Klimatanpassade trafikprognoser Trafikteknik, planering och styrning 

2.1.4 - Prognosresultat och utmaningar med att ta fram nya prognosförutsättningar

Speakers
  • Christian Nilsson, WSP
Authors
  • Christian Nilsson, WSP
  • Sandra Samuelsson, WSP
  • Petter Wikström, Trafikverket
Room
SF, Vintergatan 1 (85)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk där klimatmålet är att nettoutsläppen för växthusgaser ska vara högst noll år 2045. Därefter ska de vara negativa, det vill säga Sverige ska släppa ut mindre växthusgaser än vad naturen klarar av att ta upp. Transportsektorn har ett etappmål som redogör för att inrikes transporter (utom inrikes luftfart) ska minska sina växthusgasutsläpp med minst 70 procent fram till och med 2030 jämfört med år 2010 (Proposition 2016/17:146). Med dagens utvecklingstakt kommer inte målet att nås, utan det kan komma att krävas styrmedel och annat för att utvecklingen ska gå i önskad riktning.

Metod

Under 2018-2019 har Trafikverket arbetat med trafikprognoser för att bland annat belysa hur olika antaganden och förutsättningar påverkar hur målet för minskade växthusgasutsläpp kan uppnås. Arbetet har omfattat att ta fram olika prognosscenarier, genomföra modellanalyser med Sampers och Samgods, effektberäkningar och beskriva resultat Det har även tagits fram ett nytt modellverktyg för snabba effektanalyser för att på ett snabbt sätt kunna analysera hur andra antaganden påverkar utsläpp av växthusgaser, behov av biodrivmedel och påverkan på skatteintäkter.

Resultat och slutsats

Det har gjorts analyser baserade på olika förutsättningar har genomförts för år 2040. Prognoserna är:

- Prognos A - beslutad politik

- Prognos B - beslutad och aviserad politik samt att klimatmålen skall nås

- Prognos C - beslutad och aviserad politik plus styrmedel samt att klimatmålen skall nås

De tre prognoserna ger stor skillnad i körkostnader. Två av prognoserna uppfyller de ställda klimatmålen, men har stor påverkan på transportefterfrågan. Det har även gjorts beräkningar på hur mycket biodrivmedel som krävs och påverkan på statens intäkter.

Föredraget kommer även att innehålla en genomgång av några av de utmaningar som funnits med att ta fram antaganden och genomföra modellanalyser. Exempelvis kommer det att tas upp hur man skapar scenarier, oklarheter med vad som avses med beslutad politik och om det är möjligt att bedöma vad som är rättvisa styrmedel. Även modelltekniska utmaningar med att använda Sampers och Samkalk kommer att förklaras.

Collapse