Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.2 - Är män mer skyddade än kvinnor i trafiken - vad visar olycksdata?

Speakers
  • Anders Kullgren, Folksam
Authors
  • Anders Kullgren, Folksam
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Bakgrund

Av de som skadas i trafiken varje år och som rapporterar in en personskada till Folksam så utgör nackskador ca 45%, av skadorna följt av bröstrygg och ländrygg med ca 8% vardera. Totalt står alltså skador på ryggraden för cirka 60% av alla rapporterade skador. Av alla rapporterade skador får ca 11% en medicinsk invaliditet av något slag och 1-2% får en invaliditet på minst 10%.

Metod

Metod

Trafikolycksdata från Folksam har använts för att kartlägga rapporterade initiala skador från trafikolyckor samt uppföljning av medicinsk invaliditet. Andel rapporterade trafikskador samt skador som lett till medicinsk invaliditet har jämförts för olika kroppsdelar och mellan kön.

Resultat och slutsats

Resultat och slutsatser

Men det skiljer mycket i vilken grad de olika skadorna leder till långvariga besvär med medicinsk invaliditet som följd. Och det skiljer också i omfattning hur män och kvinnor drabbas och hur personer i olika åldrar drabbas.

När det gäller skador som leder till invaliditet så står nackskadorna för drygt 50% av alla skador. Totalt leder 16,5% av alla rapporterade nackskador till medicinsk invaliditet på minst 1% och 2,5% leder till en invaliditet på minst 10%. Men här drabbas kvinnor mer än män. För kvinnor är risken att skadan leder till en medicinsk invaliditet cirka 50% högre än för män. Det är även en högre risk för kvinnor att få en medicinsk invaliditet till följ av en skada på bröstryggen, medan det för skador på ländryggen är en högre risk för män.

När det gäller hur väl bilens skyddssystem kan mildra eller undvika personskador så skiljer det också mellan kvinnor och män. När det gäller just whiplashskador så uppvisar olika biltillverkares skydd mot whiplashskador olika skyddseffekt. Och det varierar i skyddseffekt för kvinnor och män. Vissa skyddar kvinnor och män lika bra, medan andra har klart lägre skyddseffekt för kvinnor.

Skillnaden i skaderisker bör beaktas vid utveckling av bilars skyddssystem och vid prioritering av åtgärder för att minska personskador vid trafikolyckor.

Collapse