Tillgänglig kollektivtrafik? Kunskap och erfarenheter kring funktionshinder i kollektivtrafiken Kollektivtrafik och järnväg

3.1.3 - Berättelser om när kollektivtrafiken inte är tillgänglig

Speakers
  • Maria Melkersson, Trafikanalys
Authors
  • Maria Melkersson, Trafikanalys
Room
SF, Vintergatan 2-3 (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Kollektivtrafik och järnväg

Abstract

Bakgrund

I regleringsbrevet 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att "kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning". Inom uppdraget har vi försökt ställa oss nära de personer som främst drabbas av hinder som finns: personer med funktionsnedsättning. Vad har de att berätta om när det inte fungerar?

Metod

Vi har haft kontakter med ett stort antal intresseorganisationer inom den så kallade funktionshinderrörelsen. Vi har studerat deras hemsidor där de ofta framför vilka problem de stöter på. Vi har också haft samtal med ett stort antal organisationer för att tala om hur deras medlemmar ser på kollektivtrafiken och vilka begränsningar den kan utgöra för att ha ett fritt liv.

Resultat och slutsats

Vi ger ett antal berättelser som visar på hur stort hinder kollektivtrafiken kan vara för en person med funktionsnedsättning, hinder för ett fungerande liv på samma villkor som ”alla andra”. Berättelserna rör sig kring skiftande ämnen såsom svårigheterna att planera en resa, att våga känna tillit att resan ska gå att genomföra, avbrutna resor, resor som inte görs alls och stort beroende av vänner och familj för att över huvud taget kunna resa. Det rör sig om allt från fysiska hinder i kollektivtrafiksystemet, brister i information, problem med den stressiga miljön och medtrafikanters attityder till personalens kompetens och attityder. Det finns också exempel när samarbete mellan olika aktörer i kollektivtrafiksystemet inte fungerar vilket kan leda till förfärande konsekvenser för den som är beroende av kollektivtrafikens tillgänglighet. De berättelser vi kan ge relateras också till övriga resultat från vårt regeringsuppdrag.

Collapse