Säkerhet Sjöfart Trafiksäkerhet 

5.8.3 - Sjömännens arbets- och levnadsvillkor

Speakers
  • Erika Persson, Transportstyrelsen
Authors
  • Erika Persson, Transportstyrelsen
  • Malin Ekeström,
Session Name
Room
SF, Jupiter (60)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafiksäkerhet 

Abstract

Bakgrund

Sjömansyrket skiljer sig i många avseenden från andra yrken. Livet till sjöss präglas av långa perioder hemifrån och isolering från omvärlden, vilket leder till särskilda problem. Problemen kan se olika ut och vara mer eller mindre allvarliga. I den ena änden finns besättningen som inte har tillgång till mat och rent vatten, som helt står utan socialt skyddsnät och utsätts för grova kränkningar. Från fartyg där de allra sämsta villkoren råder finns berättelser om förhållanden som närmast kan liknas vid slaveri. I den andra änden finns problem av mer svåråtkomlig karaktär som kan ha att göra med stress, trötthet, kommunikation och bristande ledarskap.

Syftet med denna utredning är att presentera de problem som Transportstyrelsen har identifierat relaterat till sjömännens arbets- och levnadsvillkor.

För att uppnå syftet besvaras följande frågeställningar:

Vilka problemområden har identifierats i hamnstatskontroller relaterat till arbets- och levnadsförhållanden på svenskflaggade fartyg och på fartyg med utländsk flagg som anlöper svenska hamnar?

Vilka problemområden har Transportstyrelsen identifierat relaterat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till sjöss?

Metod

Transportstyrelsen har gått igenom resultat från hamnstatskontroller som genomförts av utländska fartyg i svenska hamnar respektive svenska fartyg i utländska hamnar under perioden 2016–2018. Syftet var att kartlägga brister som fartygen uppvisat gentemot bestämmelserna i Sjöarbetskonventionen (MLC 2006) som innehåller krav på anständiga arbets- och levnadsvillkor till sjöss.

Transportstyrelsen har också genomfört en enkätundersökning under 2019 om sjömännens upplevelse av den organisatorisk och social arbetsmiljö ombord. Målgruppen för undersökningen var sjömän i det svenska registret, som vid tillfället räknades som aktiva. Enligt Transportstyrelsens definition är en aktiv sjöman någon som har fått sin behörighet under de senaste tre åren och/eller har en mönstringstid under de senaste 1,5 åren.

Resultat och slutsats

Brister utifrån Sjöarbetskonventionen (MLC, 2006)

Majoriteten av bristerna som har noterats för både utländska och svenska fartyg har ett göra med brister i säkerhetsåtgärder och skydd mot olyckor. Svenska fartyg har i högre utsträckning än utländska fartyg brister i förhållande till skyddsanordningar mm, medan en större andel utländska fartyg har brister i förhållande till minimiålder, anställningsförhållanden, levnadsförhållanden och mat samt brister i certifikat.

Det finns indikationer på att det förkommer dolda brister på utländska fartyg som anlöper svenska hamnar. Dessa dolda brister handlar bland annat om falska anställningsavtal och justerade vilotidsjournaler. Att det inte går att se i tillsynsmaterialet kan förklaras av svårigheten i att upptäcka bristerna. Utan ytterligare studier är det svårt att säga hur utbredda dessa problem är.

Problem inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord

Många av de problem som sjömännen upplever går att koppla till arbetsbelastning och återhämtning. Generellt upplever kvinnliga sjömän en sämre organisatorisk och social arbetsmiljö. Det gäller även intendenturpersonalen ombord, som på majoriteten av enkätfrågorna har svarat mer negativt än andra yrkesgrupper. En jämförelse mellan Transportstyrelsens enkätundersökning och tidigare undersökningar visar att kränkningar och trakasserier är mer vanligt förekommande till sjöss än på arbetsmarkanden som helhet.

Collapse