Värdering av klimatutsläpp, politiska mål och måluppfyllnad Transportpolitik och ekonomi 

1.1.3 - Scenarier som beskriver olika möjligheter att nå klimatmålen

Speakers
  • Håkan Johansson, Trafikverket
Authors
  • Sten Hammarlund, Trafikverket
  • Håkan Johansson, Trafikverket
Room
K&K, Verdefoajén (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi 

Abstract

Bakgrund

Transportsektorn står liksom andra delar av samhället inför en stor utmaning att ställa om för att vara i linje med de klimatmål som man kommit överens om internationellt och nationellt. I Sverige ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive flyget, minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Till 2045 ska transportsektorn liksom övriga delar av samhället inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Omställningen av transportsektorn för att nå klimatmålen kan ha stor inverkan på förutsättningarna för planeringen av infrastrukturen och samhället i övrigt. Trafikverket har därför tagit fram ett kunskapsunderlag inför den långsiktiga planeringen som innefattar analys av olika scenarier för att nå klimatmålet.

Metod

Traditionellt använder Trafikverket modellerna SAMPERS (persontransporter) och SAMGODS (godstransporter) för att ta fram prognoser. För att ta fram en prognos med SAMPERS eller SAMGODS krävs relativt omfattande arbete. Det har därför tagits fram ett Excel-baserat analysverktyg där de parametrar som är mest intressanta i olika scenarier för att uppnå klimatmål kan varieras på ett enkelt sätt. I kunskapsunderlaget redovisas analyser av sju scenarier där tre (A, B och C) genomförts både med SAMPERS och SAMGODS och excel-modellen, samt fyra analyser enbart med excel-modellen.
Analyserna omfattar:
Scenario A - beslutad politik
Scenario B – beslutad politik, förstärkt bonus-malus samt höjd reduktionsplikt så att klimatmålen nås
Scenario C – som B men med drivmedelsskatt och kilometerskatt så att mängden biodrivmedel begränsas till 20 TWh till 2030.
Jämförelsen av resultaten för de tre prognoserna mellan scenarioverktyget och SAMPERS och SAMGODS visar på god överensstämmelse. Utöver detta har tre scenarier analyserats enbart med excel-modellen. Två av dessa bygger vidare på scenarier som redovisades redan i förra inriktningsplaneringen,
Scenario D – enbart bränsleskatt för att begränsa mängden biodrivmedel till 20 TWh.
Scenario E - en viss minskning av biltrafiken genom förtätning, förbättrad kollektivtrafik etc. Medför att det krävs något lägre bränsle- och kilometerskatter än i C. Mängden biodrivmedel begränsas till 20 TWh till 2030.
Scenario F- en stor minskning av vägtrafiken genom transporteffektivt samhälle (markanvändning, satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik, godstransporter på järnväg och sjöfart etc.), höjd reduktionsplikt samt drivmedelsskatt och kilometerskatt så att mängden biodrivmedel begränsas till 12-13 TWh till 2030.
Scenario G – transportsnålt – som prognos C men med högre drivmedelsskatt och kilometerskatt så att mängden biodrivmedel begränsas till 12-13 TWh till 2030.
Varianter på dessa scenarier har också analyserats.

Resultat och slutsats

Resultaten visar att beslutad politik, Scenario A, räcker till att minska utsläppen från vägtrafiken med cirka 40 procent till 2030.
Att enbart komplettera med höjd reduktionsplikt för att nå målet 2030 (Scenario B) bedöms leda till att Sverige även framöver kommer behöva en nettoimport för att försörja både vägtrafiken och övriga delar av transportsektorn och arbetsmaskinerna med biodrivmedel. I detta scenario används närmare 30 TWh biodrivmedel till vägtrafik.
Om biodrivmedelsanvändningen inom vägtrafiken begränsas till högst 12-13 TWh 2030, vilket är en nivå som bedöms klaras utan nettoimport även med hänsyn till andra behov, behövs det i Scenario G mycket höga skatter för att nå målet 2030.
Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle i enlighet med Scenario F begränsar behovet av höjda bränsleskatter och kilometerskatt för att nå målet.
Elektrifiering gör det enklare att klara målet 2045 även om biodrivmedelsanvändningen begränsas till högst 12-13 TWh.

Collapse