Upphandling och produktivitet Transportpolitik och ekonomi 

1.6.3 - Sweden versus Europe in construction sector productivity - A TFP approach

Speakers
  • Johan Salomonsson, VTI
Authors
  • Johan Salomonsson, VTI
  • Jan-Eric Nilsson,
  • Johan Nyström, VTI
Room
SF, Jupiter (60)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
11:00 - 12:30
Presentation Topic
Transportpolitik och ekonomi 

Abstract

Bakgrund

En vedertagen uppfattning är att produktiviteten inom den svenska bygg- och anläggningssektorn är svag. Statliga rapporter (se exempelvis SOU 2012:39 och SOU 2015:105) pekar på att den svenska bygg- och anläggningsindustrin har lägre produktivitetstillväxt än andra delar av ekonomin. Den internationella produktivitetsdebatten för sektorn har gett upphov till flera landsjämförande studier men som nästan alltid fokuserar på stora ekonomier såsom USA, Storbritannien och Tyskland.

Syftet med den här studien är att använda nationalräkenskaper för åtta europeiska länder och fastställa om produktivitetsutvecklingen i den svenska bygg- och anläggningsindustrin är en anomali eller om liknande trender kan observeras i andra europeiska länder och därav bör anses vara branschspecifika.

Metod

KLEMS databas används för att jämföra total faktor-, kapital- och arbetskraftsproduktivitet för både byggsektorn och ekonomin som ett aggregerat under perioden 1996 till 2014 för åtta länder. Databasen möjliggör att arbetskraftens och kapitalets sammansättning tas hänsyn till.

Resultat och slutsats

Resultaten indikerar att produktivitetsutveckling inom bygg- och anläggningsindustrin utvecklas svagare än andra delar av ekonomin under den undersökta tidsperioden i respektive land. Jämförelser mellan länderna ger stöd för att produktivitetsutvecklingen är homogen som bransch. Analysen identifierar och pekar också ut skillnader i sammansättningen av produktionsfaktorer för respektive land.

Collapse