Klimatanpassade trafikprognoser Trafikteknik, planering och styrning 

2.1.3 - Scenarioverktyg för effektanalyser av klimatstyrmedel

Speakers
  • Helen Lindblom, Trafikverket
Authors
  • Helen Lindblom, Trafikverket
  • Sandra Samuelsson, WSP
  • Håkan Johansson, Trafikverket
Room
SF, Vintergatan 1 (85)
Date
Wed, 08.01.2020
Time
13:15 - 14:45
Presentation Topic
Trafikteknik, planering och styrning 

Abstract

Bakgrund

Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk där klimatmålet är att nettoutsläppen för växthusgaser ska vara högst noll år 2045. Därefter ska de vara negativa, det vill säga Sverige ska släppa ut mindre växthusgaser än vad naturen klarar av att ta upp. Transportsektorn har ett etappmål som redogör för att inrikes transporter (utom inrikes luftfart) ska minska sina växthusgasutsläpp med minst 70 procent fram till och med 2030 jämfört med år 2010 (Proposition 2016/17:146). Med dagens utvecklingstakt kommer inte målet att nås, utan det kan komma att krävas styrmedel och annat för att utvecklingen ska gå i önskad riktning.

Under 2018-2019 har Trafikverket arbetat med trafikprognoser för att bland annat belysa hur olika antaganden och förutsättningar påverkar hur målen för minskade växthusgasutsläpp kan uppnås. För att kunna testa olika scenarier så utvecklades ett nytt modellverktyg för snabba effektanalyser, kallat scenarioverktyget.

Metod

Att göra analyser med Sampers, Samgods och Samkalk är tidskrävande. Trafikverket har därför under 2019 utvecklat ett excelbaserat verktyg för att på ett övergripande sätt kunna analysera hur olika nivåer på styrmedel, framförallt drivmedelsskatter, reduktionsplikt och kilometerskatt kan komma att påverka fordonsflottans sammansättning, trafikarbete och utsläpp av CO2.

Modellen är baserad på statistik och resultat från emissionsmodellen HBEFA samt nuvarande basprognos för 2040.

Resultat och slutsats

De analyser som genomförts visar att verktyget ger likvärdiga resultat som vid analyser med Sampers, Samgods och Samkalk men är betydligt snabbare och enklare att använda för vissa typer av analyser. Med hjälp av verktyget kan man analysera hur olika nivåer på styrmedel kan komma att påverka fordonsflottans sammansättning, vägtrafikens användning av förnybar energi och trafikarbetet samt gapet till klimatmålen. Resultat som genereras är framförallt trafikarbete, CO2-utsläpp, energianvändning och skatteintäkter.

Denna presentation kommer att beskriva hur modellen är uppbyggd och hur den använts i processen att ta fram nya prognosförutsättningar.

Collapse