Vad händer inom digitalisering på transportmyndigheterna och hur samverkar dessa? Digitalisering

10.5.3 - Resultat och demonstrationer inom Shift2Rails innovationsprogram för godstransporter på järnväg

Speakers
  • Jan Bergstrand, Trafikverket
Authors
  • Jan Bergstrand, Trafikverket
  • Anders Ekmark,
Room
K&K, Sonaten (80)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Digitalisering

Abstract

Bakgrund

Vid Shift2Rails uppstart 2015-2016 medverkade Trafikverket på Transportforum och berättade om de ambitioner som programmet hade och vilka resultat som förväntades.

Nu är tiden inne att meddela audiens resultaten i en ny presentation och abstract.

Metod

RESULTAT & DEMO (IP5) INNOVATIONSPROGRAM FÖR GODS

Genom den ökade graden av digitalisering så möjliggörs allt mer avancerade lösningar inom järnvägsområdet som leder till högre produktivitet, modulansatser som leder till serietillverkning och ökade kundvärden. IP5 har tagit fasta på detta och verkar för en ökad grad av automation i järnvägsoperationen. Det kan vara förarlösa tåg på linjen eller automatisering i noderna som exempelvis möjliggörs av automatiska koppel och bromsprov.

Digitaliseringen ger också möjlighet till andra innovativa processer inom kapacitetsområdet, vagnar och loks förmåga, förebyggande underhåll på fordon och infrastruktur samt mer avancerade tidtabellsmetoder. Vidare av intresse är utveckling av analysmetoder och beslutsstöd för korridorer, järnvägsnät och noder (rangerbangårdar och terminaler).

Alla dessa utvecklingsområden skall vara kostnadseffektiva och generera kundnytta som en del i användarnas/slutkundernas logistikkedja.

Ambitionen är att höja TRL (technical readiness level) nivåerna och åstadkomma integrerade demonstrationer och där Sverige kan utgöra en arena i Europa.

MÅLSÄTTNING FÖR DEMO

En samlad och integrerad demonstration med ett långt tåg drivet av ett modernt lok som lämnar en automatiserad nod/terminal med intelligenta vagnar utrustade med automat koppel i en korridor mellan ex Tyskland och Sverige. Planering och tågledning möter godskundernas behov genom beslutsstöd för bokning av tågläge och en kontinuerligt uppdaterad prognos om ankomsttid till målpunkter och slutstation.

Utifrån denna vision har nu för utförande under åren 2020-2021 ett antal beståndsdelar lyfts ut och kommer demonstreras i Europa och Sverige.

Resultat och slutsats

Trafikverket kommer berätta om upplägg och redogöra för resultat kring bland annat följande demo-områden.

Automatiska koppel inom Europa

Telematics (sensorer för möjliggörande av prediktivt underhåll mm)

Långa tåg (distribuerad dragkraft mm)

Intelligenta vagnar

Intelligenta terminaler

Automation i järnvägssystemet

Collapse