Aktiv rörelse i staden Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

4.2.3 - Färdmedelsalternativ bland äldre personer: kopplingar till det faktiska resandet och välbefinnande

Speakers
  • Jean Ryan, Lund University
Authors
  • Jean Ryan, Lund University
Room
K&K, Kulturen (120)
Date
Thu, 09.01.2020
Time
09:00 - 10:30
Presentation Topic
Attraktiva, sunda och tillgängliga städer

Abstract

Bakgrund

Att ha olika alternativ att välja bland anses vara viktigt för ens välbefinnande, inte minst när det gäller vilka vardagliga aktiviteter en person kan delta i, när de kan delta i dem, vilka aktiviteter de kan faktiskt nå inom en viss tidsram och hur de kan ta sig dit. Dessa aspekter kan vara av ännu större betydelse för äldre personer, särskilt äldre personer som kanske inte längre har lika stor frihet och inte lika många alternativ att välja bland som de hade tidigare.

Metod

Den här studien baseras på en resvaneundersökning bland äldre personer (65-79 år) och boende i de tre storstadsområdena, Storstockholm, -Göteborg och –Malmö (N=1149). En analys av skillnader mellan (1) dessa personers självrapporterade färdmedelsalternativ och (2) vilka bland dessa alternativ faktiskt används och (3) varför presenteras. Kopplingarna och samspel mellan upplevda s. k. realla alternativ och det s. k. faktiska beteendet analyseras. Angivna anledningar till att man valde just dessa färdmedel och inte de andra de hade kunnat använda analyseras. Att lämna hemmet samt hur ofta man lämnar hemmet utforskas också. Analys av så kallade proxies eller indikatorer på vissa aspekter ifrågesätts. Hur precist återspeglar de här indikatorerna de aspekter de ofta anses återspegla (t. ex. hur precist kan tillgång till bil eller att ha körkort återspegla den upplevda möjligheten att använda bilen?)?

Resultat och slutsats

Prelimiära resultat visar att de som anser sig ha flera färdmedel att välja bland är mer benägna att välja bilen än att t.ex. välja att åka kollektivt. De som anser sig att ha möjlighet att cykla men har flera alternativ verkar vara mindre benägna att välja att cykla. Vilken typ av anledning som anges för att ett visst färdmedel/vissa färdmedel har valts eller valts bort varierar beroende delvis på vilka alternativ man har haft. Till exempel att välja bilen verkar ha en stark koppling till både frihet och flexibilitet medan att inte välja bilen verkar ha koppling till att vilja undvika krånglighet med parkering, medan att inte välja cykla eller gå verkar kopplas till för långa avstånd.

Att lämna hemmet, och hur ofta man gör så, verkar ha starka kopplingar till andra aspekter i livet. Kopplingar mellan val av färdmedel och hur ofta man lämnar hemmet samt återspegling av indikatorer utforskas lite djupare vid nästa stadiet.

Genom att studera och kartlägga val av färdmedel, anledningar bakom val av ett visst alternativ och kopplingar mellan detta och andra aspekter av livet kan vi bättre förstå och planera för att stödja äldre personers mobilitet(er).

Collapse