Kvinnor och män i trafiken - är män mer skyddade än kvinnor? Trafiksäkerhet 

5.1.5 - Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Speakers
  • Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB
Authors
  • Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB
  • Jonna Milton, Trivector Traffic AB
  • Lovisa Indebetou, Trivector Traffic AB
Room
K&K, Musikalen (250)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt i Sverige, även om det finns stora utmaningar kvar vad gäller oskyddade trafikanter. Det finns också indikationer på att trafiksäkerheten är ojämnt fördelad där vissa grupper av oskyddade trafikanter har en betydligt sämre trafiksäkerhetssituation än andra.

Hittills har främst åldersskillnader vad gäller trafiksäkerhet studerats, men även kvinnor och män har olika trafiksäkerhetssituation och upplever även risker olika då de vistas i trafiken. Stora skillnader i olycksinblandning kopplat till kön konstaterades bland annat i en studie av försäkringsbolaget If från 2011. If:s utredning visar att i 77 % av kollisionsolyckorna där fotgängare varit påkörda var föraren en man, men samtidigt utgörs ca 60 % av de påkörda fotgängarna av kvinnor. Det ger signaler om en ”maktförskjutning” mellan män och kvinnor i trafiken, där kvinnor oftare blir påkörda medan män oftare är den som kör på.

Det ser också ut att finnas en ojämn fördelning av vilka grupper som adresseras av trafiksäkerhetsåtgärder. Det finns indikationer på att områden som ”hörs mindre”, vilket ofta är socioekonomiskt svaga områden med en hög andel utlandsfödda medborgare, också tilldelas färre åtgärder. Samtidigt vet vi väldigt lite om denna (för)fördelning. Det finns alltså ett behov av att applicera genusperspektiv och rättvisesnöre på trafiksäkerhetsarbetet.

I ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden är syftet att analysera hur trafiksäkerhetssituationen för olika grupper ser ut ur ett genusperspektiv med fokus på trafiksäkerheten för gående och cyklister utifrån kön. Syftet är också att analysera hur investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder fördelar sig mellan olika områden i kommuner. Målet är att belysa trafiksäkerhetsarbetet utifrån ett genus- och rättviseperspektiv och att formulera råd för hur trafiksäkerheten kan bli bättre fördelad.

Metod

En litteraturgenomgång har gjorts för att sammanställa kunskapsläget vad gället trafiksäkerhetssituationen för olika grupper utifrån ålder, kön, etnicitet och socioekonomi.

För att djupare studera könsskillnader i trafiksäkerhetssituationen gjordes en olycksanalys. Olycksdata bestod av information från 467 olyckor mellan fotgängare och personbil, respektive 1071 olyckor mellan cyklist och personbil, där ägaren av bilen haft sin trafikförsäkring i If (If classic/IMF/Volvia) vid olyckstillfället. Olycksdata har även hämtats från STRADA för singelolyckor med fotgängare respektive cyklister under samma period. Olycksdata för kvinnor respektive män i olika åldersgrupper har ställts i relation till uppgifter om exponering från RVU Sverige för att analysera risk.

I en annan del av projektet har två kommuner utgjort case: Göteborgs stad respektive Lunds kommun. Genom uppgifter om genomförda trafiksäkerhetsåtgärder och data om socioekonomi och dagbefolkning har analys gjorts av hur investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder fördelar sig mellan olika områden och grupper i kommunen. Inom ramen för ett examensarbete av Jesper Larsson gjordes under våren 2019 även en studie i Huddinge kommun om hur kommuninvånarnas synpunkter på trafiksäkerhet, olyckor med oskyddade trafikanter och kommunens åtgärder sammanfaller.

Resultat och slutsats

När detta abstract sammanställdes var litteraturgenomgången avslutad, men olycksanalys och fördelningsanalys i kommunerna pågick fortfarande. Resultat från analyserna kommer att sammanställas till en expertworkshop som planeras i okt/nov 2019. Slutrapporten från projektet finns färdig i december 2019.

Collapse