3e Ministerkonferensen del 1 - Expertgruppens rekommendationer för att nå mål 2030 Trafiksäkerhet 

5.4.3 - Offentliga upphandlingar – hur hållbara tjänster och produkter kan inkludera trafiksäkerhet

Speakers
  • Christina Stave, VTI
Authors
  • Christina Stave, VTI
Room
K&K, Operan (150)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Kollektivtrafiken utgör basen för ett hållbart resande och ett exempel på forskningsprojekt från bussbranschen kommer att beskrivas. Genom nya avtal skall operatörerna visa att de levererat rätt ”produkt” och ev. avvikelser. Syftet är att studera faktorer som påverkar säkert och lagligt beteende i trafiken och hur dessa skulle kunna främjas. Genom att analysera ett förändringsarbete, studera samband mellan påverkande faktorer samt att mäta ett antal nyckeltal, hoppas vi på resultat där säkerhetskulturen går från tvång till tillgång. Ambitionen är att koppla hastighetsefterlevnad och andra nyckeltal till kultur, beteende och hållbarhet, så att man kan lära av ett förändringsarbete.

Metod

Med utgångspunkt i upphandling inom bussbranschen och hur det kopplar till hållbarhet och säkerhet, redogöra för ett exempel på en forskningsstudie. Att lyfta fram ett antal viktiga områden där problem men även tillgångar bör beaktas för att nå förändring.

Resultat och slutsats

Viktiga faktorer att beakta vid ett förändringsarbete

Att förändra genom medskapande, ökat engagemang av både operatörer och förare

Att påverka ledarskap och rutiner för att göra policys och mål till vardaglig tillämpning

Att tillvarata förarens kunnande så att branschen kan bibehålla och utveckla kompetensen och att arbetsmiljö och villkor främjar hälsa och hållbarhet.

Att finna lämpliga variabler och teknik för mätmetoder genom självkontroll och feedback på eget beteende

Att klarlägga och visa på samband mellan hållbarhet, säkerhetskultur och effektivitet, så att man kan se det lönsamma i att investera i förändringen

Att utröna vilka belöningar eller drivkrafter som kan påverka positivt

Att dokumentera och lära av incidenter, säkerhet är ett ständigt pågående arbete.

Collapse