelen kollektivtrafikresor av de motoriserade resorna ska vara minst 55 % (60 %).

En slutsats som kan dras av projektet är att det krävs väldigt kraftfulla åtgärder för att effektmålen i Trafikstrategin ska uppnås. Bland de styrmedel och effekter av åtgärder som ingår i Hållbarhetsscenariot finns bland annat lägre bilinnehav, ökade bränslekostnader, sänkt bashastighet och ökade parkeringskostnader.

Collapse